İşçinin Uzun Süreli Çalıştığı Yerden Birden Ayrılması

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

İşçinin Uzun Süreli Çalıştığı Yerden Birden Ayrılması

YARGITAY 9. Hukuk Dairesi
E:2004/993
K:2004/23522
T:19.10.2004

1475 s. Yasa m. 13,14,17/2-f

Taraflar arasındaki, ihbar ve kıdem tazminatı, fazla çalışma ve izin ücreti ile ikramiye alacağının ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda; ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen miktarın faiziyle birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine ilişkin hüküm süresi içinde temyizen incelenmesi taraflar avukatınca istenilmesi ve davacı Avukatıncada duruşma talep edilmesi üzerine dosya incelenerek işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 19.10.2004 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmişti. Duruşma günü yapılan tebligata rağmen taraflar adına kimse gelmediğinden incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verildikten sonra duruşmaya son verilerek dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : 1- Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının tüm temyiz itirazlarıyla davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- Davacı işçi, iş sözleşmesinin davalı işverence 6 Mart 2002 tarihinde haksız olarak feshedildiğini ileri surerek ihbar ve kıdem tazminatı isteklerinde bulunmuştur.
Davalı işveren tarafından yazılı cevap verilmemiş ancak 6, 7, 8, 9 Mart 2002 tarihlerinde davacının nedensiz olarak işyerine gelmediğine dair devamsızlık tutanakları ile 1475 sayılı İş Kanunun 17/2 f maddesi uyarınca davacının iş sozleşmesinin feshine dair yazı dosyaya sunulmuştur.
Mahkemece, davacı işçinin nedensiz yere kendisinin işten ayrıldıgı gerekcesiyle talep konusu ihbar ve kıdem tazminatlarının reddine karar verilmiştir.
Davalı işveren dosyaya devamsızlık tutanakları sunmus ıse de, tutanak tanıklarının dinlenmesi yönünde mahkemece verilen kesin süreye uymamış ve tanık dinletmemiştir. Davacı tanığı ise işverence davacı işçinin sigortasız olarak çalıştırılmak istendiğini bunu kabul etmeyince işverence işten çıkarıldığını açıklamıştır. Diğer davacı tanığının ise Aynı mahkemenin 2002/386 E sayılı dava ile ilgili olarak dinlenmiş olduğu ve yeniden dinlenmesine gerek olmadığı davacı tarafça belirtilmiş ve tanığın beyanının geçtiği duruşma tutanağının bu dosyaya sunulacağı açıklanmıştır. Ancak dosyada davacı tanığının beyanının yer aldığı duruşma tutanağı bulunmamaktadır. Mahkemece oncelikle anılan tanık beyanının yer aldıgı tutanak getirtilerek sonuca gidilmelidir.
Öte yandan davacı işçi işyerinde sekiz yıldan daha fazla bir sure calışmıştır. İsyerinden nedensız yere ayrılması, hayatın olağan akışına aykırıdır. Mahkemece yukarıda belirtildiği üzere tanık beyanları üzerinde öncelikle bir değerlendirmeye gidilmeli ihbar ve kıdem tazminatlarına hak kazanıp kazanmadığı noktasında sonuca varılmalıdır. Şayet davacı işçinin işyerinden kendisinin ayrıldığı sonucuna varılması durumunda, ödenememiş fazla çalışma ücretlerinin bulunduğu anlaşıldığına göre, ödenmeyen işçilik hakları nedeniyle iş sözleşmesini davacının feshettiği kabul edilerek kıdem tazminatının kabulüne ihbar tazminatının ise reddine karar verilmelidir. Mahkemece eksik inceleme ve yetersiz değerlendirmeyle hüküm kurulması hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 19.10.2004 gününde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat