İşçilik Alacakları Davası

İİK.m. 100’e Göre Bilgi İsteme Talebi

İşçilik Alacakları Davası

 Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
9. Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 28
Karar: 2016 / 32
Karar Tarihi: 10.11.2016

ÖZET: Taraflar arasındaki uyuşmazlık; davacının bakiye alacağının bulunup bulunmadığı hususudur. D. İş Mahkemesi’nin dosyasına ek dava olarak açılan dosyada davalı şirketin ibralaşma iddiasını destekler bir belge bulunmadığı, ibralaşma iddiasını ispat külfetinin davalı şirkette olduğu, davacının … – … tarihleri arasında davalı yanında çalıştığı ek davanın … tarihinde açıldığı hususu birlikte değerlendirildiğinde zamanaşımı süresi içerisinde davanın açıldığı, davacı bilirkişinin raporundan sonra talebine ıslah etmek veya ek dava açmak suretiyle hakkını ileri sürmesi seçimlik hakkı mevcut olup ek dava açılmasının davacının haksız ve kötüniyetli olduğu sonucunu doğurmayacağı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olup davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar vermek gerekmektedir.

(6100 S. K. m. 353) (4857 S. K. m. 32, 41)

Davacı Bilirkişinin Raporundan Sonra Talebine Islah Etmek Veya Ek Dava Açmak Suretiyle Hakkını İleri Sürmesi

Dava: Davacı, davalı şirkette 17.05.2011-27.08.2011 tarihleri arasında şoför olarak çalıştığını, Denizli 1. İş Mahkemesinin 2011/1115 E. 2016/32 K. sayılı ilamı ile 1.300,00.-TL net alacağı, 453,60.-TL net hafta tatili alacağı, 371,00.-TL net fazla çalışma ücret alacağı olduğu, mahkemece kabul edilen bilirkişi raporunda belirlendiği söz konusu kararın kesinleştiğini, belirterek 1.000.00.-TL net ücret alacağı, 171,00.-TL net fazla çalışma ücretinin, 353,60.-TL net hafta tatili ücretinin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsilini ek dava niteliğinde talep ve dava etmiş; davalı vekili davacının tüm hak ve alacaklarını almak suretiyle şirketi ibra ettiğini, Denizli 1. İş Mahkemesi’nin verdiği kararın miktar itibariyle kesin olması sebebiyle temyiz edilmeksizin kesinleştiğini, dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığını, ilk açılan dosyada davasını ıslah etmeyerek yeni bir dava açması sebebiyle yargılama gideri ve vekalet ücreti talep etmesinin uygun olmadığını, davanın reddine karar verilmesini istediğini belirtmiştir.

Mahkemece SGK sicil dosyasına, incelenen karar örneğine ve oluşan vicdani kanıya göre, davacının davalı işyerinde çalışırken işçilik alacaklarını tahsil edememesi nedeniyle işten ayrıldığı, alacaklarını tahsil için Denizli 1. İş Mahkemesi’nde dava açtığı, yargılama sonucunda davanın kabulüne karar verilerek davacının fazlaya ilişkin haklarının saklı tutulduğu, kesinleşen bilirkişi raporuna göre davacının 1300,00-TL net ücret, 371,00 TL net fazla çalışma ücreti 453,60 TL net hafta tatili ücreti bulunduğunun tespit edildiği, ıslah olmaması nedeniyle taleple bağlı kalınarak kesin hükme dayalı bakiye alacağın kabulü gerekçesiyle “davanın kabulü ile 1.000,00 TL net ücret alacağının dava tarihi olan 09.05.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte, 353,60 TL. net hafta tatili ücreti alacağının dava tarihi olan 09.05.2016 tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalıdan alınarak davacıya verilmesine” karar verilmiştir.

Seçimlik Hakkı Mevcut Olup Ek Dava Açılmasının Davacının Haksız Ve Kötüniyetli Olduğu Sonucunu Doğurmayacağı

Davalı vekili, davacının işten ayrılma tarihinden sonra geriye dönük Ağustos ayı ücreti, fazla mesai ücreti ve yıllık izin ücreti alacaklarının tamamını nakit olarak aldığı ve davalı şirketi ibra ettiğini, Denizli 1.İş Mahkemesi’nin 2011/1115 E., 2016/32 K. sayılı ilamı ile yargılama yapıldığını, dosyada ıslah yoluna başvurmak yerine ek dava açma yoluna gidildiğini, davacının haksız ve kötü niyetli olup avukatlık ücreti ve yargılama giderinin davacı üzerinde bırakılması gerektiğini, dava konusu alacakların zamanaşımına uğradığı ilk derece mahkemesinin verdiği görevsizlik kararının usul ve yasaya uygun bulunmadığı ilk derece mahkemesinin kararının kaldırılması istemiyle istinaf başvurusunda bulunması üzerine başvurunun süresinde olduğu anlaşıldıktan, dosyadaki belgeler ile ilgili üye tarafından tanzim edilen inceleme raporu okunduktan sonra işin gereği düşünüldü ve aşağıdaki karar tespit edildi.

Taraflar arasındaki uyuşmazlık; davacının bakiye alacağının bulunup bulunmadığı hususudur. Denizli 1. İş Mahkemesi’nin 2011/1115 E. 2016/32 K. sayılı dosyasına ek dava olarak açılan dosyada davalı şirketin ibralaşma iddiasını destekler bir belge bulunmadığı, ibralaşma iddiasını ispat külfetinin davalı şirkette olduğu, davacının 17.05.2011 – 27.08.2011 tarihleri arasında davalı yanında çalıştığı ek davanın 09.05.2016 tarihinde açıldığı hususu birlikte değerlendirildiğinde zamanaşımı süresi içerisinde davanın açıldığı, davacı bilirkişinin raporundan sonra talebine ıslah etmek veya ek dava açmak suretiyle hakkını ileri sürmesi seçimlik hakkı mevcut olup ek dava açılmasının davacının haksız ve kötüniyetli olduğu sonucunu doğurmayacağı, ilk derece mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olup davalı vekilinin istinaf başvurusunun esas yönünden reddine karar vermek gerekmektedir.

İstinaf Başvurusunun Esas Yönünden Reddi Gereği

HÜKÜM: 1- Davalı vekilinin istinaf başvurusunun HMK’nın 353/1-b.1.ncü maddesi gereğince davanın ESASTAN REDDİNE.

2- İstinaf harç ve giderinin davalı kurum üzerinde bırakılmasına ve harç peşin alındığından yeniden alınmasına yer olmadığına,

Dair dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda ve müzakere sonucunda oybirliği ile 10.11.2016 tarihinde kesin olarak karar verildi. 11.11.2016

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat