Kademe İlerleme Cezasının Durdurulması

Kademe İlerleme Cezasının Durdurulması

DANIŞTAY
12. Daire
2008/8550 E.N
2011/319 K.N.

Özet
657 SAYILI YASANIN 132. MADDESİNİN DİSİPLİN CEZALARININ VERİLDİĞİ TARİHTEN İTİBAREN HÜKÜM İFADE EDECEĞİ VE DERHAL UYGULANACAĞI YOLUNDAKİ HÜKMÜ KARŞISINDA, DAVACIYA 6.10.2004 TARİHİNDE VERİLEN 2 YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ 5525 SAYILI YASANIN YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ ÜZERİNE BU YASA UYARINCA DEĞERLENDİRME YAPILAMAYACAĞI HAKKINDA.

İçtihat Metni

Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı): Aydın İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği

Vekili: Av. …

Karşı Taraf: …

İsteğin Özeti: Aydın 1.İdare Mahkemesince verilen 5.6.2008 günlü, E:2006/2616, K:2008/833 sayılı kararın dilekçede yazılı nedenlerle temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti: Savunma verilmemiştir.

Danıştay Tetkik Hakimi: Sevcan Gülşen

Düşüncesi: İdare Mahkemesince verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup, bozulmasını gerektirecek bir neden de bulunmadığından anılan kararın onanması gerektiği düşünülmüştür.

Danıştay Savcısı: Gül Filiz Ercan Aslantaş

Düşüncesi: İdare ve vergi mahkemelerince verilen kararların temyizen incelenerek bozulabilmesi için, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49 uncu maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nedenlerin bulunması gerekmektedir.

Temyiz dilekçesinde öne sürülen hususlar, söz konusu maddede yazılı nedenlerden hiçbirisine uymadığından, istemin reddi ile temyiz edilen Mahkeme kararının onanmasının uygun olacağı düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Hüküm veren Danıştay Onikinci Dairesince işin gereği düşünüldü:

Dava, Aydın-Didim İlçe Özel İdare Müdürlüğünü yürütmekte iken hakkında yapılan soruşturma nedeniyle Karpuzlu İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atanan, daha sonra da İl Özel İdaresi Disiplin Kurulunun 6.10.2004 tarih ve 2 sayılı kararı ile 2 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasıyla cezalandırılan davacının, 5525 sayılı Yasa uyarınca af kapsamında bulunan cezalarının kaldırılması, eski görev yerine atanması ve kademe ilerlemesinin yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin işlemin iptali ve 2 yıl verilmeyen kademe ilerlemesinin verilmesi istemiyle açılmıştır.

Aydın 1. İdare Mahkemesinin 5.6.2008 günlü, E:2006/2616, K:2008/833 sayılı kararıyla; 5525 sayılı Yasanın 23.4.1999 tarihinden 14.2.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedilmesine ilişkin olduğu, davacının eski görev yeri olan Didim İlçe Özel İdaresi Müdürlüğünden soruşturmanın selameti için Karpuzlu İlçe Özel İdare Müdürlüğüne atanmasına ilişkin 22.9.2004 tarih ve 465 sayılı Valilik olurunun ise bir disiplin cezası olmayıp idari tasarruf şeklindeki idari işlem türleri arasında yer aldığı,bu durumda davalı idarenin davacının 9.10.2006 tarihli başvurusunun 5525 sayılı Yasa uyarınca 2004 yılında geçirdiği soruşturmalara istinaden Didim’den Karpuzluya atanmasına ilişkin kısmının reddi yolundaki kararında mevzuata aykırılık bulunmadığı, dava konusu işlemin davacının 9.10.2006 tarihli başvurusunun 2 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin kısmının reddine ilişkin kısmına gelince; Disiplin Kurulunun 6.10.2004 tarih ve 2 sayılı kararı ile derhal uygulanmaya başlanılan 2 yıl süreyle kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının 5525 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 4.7.2006 tarihi itibariyle 1 yıl 8 ay 28 günlük kısmının zaten uygulanmış olduğu,cezanın henüz uygulanmamış olan 3 ay 2 günlük kısmı için 5525 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği 4.7.2006 tarihi itibariyle kademe ilerlemesinin yapılması gerektiği, fakat 5525 sayılı Yasanın 1.maddesinin 4.fıkrası uyarınca,söz konusu cezanın Yasanın yürürlüğe girmesinden önce uygulanan 1 yıl 8 ay 28 günlük kısmının davacının mali haklarının iadesine ilişkin olarak uygulanamayacağı gerekçesiyle dava konusu işlemin davacının kademe ilerlemesinin 4.7.2006 tarihi itibariyle yapılmamasına ilişkin kısmının iptaline, dava konusu işlemin davacının Didim’den Karpuzlu’ya atanmasına ilişkin talebinin reddi yolundaki kısmı ile davacının başvurusunun disiplin cezasının ve bu cezanın sonuçlarının geçmişe etkili olarak ilk tesis edildiği tarih itibariyle kaldırılması talebinin reddi yolundaki kısmına yönelik davanın ise reddine karar verilmiştir.

Davalı idare, kararın dava konusu 2 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması disiplin cezasının iptale ilişkin kısmının hukuka aykırı olduğunu öne sürmekte ve İdare Mahkemesi kararının bu kısmının temyizen incelenerek bozulmasını istemektedir.

4.7.2006 gün ve 26218 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı hakkında Kanunun “disiplin affının kapsamı” başlıklı 1. maddesinin 1. fıkrasında; devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit veya nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar veya istimal ve istihlâk kaçaklığı dışında kalan kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçları sebebiyle görevleriyle sürekli olarak ilişik kesilmesi sonucunu doğuran disiplin cezaları ile 2802 sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu’nun 68’inci maddesinin ikinci fıkrasının (e) ve (f) bentlerine göre verilmiş yer değiştirme cezaları ve 69’uncu maddesine göre verilmiş meslekten çıkarma cezaları ile emniyet hizmetleri sınıfına dahil personel ile çarşı ve mahalle bekçileri hakkında verilen meslekten çıkarma cezaları hariç olmak üzere; kanun, tüzük ve yönetmelikler gereğince memurlar ve diğer kamu görevlileri ile bu görevlerde bulunmuş olanlar hakkında 23.4.1999 tarihinden 14.2.2005 tarihine kadar işlenmiş fiillerden dolayı verilmiş disiplin cezalarının bütün sonuçları ile affedildiği belirtilmiş olup, aynı maddenin 4. fıkrasında; “Disiplin cezalarının affı ilgililere geçmiş süreler için özlük hakları ve parasal yönden herhangi bir talep hakkı vermez” hükmü yer almaktadır.

Dosyanın incelenmesinden, ilçe özel idare müdürlüğü görevini yürüten davacının, il özel idaresinin kiracıları ile Devlet memuru terbiyesine uygun olmayan davranış ve ilişkiler içinde bulunduğu ve muhtelif tarihlerde olay çıkardığı iddialarıyla hakkında yürütülen soruşturma sebebiyle görev yerinin değiştirildiği sonrasında, 6.10.2004 tarihli İl Özel İdaresi Disiplin Kurulu kararı ile 2 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, 5525 sayılı Af Kanununun 4.7.2006 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından bu kanun kapsamında bulunan disiplin cezasının kaldırılması, kademe ilerlemesinin yapılması ve eski görev yerine atanması istemiyle yaptığı başvurunun reddi üzerine bakılan davanın açıldığı anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, 657 sayılı Kanunun 132. maddesinde yer alan; disiplin cezalarının verildiği tarihten itibaren hüküm ifade edeceği ve derhal uygulanacağı yolundaki kural uyarınca, davacıya 6.10.2004 tarihinde verilen ve bu tarih itibariyle uygulanan 2 yıl kademe ilerlemesinin durdurulması cezasına ilişkin olarak, Kanun kapsamında sayılan disiplin cezalarının affına ilişkin hükümleri düzenleyen 4.7.2006 tarihli 5525 sayılı Af Yasasının 1.maddesinin 4.fıkrasında yer alan, af kapsamında bulunan disiplin cezalarının affının ilgililere geçmiş süreler için özlük ve parasal yönden bir talep hakkı vermeyeceği yolundaki düzenleme karşısında, davacıya 5525 sayılı Yasanın yürürlüğe girmesinden çok önceki bir tarihte verilen ve uygulanan kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının kaldırılması talebi geçmiş sürelere yönelik özlük hak talebi niteliğinde olduğundan davacının başvurusunun reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı açıktır.

BU DURUMDA; İDARE MAHKEMESİNİN DAVACIYA 6.10.2004 TARİHİNDE VERİLEN 2 YIL KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI CEZASININ, AF KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTEN ÖNCEKİ VE SONRAKİ KISMINA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME YAPILARAK KANUNUN YÜRÜRLÜĞE GİRDİĞİ TARİHTE CEZANIN HENÜZ UYGULANMAMIŞ OLAN 3 AY 2 GÜNLÜK KISMINA İLİŞKİN OLARAK KADEME İLERLEMESİNİN YAPILMASI GEREKTİĞİ GEREKÇESİYLE BU KISMININ İPTALİNE İLİŞKİN KARARINDA HUKUKİ İSABET GÖRÜLMEMİŞTİR.

Açıklanan nedenlerle, davalı idarenin temyiz isteminin kabulüyle Aydın 1. İdare Mahkemesince verilen 5.6.2008 günlü, E:2006/2616, K:2008/833 sayılı kararın temyiz talebine konu kısmının 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 49. maddesinin 1/b fıkrası uyarınca bozulmasına, aynı maddenin 3622 sayılı Yasa ile değişik 3. fıkrası gereğince ve yukarıda belirtilen nedenler gözetilmek suretiyle bozulan kısım hakkında yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın adı geçen Mahkemeye gönderilmesine 26.1.2011 tarihinde oybirliği ile karar verildi.