SANIĞIN HAPİS CEZASININ MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNE GÖRE ÇEKTİRİLMESİNE VE DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA KARAR VERİLMESİ GEREĞİ – ALEYHE DEĞİŞTİRMEME İLKESİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
7.Ceza Dairesi
Esas: 2014 / 9990
Karar: 2016 / 6955
Karar Tarihi: 04.05.2016

ÖZET: Hükmün, sanık hakkında hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin olan kısımları hükümden çıkartılarak, yerine “Sanığın ……… 3. Sulh Ceza Mahkemesinin …….. E., ………. K. sayılı ilamı ile tekerrüre esas mahkumiyeti bulunduğundan, sanığın hapis cezasının TCK 58/6-7 maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ancak aleyhe değiştirmeme ilkesi gözetilerek 5275 sayılı Yasa’nın 108/2. maddesi gereğince mükerrir olan sanık hakkında koşullu salıverilme süresine eklenecek miktarın ……..14. Asliye Ceza Mahkemesinin …….. E, …………K. sayılı ilamı esas alınarak belirlenmesine” ifadelerinin eklenmesi hükmün düzeltilerek onanmasını gerektirmiştir.

(5237 S. K. m. 53, 58) (5275 S. K. m. 108) (5320 S. K. m. 8) (ANY. MAH. 08.10.2015 T. 2014/140 E. 2015/85 K.)

Dava ve Karar: Yerel mahkemece verilen hüküm temyiz edilmekle; başvurunun nitelik, ceza türü, süresi ve suç tarihine göre dosya okunduktan sonra Türk Milleti adına gereği görüşülüp düşünüldü;
A) Gümrük İdaresi vekilinin temyizine göre yapılan incelemede;
Eylemin, suç tarihi ve ele geçen eşyanın niteliği itibariyle 5752 sayılı Yasa ile değişik 4733 sayılı Yasa kapsamında kaldığı cihetle, suçtan doğrudan zarar görmeyen gümrük idaresinin davaya katılma ve hükmü temyize yetkisi bulunmadığı gibi katılmasına karar verilmesi de hükmü temyiz yetkisi vermeyeceğinden, gümrük idaresi vekilinin vaki temyiz talebinin 5320 sayılı yasanın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 317. maddesi gereğince REDDİNE,
B) Sanık ……….. temyizine göre yapılan incelemede;
Anayasa Mahkemesi’nin, TCK’nın 53. maddesindeki hak yoksunluklarına ilişkin 24.11.2015 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 08.10.2015 tarihli ve 2014/140 esas, 2015/85 karar sayılı iptal kararının infaz aşamasında gözetilebileceği değerlendirilerek yapılan incelemede;
I) Daha ağır ceza içeren …… 13. Sulh Ceza Mahkemesinin ……… E., ……..K. sayılı ilamı yerine yazılı ilamın tekerrüre esas alınması,
II) Gümrük İdaresi suçtan doğrudan zarar görmediği halde katılmasına karar verilip, lehine vekalet ücretine hükmedilmesi,
Sonuç: Yasaya aykırı, sanığın temyiz itirazları bu nedenlerle yerinde görüldüğünden ve bu hususlar yeniden yargılamayı gerektirmediğinden, 5320 sayılı Yasa’nın 8/1. maddesi gereğince yürürlükte bulunan 1412 sayılı CMUK.nun 322. maddesi uyarınca,
1) Hükmün, sanık hakkında hapis cezasının mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına ilişkin olan kısımları hükümden çıkartılarak, yerine “Sanığın ……… 3. Sulh Ceza Mahkemesinin …….. E., ………. K. sayılı ilamı ile tekerrüre esas mahkumiyeti bulunduğundan, sanığın hapis cezasının TCK 58/6-7 maddeleri gereğince mükerrirlere özgü infaz rejimine göre çektirilmesine ve cezanın infazından sonra denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulmasına, ancak aleyhe değiştirmeme ilkesi gözetilerek 5275 sayılı Yasa’nın 108/2. maddesi gereğince mükerrir olan sanık hakkında koşullu salıverilme süresine eklenecek miktarın ……..14. Asliye Ceza Mahkemesinin …….. E, …………K. sayılı ilamı esas alınarak belirlenmesine” ifadelerinin eklenmesi,
2) Gümrük idaresi lehine vekalet ücreti verilmesine ilişkin kısmın hükümden çıkartılması ve sair kısımların aynen bırakılması suretiyle hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 04.05.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat