T.C YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu

Esas: 2000 / 7-1

Karar: 2000 / 1

Karar Tarihi: 26.01.2000

ÖZET: Mahkemece Davacı Vakıflar İdaresinin dayandığı Kanuni Sultan Süleyman Vakfının niteliği yalnız akara ait vakıfname mi, yoksa zemini kapsayan nitelikli bir vakfiye mi olup olmadığı hususları bilirkişi aracılığı ile araştırılmamış, vakfiyenin dava konusu taşınmazı kapsayıp kapsamadığı belirlenmemiştir. Şu hale göre toplanan deliller yetersizdir. Öyle ise yeniden araştırma, inceleme ve uygulama yapılmalı, sonucuna göre bir karar verilmelidir.

(743 S. K. m. 639)

Taraflar arasındaki <kadastro tespitine itiraz> davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Gökçeada Kadastro Mahkemesince davanın reddine dair verilen 27.8.1998 gün ve 1997/332 E. 1998/908 K. sayılı kararın incelenmesi davacı Vakıflar İdaresi ve davalı Hazine vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 7. Hukuk Dairesinin 15.4.1999 gün ve 1999/202 E. 1999/1925 K. sayılı ilamı ile; (…Kadastro sırasında 345 ada 5 parsel sayılı 5063.54 m2 yüzölçümündeki taşınmaz 3.derece doğal sit alanında olduğu beyanlar hanesinde gösterilmek suretiyle ve zilyedi Hikmet H.’nun herhangi bir belge ibraz edemediğinden söz edilerek davalı Hazine adına tespit edilmiştir. Davacı Hikmet H. vergi kaydına satın almaya ve zilyetliğe dayanarak Vakıflar Genel Müdürlüğü taşınmazın Sultan Süleyman Vakfına ait olduğunu ileri sürerek ayrı ayrı dava açmışlardır. Mahkemece Vakıflar Genel Müdürlüğünün davasının reddine, Hikmet’in davasının kabulüne, taşınmazın davacı Hikmet H. adına tapuya tesciline, taşınmazın 3.derece doğal sit alanı içinde kaldığının kütüğün beyanlar hanesinde gösterilmesine karar verilmiş; hüküm, davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile davalı Hazine tarafından temyiz edilmiştir.

Vergi Kaydına Satın Almaya Ve Zilyetliğe Dayanarak Dava Açılması

Dava konusu taşınmazın korunması gerekli tabiat ve kültür varlığı niteliğindeki taşınmazlardan olmadığı, davacı vakıflar idaresinin dayandığı Kanuni Sultan Süleyman Vakfının ise akara ait vakıf niteliğinde olduğu, bu nitelikteki vakıfların zemini kapsamadığı ve zilyetlikle iktisabının mümkün bulunduğu, davacı yararına taşınmaz edinme koşullarının gerçekleştiği gerekçe gösterilerek hüküm kurulmuş ise de toplanan deliller yetersizdir. Öncelikle tutanak içeriğinde dava konusu taşınmazın tabiat ve kültür varlığı niteliğinde olduğu açıklandığına göre korunması gerekli kültür varlığı doğal sit alanı olup olmadığının araştırılması gerekir. Mahkemece bu konuda hiçbir araştırma yapılmamıştır. Davacı Vakıflar İdaresinin dayandığı Kanuni Sultan Süleyman Vakfının niteliği yalnız akara ait vakıfname mi, yoksa zemini kapsayan nitelikli bir vakfiye mi olup olmadığı hususları bilirkişi aracılığı ile araştırılmamış, vakfiyenin dava konusu taşınmazı kapsayıp kapsamadığı belirlenmemiştir. Şu hale göre toplanan deliller yetersizdir. Öyle ise yukarda açıklandığı biçimde yeniden araştırma, inceleme ve uygulama yapılmalı, sonucuna göre bir karar verilmelidir….) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

Taşınmazın Gayri Sahih Nitelikte Ve Sadece Akara İlişkin Olması

TEMYİZ EDENLER

1 – Davacı Vakıflar Genel Müdürlüğü vekili

2 – Davalı Hazine vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava kadastro tespitine itirazdır.

Mahkemece temyiz eden Vakıflar İdaresinin davasının reddine davacı şahsın davasının ise kabulüne ilişkin karar Özel Dairece yukarıdaki ilam ile bozulmuştur. Mahkeme vakfın gayri sahih nitelikte ve sadece akara ilişkin olduğu yapılan araştırma ve incelemenin hükme yeterli bulunduğu gerekçesiyle direnme kararı vermiştir.

Vakfiyenin Dava Konusu Taşınmazı Kapsayıp Kapsamadığının Belirlenmesi Gereği

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

Sonuç: Davacı Vakıflar İdaresi ve davalı Hazine vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, aşağıda dökümü yazılı 710.000 TL. harcın Vakıflar İdaresinden alınmasına, 26.01.2000 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat