İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ-İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ-İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ

T.C.
YARGITAY
22. HUKUK DAİRESİ
E. 2017/37542
K. 2017/17602
T. 13.9.2017

* İŞÇİLİK ALACAKLARININ TAHSİLİ İSTEMİ ( Hizmet Sözleşmesinin İşveren Tarafından Haklı Neden Olmadan Feshedilerek İşçilik Alacaklarının Ödenmediğinin İleri Sürüldüğü/Kıdem ve İhbar Tazminatı Yıllık İzin Fazla Mesai Hafta Tatili Ulusal Bayram Genel Tatil Ücreti ve Ücret Alacaklarının Davalıdan Tahsili İstemi )

* İBRANAMENİN GEÇERLİLİĞİ ( Hükmüne Uyulan Bozma İlamı Doğrultusunda Davacı Asilin Beyanının Alınması İçin Bulunduğu Yer Mahkemesine Talimat Yazıldığı/Davacının Bu Konuda Beyanı Alınamadan Vefatı İle Mirasçılarının Davayı Takip Ettiğinin Anlaşıldığı – İbranamenin İrade Sakatlığı İle Alınıp Alınmadığının Tam Olarak Açıklığa Kavuşturulmadığı/Mahkemece Tanıkların Yeniden Beyanları Alınarak İrade Sakatlığı Olup Olmadığı Hususunun Belirlenmesi ve Oluşacak Sonuca Göre Karar Verilmesi Gerektiği )

* EKSİK İNCELEME ( Bozma Doğrultusunda Yapılan Yargılama Sırasında Davacının İlgili Bankada Adına Hesap Olmadığının Bildirildiği/Banka Aracılığı İle Yapıldığı İddia Edilen Ödemelerin Davalı Tarafından Kanıtlanamadığı Kabul Edilerek Hüküm Kurulduğu – Dosyaya Sunulan Belgelerden Davacıya Banka Şubesi Aracılığı İle Ödemeler Yapıldığının Anlaşıldığı/Davacıya Yapılan Ücret Ödemelerine Dair Kayıtlar Sorularak Sonucuna Göre Karar Verilmesi Gerekirken Eksik İnceleme İle Hüküm Kurulmasının İsabetsiz Olduğu )

6098/m.420

ÖZET : Dava, işçilik alacaklarının tahsili istemine ilişkindir.

Hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda davacı asilin beyanının alınması için bulunduğu yer mahkemesine talimat yazılmış, fakat davacının bu konuda beyanı alınamadan vefatı ile mirasçılarının davayı takip ettiği anlaşılmıştır. İbranamenin irade sakatlığı ile alınıp alınmadığı tam olarak açıklığa kavuşturulmadığından, mahkemece tanıkların yeniden beyanları alınarak irade sakatlığı olup olmadığı hususu duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli ve oluşacak sonuca göre karar verilmelidir.

Bozma doğrultusunda yapılan yargılama sırasında, davacının ilgili bankada adına hesap olmadığı bildirildiğinden, banka aracılığı ile yapıldığı iddia edilen ödemelerin davalı tarafından kanıtlanamadığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur. Ancak dosyaya sunulan belgelerden, davacıya banka Ağrı Şubesi aracılığı ile ödemeler yapıldığı anlaşılmakta olup, anılan bankanın Ağrı Şubesinden, davacıya yapılan ücret ödemelerine dair kayıtlar sorularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bozma gerekleri yerine getirilmeden eksik inceleme ile karar verilmesi isabetsizdir.

DAVA : Taraflar arasında görülen dava sonucunda verilen kararın, temyizen incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmekle, temyiz talebinin süresinde olduğu anlaşıldı. Dava dosyası için Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen rapor dinlendikten sonra dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

KARAR : Davacı vekili; hizmet sözleşmesinin işveren tarafından haklı neden olmadan feshedildiğini, tazminat ve alacaklarının ödenmediğini ileri sürerek, kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, yıllık izin ücreti, fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, ulusal bayram genel tatil ücreti ve ücret alacaklarının faizleriyle birlikte davalıdan tahsilini istemiştir.

Davalı vekili; zamanaşımı definde bulunarak, davanın reddini istemiştir.

Mahkemece, dosya içeriği ve bilirkişi raporuna göre, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 17.09.2015 tarih, 2015/19495 Esas, 2015/25325 Karar sayılı ilamı ile bozulmuştur. Mahkemece bozma ilamına uyularak yapılan yargılama sonucunda dava kısmen kabul edilmiştir.

Karar, süresi içerisinde davalı tarafından temyiz edilmiştir.

1-)Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda karar verilmiş olmasına göre davalının aşağıdaki bentlerin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

2-)Taraflar arasındaki sorun, düzenlenen ibranamenin geçerli olup olmadığı ve davacının ücret alacağı bulunup bulunmadığı konusundadır.

Mahkemece, davanın kısmen kabulüne dair verilen karar, Dairemizin 17.09.2015 tarihli ilâmının ilk bendinde, kıdem,ihbar tazminatı ve ücret alacakları yönünden ibranamelerle ilgili davacının beyanının alınması, gerekirse tanıkların yeniden dinlenmesi, ibranamelerdeki imzaların davacıya ait olduğunun ve irade sakatlığı gibi sebeplerle alınmadığının tespiti halinde, ibranameler makbuz niteliğinde kabul edilerek, ödendiği belirtilen miktarların, ödeme tarihlerinden itibaren işleyecek faizleriyle birlikte, hesaplanan tazminatlardan mahsup edilmesi ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiği belirtilmiştir.

Hükmüne uyulan bozma ilamı doğrultusunda davacı asilin beyanının alınması için bulunduğu yer mahkemesine talimat yazılmıştır. Ancak davacı, bu konuda beyanı alınamadan vefat etmiş ve mirasçıları davayı takip etmiştir. Mirasçılar vekili, davacı işe girerken ve çalışırken alelacele bir kısım belgeler imzalatıldığını, bu belgelerin sonradan doldurulduğunu beyan etmiştir. Ancak,ibranamenin irade sakatlığı ile alınıp alınmadığı tam olarak açıklığa kavuşturulmamıştır. Mahkemece tanıkların yeniden beyanları alınarak irade sakatlığı olup olmadığı hususu duraksamaya yer vermeyecek şekilde belirlenmeli ve oluşacak sonuca göre karar verilmelidir. Eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması hatalıdır.

Ayrıca, bozma doğrultusunda yapılan yargılama sırasında, ilgili banka şubesince, bu şubede davacı adına hesap olmadığı bildirildiğinden, 10.11.2009 tarihinde banka aracılığı ile yapıldığı iddia edilen ödemelerin davalı tarafından kanıtlanamadığı kabul edilerek hüküm kurulmuştur. Ancak dosyaya sunulan belgelerden , davacıya …Bankası Ağrı Şubesi aracılığı ile ödemeler yapıldığı anlaşılmaktadır. Bu durumda anılan bankanın Ağrı Şubesinden, davacıya yapılan ücret ödemelerine dair kayıtlar sorularak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, bozma gerekleri yerine getirilmeden eksik inceleme ile yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.

SONUÇ : Hükmün yukarda açıklanan sebeplerden BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcın istenmesi halinde ilgiliye iadesine, 13.09.2017 tarihinde oybirliği ile karar verildi.

[/column]

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat