TCK m. 260 nedir?

İstihkak Davası Dilekçesi


İCRA TETKİK MERCİİ HAKİMLİĞİNE
İCRA DAİRESİ       :
DOSYA NO            :                     Esas
 
DAVACI                 :1-(ALACAKLI)
 
VEKİLİ                  :
 
DAVALI
(ÜÇÜNCÜ KİŞİ)      :
 
D.KONUSU             :Davalının hacizli mallar üzerindeki İstihkak iddiasının reddi davasıdır.
 
OLAYLAR                        :
1-Müvekkilim Borçlu …………… den alacağını almak için ………..  İcra dairesi ……….Esas sayılı icra dosyası ile icra takibine başlanmış takip kesinleşmiş ve haciz aşamasına gelinmiştir.
2-Borçluya ait    ………….     yerde haciz yapılırken üçüncü kişi olan davalı…………….haciz edilen malların kendisine ait olduğunu iddia etmiş ve bu husus İcra Memuru tarafından haciz tutanağına geçirilmiş ve tarafımıza İstihkak davası açmak üzere süre verilmiştir.
3-Haciz edilen mallarla davalının herhangi bir ilgisi yoktur. Açıklanan nedenlerle süresi içerisinde işbu davayı açma zarureti hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ SEBEPLER :İ.İ.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER              :İcra dosyası             tanık beyanı ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM  :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerden dolayı talebimizin kabulü ile;
1-Hacizli mallar üzerindeki davalının istihkak iddiasının REDDİNE,
2-Kötü niyetli olarak İstihkak iddiasında bulunan davalının %40 tazminata mahkum edilmesine,
3-Yargılama giderleri ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini saygılarımla vekaleten arz ve talep ederim.
 
Davacı
vekili
Av.
Eki    :
1-Onanmış vekaletname sureti,
2-Tebliğ zarfı ve pulu,
 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat