İşçilik Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz Ek Rapor Alınması Talebi

İşçilik Alacağı Bilirkişi Raporuna İtiraz Ek Rapor Alınması Talebi

…. İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          :Bilirkişi raporu hakkında itirazlarımız ile dilekçemizde detaylı olarak açıklamaya çalıştığımız eksikliklerin giderilmesini takiben ek rapor alınması hakkındaki taleplerimizin sunulmasıdır.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı, … – … tarihleri arasında müvekkil şirkette çalışmıştır. Ön muhasebe elemanı olarak çalışan davacının aldığı son ücreti net … TL’sıdır. Davacıya ayrıca … TL asgari geçim indirimi ödemesi yapılmıştır.

2. Bordrolarda yazılı ücretten farklı bir ücret aldığını iddia eden davacı taraf, bu iddiasını ispat ile yükümlüdür. Davacının imzasını taşıyan SGK kayıtlarında, imzalı ücret bordrolarında davacının brüt ücretinin … TL olduğu sabittir. Yerleşik Yargıtay kararları uyarınca bordro aksi aynı yazılı bir belgeyle ispat edilmediği sürece kesin delil mahiyetinde olup yukarıda belirtilen ve tamamı davacının imzasını taşıyan belgeler de nazara alındığında işçinin ücreti yönünden yaptığı itirazların yersiz olduğu ve iddiasını ispat edemediği açıktır.

Yalnızca tanık ifadeleri ile ispatın yeterli görülmediği sabit olmakla bu beyanlarda belirtilen ücretten yola çıkılarak bilirkişi raporundaki hesaba dayanak alınamayacağı tartışmasızdır.

3. Dosyaya sunmuş olduğumuz belgelerde esasen ücret konusu sabit olmakla birlikte ücret konusunda taraflar arasında ihtilaf bulunması halinde emsal ücret araştırması yapılarak bir sonuca varılması gerekmektedir. Bu kapsamda dosyada yapılmış olan emsal ücret araştırması yanlış ve eksik bilgiler sebebiyle karara dayanak olabilecek güçte değildir. Emsal ücret araştırmasına konu İTO’ya yazılan müzekkerede davacı ÖN MUHASEBE ELEMANI olarak çalışmışken MUHASEBECİ olarak belirtilmiştir. Özellikle işyerinin çalışan sayısı davacının iş yükünü de belirleyeceğinden çok önemli olup bu husus da eksiktir.

4. Yazılacak olan emsal ücret araştırması hakkındaki müzekkerede aşağıdaki hususların tam ve doğru bir şekilde yer alması gelecek olan yanıtın doğruluğu ve güvenilirliği açısından çok önemlidir.

Davacının yaşı                                            

Davacının eğitim durumu                          

Davacının davalı şirkette yaptığı işin mahiyeti ve davacının görevi

Davacının davalı şirketteki çalışma süresi  

Davalı şirketin sektörü                               

Davalı işyerinin büyüklüğü                        

Davalı işyerindeki çalışan sayısı     

Bu konudaki itiraz dilekçemiz dosyada mübrezken Sayın Mahkeme itirazlarımız hakkında herhangi bir karar oluşturmamış, emsal ücret araştırması için yazılan 2. müzekkereye İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olumlu bir yanıt vermediği halde eksik hususlar tamamlatılmadan dosya bilirkişiye tevdii edilmiştir. 

5. Davalı müvekkil şirketin kaşe ve imzası bulunan … tarihli belge, bilirkişi raporunda da belirtildiği ve Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da yinelendiği üzere, tek başına ücreti belirlemeye yeterli güçte ve nitelikte değildir.

İş Akdinin Feshi Ve Kıdem – İhbar Tazminatı İddiası

1. Davacı işçinin iddiası dava dilekçesinde … tarihinde izne çıktığı ve izin dönüşü işine son verildiğinin bildirildiği şeklindedir. … tarihli celsede ise sehven … tarihi yerine … yazıldığı beyan edilmişse de savunmanın genişletilmesine tarafımızca muvafakat edilmemiştir. 

2. Bilirkişi raporunda yapılan ücretli izin hesaplamasında da görüleceği üzere davacı çalıştığı sürece hak ettiği ücretli izin haklarını hatta fazlasını kullanmış, izin hakkı kalmamıştır. Hal böyleyken, davacının izin dönüşü işe alınmadığı iddiası dayanaksız kamıştır. … tarihinde izne ayrıldığını iddia eden davacının kullanabileceği izninin bulunmuyor oluşunun tespiti ile mazeretsiz olarak işe gelmediği ortaya çıkmaktadır. Böylece davalı müvekkilimin iş akdini haklı olarak feshettiği tartışmasızdır.

3. Öncelikle davacının kullanmaya hak kazandığı izni bulunmadığı bilirkişi raporuyla belirlenmiş; … Ağustos tarihlerinde davalı işyerinde tutulan tutanaklar ve akabinde … tarihinde… Noterliğince … yevmiye numarasıyla davacıya gönderilen ihbarname de dosyada delillerimiz arasında mübrez iken Sayın bilirkişinin “davacının iş akdinin kıdem ve ihbar tazminatlarına hak kazanmayacak şekilde sona erdiğini gösteren herhangi bir belge dosyaya sunulmamıştır” şeklindeki ifadesinin tarafımızca anlaşılabilmesi mümkün olamamıştır.

4. İş Mahkemesi Hakimi davacı ve davalı delilleriyle bağlı ve sınırlı olmayıp resen araştırma yapıp bordro ya da tutanak tanığı dinlemekte resen hareket ed­bilmektedir. Bu nedenle de Sayın bilirkişinin “dava konusu işyerinde tanzim edilmiş olan devamsızlık tutanaklarında imzaları bulunan kişiler huzurda tanık olarak dinletilmemiştir” şeklindeki ifadesinin bir eksiklik olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Tutanaklar yazılı belgedir ve delillerimiz arasında bulunmaktadırlar. Eğer Sayın Mahkeme gerekli görürse tutanakta imzaları bulunan kişileri de resen dinleyebilir.

5. Kendi kusurlu davranışlarıyla iş akdinin feshedilmesine neden olan davacının kıdem ve ihbar tazminatı almaya hakkı bulunmamaktadır. Davacının, bu konudaki tazminat talepleri yasal dayanaktan bütünüyle yoksundur. Bu nedenle reddi gerekirken bu taleplerle ilgili olarak yapılan bilirkişi hesaplamalarına itiraz ediyoruz.

Davacının Ücreti Alacağı İddiaları

1. Davacının hak etmiş ve kullanmamış olduğu izni bulunmadığından, hem mazeretsiz olarak işe gelmediği ve iş akdinin davalı müvekkilimce haklı olarak feshedildiği hem de davacının herhangi bir izin alacağı olmadığı raporda da açıkça belirlenmiştir. Bu yönüyle rapora itirazımız bulunmamaktadır.

2. Davacı … ayına dair ücret alacağı olduğu iddiasındadır. Ancak davacının mazeretsiz ve bildirimsiz olarak işe gelmemesi üzerine iş akdinin davalı işverence haklı nedenle feshedilmiş olması sebebiyle davacının davalı müvekkile ödemesi gereken ihbar tazminatı alacağına mahsup edildiği dilekçelerimizde de tekrar edilmiştir. Davacının ücret alacağını hak etmeyeceği davalı müvekkilime ödemesi gereken ihbar tazminatına mahsup edileceği aşikar olup bu yönüyle bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

3. Davacı … ayında … günlük ücreti hak etmiştir. Buna karşılık ihbar öneline uymadan iş akdinin feshine neden olan davacının kıdemine göre ihbar süresi 8 hafta olup davalı müvekkilimin … günlük ücretin mahsubundan sonra … günlük ücreti kadar da ihbar tazminatı alacağı bulunmaktadır. Davacının hak ettiği ücret alacağı bulunmamaktadır. Aksine davalı müvekkilim ihbar tazminatı olarak mahsup ettiğinden daha fazla tazminatı hak etmiş olup bu husustaki talep ve dava haklarımızı saklı tutuyoruz.    

4. Ön muhasebe elemanı olarak çalışan davacının esasen fazla mesai yapmasını gerektirecek bir iş yoğunluğu bulunmamakla birlikte dönemsel olarak yasal çalışma sürelerini aşan çalışması olduğunda kendisine bu çalışmalarının karşılığı tam olarak ödenmiştir. Ücret pusulasında ve bordroda yer alan fazla mesai sütunlarında o aya ilişkin fazla çalışmanın varlığı ve varsa süresi açıkça belirtilmiş olup davacının imzası ile de teyid edilmiştir. Bu belgeler incelendiğinde davacının ihtirazi kayıt dermeyan etmeksizin bordroları imzaladığı görülecektir. Aksi durum yine aynı güçteki yazılı delillerle ispatlanabileceğinden salt tanık beyanlarına dayalı olarak yapılan bilirkişi hesaplamalarına itiraz ediyoruz.

5. Yerleşik Yargıtay içtihatları uyarınca; fazla mesai sütunu dolu olan bordrolara ihtirazi kayıt koymaksızın imza atan işçinin bordroda görünenin dışında fazla çalışma yaptığı iddiasının dinlenilmesine olanak bulunmamaktadır. Bordrolar, aksi aynı değerdeki yazılı bir belgeyle kanıtlanmadığı müddetçe kesin delil olup davacının aksi iddiaları var ise yazılı belgelerle kanıtlamakla yükümlüdür.   

6. Davacının genel tatil ve hafta tatili bakımından taleplerinin tarafımızdan kabulü söz konusu değildir. Davacı da bu haksız iddialarını ispatlayamamıştır. Davacı tanıkları tek başına bu haksız iddiaları ispatlamaya yeterli değildir. Davalı tanıkları ise aksi duruma tanıklık etmişlerdir. Davacının fazla çalışmasını gerektirecek bir durum olmadığından davacıya tüm hafta tatili izinleri de kullandırılmış olup aynı şekilde davacı, resmi tatil ve dini bayram izinlerini de kullanmıştır. Bu nedenle davacının hafta tatili ve resmi-genel tatil ücreti taleplerinin reddi gerekmekteyken bilirkişi raporunda buna dair yapılan hesaplamalara da itiraz ediyoruz.

Zamanaşımı İtirazımız

Fazla mesai, yıllık izin gibi işçilik alacakları 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Tarafımızdan zamanaşımı itirazında bulunulmuştur. Yargıtay’ın yerleşik içtihatları uyarınca itiraz halinde dava veya ıslah tarihinden itibaren son beş yıl içindeki fazla mesai ücretinin hesaplanması gerekmektedir. Fazla çalışma ve genel tatil ücretlerinden dava dilekçesindeki talepler olan … TL fazla çalışma ve … TL genel tatil ücreti dışında kalan tutarlar için dava tarihinden geriye 5 yıllık hesaplama yapılması usul ve esasa aykırıdır. Ancak dava dilekçesiyle talep edilen toplamda … TL için dava tarihinden geriye doğru 5 süre için, ıslah ile artırılan bölüm için ıslah tarihinden geriye doğru 5 yıllık süre için hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu yönüyle de bilirkişi raporuna itiraz ediyoruz.

SONUÇ ve İSTEM                : Yukarıda açıklanan nedenlerle;

Öncelikle emsal ücret araştırması konusundaki beyan ve itirazlarımız dikkate alınarak yeniden müzekkere yazılmasına,

Eksiklikler giderildikten sonra bilirkişi raporuna itirazlarımız çerçevesinde ek rapor alınması için dosyanın yeniden bilirkişiye tevdiine,

Davacının davasının reddine; yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davacı tarafa yüklenmesine karar verilmesini, arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

 (Ad, Soyad, İmza)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat