İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

İşgal ve Faydalanma Suçu

DEĞİŞİKLİKTEN ÖNCEKİ VE SONRAKİ KANUN HÜKÜMLERİYLE AYRI AYRI UYGULAMA YAPILARAK BULUNACAK SONUÇLARIN BİRBİRİYLE KARŞILAŞTIRILMASI SURETİYLE LEHE KANUN DEĞERLENDİRMESİ YAPILMADAN HÜKÜM TESİSİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
19.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 35919
Karar: 2016 / 17691
Karar Tarihi: 10.05.2016

ÖZET: Suç tarihi olan Mart …, … tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan Orman Kanunu’nun maddelerinin Kanun’un ile değiştirilmesi karşısında, Yargıtay denetimine imkan sağlayacak şekilde, değişiklikten önceki ve sonraki kanun hükümleriyle ayrı ayrı uygulama yapılarak bulunacak sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe kanun değerlendirmesi yapılmadan hüküm tesisi, sanık hakkında ağaç kesme suçundan uygulama yapılırken teşdit gerekçesinin gösterilmemesi bozmayı gerektirmiştir.

(6831 S. K. m. 2, 91, 93)

Dava: Yerel Mahkemece bozma üzerine verilen hükümler temyiz edilmekle; başvurunun süresi, kararın niteliği ve suç tarihine göre dosya incelendi, gereği görüşülüp düşünüldü:
Temyiz isteğinin reddi nedenleri bulunmadığından işin esasına geçildi.
Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede,
1-Sanık hakkında işgal ve faydalanma suçundan verilen mahkumiyet kararı ile ilgili olarak, …. Sulh Ceza Mahkemesi’nin 02/02/2011 tarihli kararına karşı yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay …..Ceza Dairesinin 16/05/2013 tarihli bozma ilamının 4.maddesinde, suça konu taşınmazın … ada …nolu parselde bulunduğu, Kadastro Müdürlüğü’nün 16/06/1010 tarihli yazısında bu taşınmazın orman kadastrosunun 1996 yılında 3402 sayılı Kanun kapsamında yapılarak kesinleştiği ve 6831 sayılı Kanun’un 2/B maddesi kapsamında Hazine adına tescil edildiği açıkça belirtilmiş olmasına rağmen, bozma ilamının gerekleri yerine getirilmeksizin, suça konu taşınmazın 2/B kapsamına alındığı tarih ile bu tespite karşı herhangi bir itiraz olup olmadığı hususları araştırılmadan, suça konu taşınmazın suç tutanağının düzenlendiği tarihten önceki bir tarihte 2/B kapsamına alınıp hazine adına orman dışına çıkartılmış olması durumunda sanığın üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmayacağı göz önünde bulundurulmadan eksik araştırma ile yazılı şekilde hüküm kurulması,
2- Sanık hakkında ağaç kesme suçundan verilen mahkumiyet kararı ile ilgili olarak; sanığın tüm aşamalarda değişmeyen suç konusu ağaçları kendisinin kesmediğine dair savunmasına, mahallinde yapılan keşif sonucu düzenlenen orman bilirkişisinin 04/09/2013 havale tarihli raporunda suça konu ağaçların fındık bahçesinin dışından, bu bahçeyi genişletmek amacı olmaksızın münferiden ve dağınık şekilde kesildiğinin belirtilmesine, ihbarcı tanık ….beyanının işgal ve faydalanma suçuna yönelik bulunmasına ve tüm dosya kapsamından suç konusu ağaçların sanık tarafından kesildiğine dair hiç bir delil bulunmamasına göre, tanık …. sanığın suça konu ağaçları kesip kesmediğine dair görgüye dayalı bilgisi sorularak, ihbarcı tanığın sanığın kardeşi olduğu göz önünde bulundurularak, sanık ile aralarından önceden ya da hali hazırda bir husumet bulunup bulunmadığı hususu da zabıta marifeti ile araştırılmadan, eksik kovuşturma ve yetersiz gerekçe ile sanık hakkında mahkumiyet kararı verilmesi,
3-Suç tarihi olan Mart 2007, 21/09/2007 tarihleri itibariyle yürürlükte bulunan 6831 sayılı Orman Kanunu’nun 91.ve 93. maddelerinin 5728 sayılı Kanun’un ile değiştirilmesi karşısında, Yargıtay denetimine imkan sağlayacak şekilde, değişiklikten önceki ve sonraki kanun hükümleriyle ayrı ayrı uygulama yapılarak bulunacak sonuçların birbiriyle karşılaştırılması suretiyle lehe kanun değerlendirmesi yapılmadan yazılı şekilde hüküm tesisi,
4-Sanık hakkında ağaç kesme suçundan uygulama yapılırken teşdit gerekçesinin gösterilmemesi,
Kanuna aykırı ve sanık müdafiinin temyiz nedenleri bu itibarla yerinde görüldüğünden, tebliğnameye uygun olarak HÜKÜMLERİN 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, yargılamanın bozma öncesi aşamadan başlayarak sürdürülüp sonuçlandırılmak üzere dosyanın mahkemesine gönderilmesine, 10.05.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi. 

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat