İşin bitirilmesinin engellenmesi halinde avukatlık ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

İşin bitirilmesinin engellenmesi halinde avukatlık ücretine ilişkin Yargıtay kararları

Davacı, davalının açtığı davadan feragat etmesi sebebi ile aralarında imzalanan sözleşmeye göre avukatlık ücretine hak kazandığını ileri sürerek talepte bulunmuş; davalı, vekalet ücretinin davanın kazanılması şartına bağlı tutulduğunu ve sözleşmenin geçersiz olduğunu savunmuş, mahkemece vekalet ücretinin davanın kazanılması şartına bağlı tutulduğu, davalının davası hakkında serbestçe tasarrufta bulunabileceği, gerekçe gösterilerek davanın reddine karar verilmiştir. Oysaki davacı alacak davasından kendi rızası ile feragat ettiğinden ve hizmet tespitine yönelik davasını da atiye bıraktığından her iki dava dosyası yönünden davacı avukatın davaları takip imkanı elinden alınmıştır. Hâl böyle olunca davacı avukat hak ettiğini davalıdan isteyebilir. Mahkemenin bu yönleri gözardı ederek yanlış değerlendirme ile yazılı şekilde karar vermiş olması usul ve yasaya aykırı olup, bozmayı gerektirir. (Y. 13. HD. 15.1.2014, 2013/23910-2014/700)

Birleşen dosyada; davacılar vekili, dava konusu taşınmazı davalının üçüncü kişiye satarak idare mahkemesine açılan davanın müvekkilleri tarafından kovuşturulması imkanım ortadan kaldırması nedeniyle avukatlık ücret sözleşmesinin 4.7. maddesine göre ücretin tamamından sorumlu olduğunu belirterek, bakiye vekalet ücreti olan 17.696 TL’nin tahsilini talep etmiştir. Taraflar arasında düzenlenen 21.3.2005 tarihli avukatlık sözleşmesinin avukatlık ücreti başlıklı bölümün 4.7. maddesinde iş sahibinin avukata işi kovuşturma olanağı vermemesi halinde avukatın kalan ücreti isteme hakkı kazanacağı belirtilmiş ise de, aynı sözleşmenin 4. maddesinin ilk üç bendinde avukata ödenecek ücretin toplam 10.000 Euro olduğu, bu ücretin 2.000 Euro’luk kısmının avukata peşin olarak ödeneceği, kalan 8.000 Euro’luk kısmında avukatın başarısına göre değişmek kaydıyla davanın iş sahibi lehine sonuçlanması halinde ödeneceği aksi halde kalan8.000 Euro bedelin avukata ödenmeyeceği kararlaştırılmıştır. Sözleşmenin 4.7. maddesine göre davacı avukatların isteme hakkını kazandıkları ücretin belirlenmesinde avukatın başarı koşuluna bağlı tutulan sözleşmenin 4.3. maddesindeki davanın iş sahibi lehine sonuçlanma imkanı olup olmadığı hususunun gözetilmesi gerekir. Bu bağlamda dava konusu vekalet ücretine esas İstanbul 5. idare Mahkemesinin 2005/1919 esas sayılı dosyası kapsamında düzenlenen 20.7.2006 tarihli bilirkişi heyet raporunda dava konusu iptali talep edilen 23.8.2004 tarihli encümen kararının 3194 sayılı kanunun 18. madde uygulama yönetmeliği ve dayanağı olan 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar planına uygun olduğu rapor edilmiştir. Söz konusu rapor içeriği dikkate alındığında davanın dosyamız davalısı lehine sonuçlanma imkanının bulunmadığı ve davacı tarafın avukatlık sözleşmesinin 4.3. maddesine göre bakiye 8.000 Euro ücreti talep edemeyeceği anlaşılmaktadır. Hal böyle olunca mahkemece davacı tarafın sözleşmenin 4.3. maddesine göre bakiye 8.000 Euro karşılığı 17.696 TL vekalet ücretini talep edemeyeceği gözetilerek birleşen davanın reddine karar verilmesi gerekirken sözleşmenin hatalı yorumlanmasına dayalı olarak yazılı şekilde hüküm tesisi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir. (Y. 13. HD. 28.1.2013, 2012/7452 – 2013/1411)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat