İş Kazası Sonucu Doğan Maluliyet

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İş Kazası Sonucu Doğan Maluliyet

T.C YARGITAY

21.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 9276

Karar: 2000 / 499

Karar Tarihi: 01.02.2000

ÖZET: İşçi sayılan kişilerle işveren arasında iş akdinden doğan uyuşmazlıklara iş mahkemelerinde bakılır. Somut olayda, davacının çırak olduğu ve 18 yaşını doldurmadığından, hakkında 1475 Sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı da açık bulunmaktadır.(5521 S. K. m. 1) (1475 S. K. m. 5)

Tazminat Davası

Dava: Davacı, iş kazası sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi sonucu maluliyetinden doğan maddi ve manevi tazminatın ödetilmesi davasının yapılan yargılaması sonunda, ilamda yazılı nedenlerle gerçekleşen 1.793.749.855 TL davalıdan alınarak davacıya verilmesine, ilişkin hükmün süresi içinde temyizen incelenmesi taraf vekillerince istenilmesi ve davalı vekilince de duruşma talep edilmesi üzerine, dosya incelenerek, işin duruşmaya tabi olduğu anlaşılmış ve duruşma için 1.2.2000 Salı günü tayin edilerek taraflara çağrı kağıdı gönderilmiştir. Duruşma günü davalı vekili geldi. Karşı taraf adına kimse gelmedi. Duruşmaya başlanarak hazır bulunan Avukatın sözlü açıklaması dinlendikten sonra duruşmaya son verilerek aynı gün Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra işin gereği konuşulup düşünüldü ve aşağıdaki karar tesbit edildi.

Davacının Çırak Olduğu Ve Onsekiz Yaşını Doldurmadığı

Karar: Davanın yasal dayanağını oluşturan, 5521 Sayılı Yasanın 1.maddesine göre, işçi sayılan kişilerle işveren arasında iş akdinden doğan uyuşmazlıklara İş Mahkemelerinde bakılır.

Somut olayda, davacının çırak olduğu dosyadaki bilgi ve belgelerden açıkça anlaşılmaktadır. Öte yandan sigortalı 1475 Sayılı Yasanın 5/6.maddesine göre 18 yaşını doldurmadığından, hakkında 1475 Sayılı Yasa hükümlerinin uygulanmayacağı da açıktır.

İşçi Sayılan Kişilerle İşveren Arasında İş Akdinden Doğan Uyuşmazlıklardaki Görevli Mahkeme

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular göz önünde tutulmaksızın ve özellikle dava dilekçesinin görev yönünden reddine karar vermek gerekirken yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup bozma nedenidir.

O halde, tarafların bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır.

Hükmün Bozulması Gereği

Sonuç: Hükmün yukarıda açıklanan nedenlerle BOZULMASINA, davalı yararına takdir edilen 65.000.000 TL. nın duruşma avukatlık parasının karşı tarafa yükletilmesine temyiz harcının istek halinde temyiz edenlere iadesine 01.02.2000 gününde oybirliği ile karar verildi.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat