Ücretsiz izin kullanan işçi zamanında işe dönmezse ne olur?

İstinaf daireleri arasında çıkabilecek içtihat aykırılıkları nasıl giderilecektir?

5235 sayılı Kanun’un 35/3 maddesinde aynen “Re’sen veya Bölge Adliye Mahkemesi’nin ilgili hukuk veya ceza dairesinin ya da Cumhuriyet Başsavcısının, Hukuk Muhakemeleri Kanunu veya Ceza Muhakemeleri Kanunu’na göre istinaf yoluna başvurma hakkı bulunanların, benzer olaylarda Bölge Adliye Mahkemesi hu­kuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasın­da ya da bu mahkeme ile başka bir Bölge Adliye Mahkemesi hukuk veya ceza dairelerince verilen kesin nitelikteki kararlar arasında uyuşmazlık bulunması hâlinde bu uyuşmazlığın giderilmesini ge­rekçeli olarak istemeleri üzerine, kendi görüşlerini de ekleyerek Yargıtay Birinci Başkanlığından istemek” Bölge Adliye Mah­kemesi Başkanlar Kurulu’nun görevi olarak kabul edilmiştir. Yine Kanun 35. maddesinde bu istemler hakkında Yargıtay Kanunu’nun 45. maddesi hükmünün kıyasen uygulanacağı ifade edilmiştir.

İçtihatların birleştirilmesini isteme konusunda Başkanlar Kurulu’nun re’sen harekete geçmesi mümkün olduğu gibi daireler veya Cumhuriyet Başsavcısı’nın ya da istinaf kanun yoluna başvurma hakkına sahip bulunanların gerekçeli tale­bi üzerine de Başkanlar Kurulu’nca Yargıtay Birinci Başkan- lığı’ndan içtihatların birleştirilmesini istemesi mümkündür. Gerek Başkanlar Kurulu’nun re’sen talepte bulunması ha­linde gerekse daireler, Cumhuriyet başsavcısı ya da istinaf la lebinde bulunmaya hakkı bulunanların talepte bulunmaları halinde 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 45/2 maddesi uyarınca talepte bulunanlar 45/1 maddesinde yazılı kişi veya makamlar olmadığından “diğer merci ve kişi” kavramına dâ­hil olacağından içtihadı birleştirme yoluna gitme gereği bu­lunup bulunmadığına Yargıtay Birinci Başkanlık Kurulu ka­ra r verecek ve bu karar kesin olacaktır.

Bu açıklamalardan anlaşılacağı üzere, Başkanlar Kuru­lu’na içtihatların birleştirilmesi konusunda bir talep geldi­ğinde, Başkanlar Kurulu talebin gerekçeli olması koşuluyla, talebi kendi görüşünü de eklemek suretiyle Yargıtay Birinci Başkanlığı’na iletmek zorundadır. Gerekçesiz olan taleplerin Başkanlar Kurulu’nca reddi gerekirse de, talep gerekçeli ol­duğunda talebin Başkanlar Kurulu’nca reddi konusunda Başkanlar Kurulu’na tanınmış bir yetki ve görev bulunma­maktadır. Gerekçenin yerinde olup olmadığını takdir yetkisi 5235 sayılı Kanun’un 35/4 maddesi yollamasıyla 2797 sayılı Yargıtay Kanunu’nun 45/2 maddesi uyarınca Yargıtay Birin­ci Başkanlık Kurulu’na aittir.

CategoryGenel
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat