İşçinin İş Aktinin İşverence Haklı Nedenle Feshinde Kıdem Ve İhbar Tazminatı İsteyememesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İşçinin İş Aktinin İşverence Haklı Nedenle Feshinde Kıdem Ve İhbar Tazminatı İsteyememesi

T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 17566

Karar: 2000 / 101

Karar Tarihi: 17.01.2000

ÖZET :İşyeri ile ilgili hırsızlığa karışan gece bekçisi işçinin işten çıkarılması neticesinde kıdem ve ihbar tazminatı talebi reddedilmelidir.(1475 S. K. m. 13,14,17)

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatlarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü.

İşçi alacakları Davası

Karar: Davacı işçi davalı işverene ait iş yerinde gece bekçisi olarak çalışmakta iken işyeri içinde bulunduğu anlaşılan sağlık ocağında yaptığını ikrar ettiği bir hırsızlık olayı nedeni ile işine son verilmiş olup, ihbar ve kıdem tazminatı isteği ile bu davayı açmıştır. Mahkemece tazminat istekleri hüküm altına alınmıştır. Bu kararın gerekçesi olarak da iş yeri dışında davacının işlediği bir suçtan dolayı feshin gerçekleşmiş olması gösterilmiştir. Bir an için iş yeri dışında davacının bir suç işlediği kabul edilse dahi böyle bir durumda davacı işçi ihbar tazminatına hak kazanamaz. Aslında olayda işyeri dışında bir suçtan bahsetmek olanağı da yokur. Gerçekten, sağlık ocağı organize sanayi bölgesi işyerine ait olduğu gibi bu sağlık ocağının davacı işçinin çalıştığı birimde bulunan anahtar alınarak açıldığı ve hırsızlık eyleminin gerçekleştirildiği davacı işçinin kendi ikrarından anlaşılmaktadır. Böyle olunca hırsızlık olayının işyeri ile ilgili olduğu düşünülmeli ve bunun sonucu olarak da ihbar ve kıdem tazminatı istekleri reddedilmelidir.

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde iadesine, 17.1.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat