İşçilik Alacakları Davası

Ankara BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
7. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 1969
Karar: 2017 / 3130
Karar Tarihi: 05.12.2017

 

(5521 S. K. m. 8) (6100 S. K. m. 353, 359)

TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMASININ ÖZETİ:

Davacı vekili dava dilekçesinde; müvekkilinin davalıya ait işyerinde 10/092014 tarihinden bu yana satış danışmanı olarak çalıştığını 16/10/2015 tarihinde iş akdinin işverence haksız şekilde sona erdirildiğini çalıştığı süre boyunca fazla mesai yaptığını ancak davalı işveren tarafından işçilik alacaklarının ödenmediğini belirterek;

1.500 TL kıdem tazminatı,

500 TL ihbar tazminatı,

50 TL UBGT,

50 TL fazla mesai,

500 TL yıllık izin, alacaklarının davalıdan tahsiline karar verilmesini talep etmiştir.

Davalı vekili cevap dilekçesinde; davacının müvekkil işyerinde çalışırken sürekli olarak mola verdiğini ve işlerini düzenli olarak takip etmediğini bu durumun çalışma arkadaşları ve amirleri tarafından13/10/2015 tarihinde farkedilerek davacıdan konuya ilişkin yazılı savunma yapmasının istendiğini ancak davacının amirlerine yüksek sesle şerefsizler diye hitapta bulunduğunu onlara hakaret dolu sözler söylediğini ve amirlerinin üzerine yürüdüğünü bunun üzerine iş akdinin haklı olarak feshedildiğini alacaklarının kendisine ödendiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.

Davacının İş Sözleşmesinin Davalı İşveren Tarafından Haklı Nedenle Feshedildiği Anlaşıldığından Kıdem Ve İhbar Tazminatı Talebinin Reddine Karar Verilmesinde Bir İsabetsizlik Bulunmadığı

İLK DERECE MAHKEME KARARININ ÖZETİ:

Davacının 13.10.2015 tarihinde amirlerine yüksek sesle “şerefsizler” diye hitapta bulunarak hakaret dolu sözler söylediği ve üzerlerine yürüdüğü hakarete ilişkin savunmasının istendiğinde tutanağı yırtıp attığı bunun tutulan tutanakla ve tanık beyanları ile sabit olduğu yine 15/10/2015 tarihinde üst yöneticisinden izin almaksızın mola vermesi üzerine işverence iş akdinin haklı olarak feshedildiği davacıya gönderilen fesih ihtarında fesih sebebinin açık olarak belirtildiği anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatına hak kazanamayacağı, dosyaya sunulan Ekim ayına ait ücret bordrosunda izin tahakkuku görünmekte ise de banka kaydında ödemeye rastlanmadığı anlaşıldığından yıllık izin alacağına hak kazanacağı, dinlenen tanık beyanlarından ve dava dilekçesinden haftalık çalışma süresinin 54 saat olduğu, 1,5 saat ara dinlenme süresi olduğu, dini bayramlar öncesi bir haftalık sürede 2-3 gün full çalışıldığı, dini bayramların ikişer günü ile diğer genel tatillerde çalışıldığı, 1,5 saat ara dinlenme süresinin mahsubu sonucu normal çalışma döneminde davacının fazla çalışına alacağı olmayacağı dini bayramlardan önceki iki gün günlük 4 er saatten 8 saat fazla çalışma alacağı ile dini bayramların ikişer günü dışında genel tatil alacağına hak kazanacağı kanaatiyle davanın kısmen kabulüne karar verilmiştir.

İSTİNAF SEBEPLERİ:

İstinaf kanun yoluna her iki taraf başvurmuştur. İstinaf dilekçeleri karşılıklı olarak tebliğ edilmiştir. Davanın kabul edilen miktarı (davalı yönünden) 1.023,96 TL karar tarihi itibariyle istinaf sınırının altında olduğundan davalı vekilinin istinaf başvurusunun reddine karar vermek gerekmiştir.

Davacı vekilinin istinaf sebepleri:

-Davacının iş sözleşmesinin haklı ya da geçerli bir nedenle feshedildiğinin davalı işveren tarafından ispat edilemediğini, kıdem ve ihbar tazminatının reddine karar verilmesinin hatalı olduğunu, ileri sürmüştür.

GEREKÇE:İstinaf sebepleri dikkate alınarak yapılan inceleme sonunda:

Davacının davalı işyerinde satış danışmanı olarak çalıştığı, 13.10.2015 tarihinde mola sürelerine uymaması geç gelmesi nedeniyle savunmasının istenmesi üzerine amirine “şerefsiz” şeklinde hakaret içeren söz kullandığı ve akabinde 15.10.2016 tarihinde amirinden izin almadan molaya çıktığı davalı ve tutanak tanığı E. T. beyanlarından anlaşılmıştır. Dosya kapsamındaki tutanaklarla birlikte değerlendirildiğinde davacı ve davalı tanıkları ile ortak tanığın beyanlarından davacını mola sürelerine dikkat etmediği belirlenmektedir. Davacının iş sözleşmesinin davalı işveren tarafından haklı nedenle feshedildiği anlaşıldığından kıdem ve ihbar tazminatı talebinin reddine karar verilmesinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır. Davacı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar verilmiştir.

Davalı vekili istinaf başvurusunda bulunmuş ise de karar tarihinde davalı yönünden kabul edilen miktar (1.023,96 TL) istinaf sınırının altında kaldığı anlaşılmakla, istinaf başvurusunun kesinlikten reddine karar vermek gerekmiştir.

İstinaf Başvurusunun Kesinlikten Reddi

HÜKÜM: 1- 1- Davalı vekilinin istinaf başvurusunun 6763 sayılı yasa ile değişik 5521 sayılı Yasa’nın 8/3. mad. gereği kabul edilen miktarın istinaf sınırının altında kalması nedeniyle REDDİNE,

2- Davalı tarafından yatırılan 31,40 TL istinaf harcının talebi halinde iadesine,

3- Davalı tarafından yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına, artan gider avansının talebi halinde ilgililere iadesine,

II- 1- Davacı vekilinin istinaf başvurusunun; HMK 353/1-b.l maddesi gereğince; ESASTAN REDDİNE,

2-Harç peşin yatırıldığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

3- Davacı tarafından yapılan istinaf giderlerinin üzerinde bırakılmasına, artan gider avansının talebi halinde ilgililere iadesine,

III- HMK’nın 359. maddesinin 3. fıkrası gereği kararının tebliğ ile 302. maddesinin 5. fıkrası gereği harç tahsil müzekkeresi yazılması işlemlerinin İLK DERECE MAHKEMESİ tarafından yapılmasına,

Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda 05.12.2017 tarihinde 6763 sayılı yasa ile değişik 5521 sayılı Yasa’nın 8/3. mad. gereği miktar itibariyle kesin olmak üzere oybirliği ile karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat