İhalenin Feshi Dava Dilekçesi

İşçinin Ahlaksızlıkla Suçlanarak İş Akdinin Feshi

T.C.

YARGITAY
9. HUKUK DAİRESİ
E. 2014/2671
K. 2015/14580
T. 16.4.2015
• İŞÇİNİN AHLAKSIZLIKLA SUÇLANARAKİŞ SÖZLEŞMESİNİN SONA ERDİRİLMESİ ( Davacının Kişilik Haklarının İhlali Niteliğinde Olduğu – Davalıların İddialarını İspatlayamadığı/Manevi TazminatTalebinin Kabul Edilmesi Gerektiği )
 
KİŞİLİK HAKLARINA SALDIRI ( İşveren Yetkilisinin Ellerinde Görüntülerinin Bulunduğunu Belirterek İşçiyi Ahlaksızlıkla Suçlaması/Davacının Kişilik Haklarının İhlal Edildiği – Mahkemece Manevi Tazminat Talebinin Kabulüne Karar Verilmesi Gerekirken Gerekçe Belirtilmeksizin Verilen Red Kararının Hatalı Olduğu )
 
MANEVİ TAZMİNAT ( İşveren Yetkilisinin Ellerinde Görüntülerinin Bulunduğunu Belirterek Davacıyı Ahlaksızlıkla Suçlaması/Davacının Kişilik Haklarına Saldırı Ve Kişilik Haklarının İhlali Niteliğinde Olduğu – Davalıların Kendi İddialarını İspatlayamaması Karşısında Manevi Tazminat Talebinin Kabulü Gerektiği )
6098/m. 56
ÖZET : Dosya kapsamına göre “işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken Mahkemece, gerekçesi dahi belirtilmeden yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
DAVA : Davacı, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı ile ücret alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
Yerel mahkemece, davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.
Hüküm süresi içinde davacı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:
KARAR : A- ) Davacı İsteminin Özeti:
Davacı, ahlaksızlık yaptığı iddiasıyla iş akdinin işveren tarafından haksız ve ihbarsız olarak feshedildiği iddiasıyla manevi tazminat, kıdem ve ihbar tazminatları, yıllık ücretli izin ve ücret alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.
B- ) Davalı Cevabının Özeti:
Davalılar, davacının istifa ederek işten ayrıldığını savunarak davanın reddine karar verilmesini istemiştir.
C- ) Yerel Mahkeme Kararının Özeti:
Mahkemece, toplanan kanıtlara ve bilirkişi raporuna dayanılarak isteği kısmen hüküm altına almıştır.
D- ) Temyiz:
Kararı davacı avukatı temyiz etmiştir.
E- ) Gerekçe:
1- )Dosyadaki yazılara toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.
2- ) Dosya kapsamına göre “işveren yetkilisinin ellerinde görüntülerinin bulunduğunu belirterek ahlaksızlıkla suçlamasının” davacının kişilik haklarına saldırı ve kişilik haklarının ihlali niteliğinde olduğunun kabulü gerekirken davalıların kendi iddialarını ispatlayamaması karşısında manevi tazminat talebinin kabulü gerekirken Mahkemece, gerekçesi dahi belirtilmeden yazılı şekilde talebin reddine karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.
SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 16.04.2015 gününde oybirliğiyle karar verildi.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat