İş Hukukunda İbraname Nedir? İbraname Nasıl Düzenlenir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İş Hukukunda İbraname Nedir? İbraname Nasıl Düzenlenir?

İbra, alacaklının borçlu ile yaptığı bir sözleşme ile alacağından vaz­geçerek borçluyu borçtan kurtarmasıdır. İş Kanununda düzenlenmeyen ancak uygulamada çok sık kullanıldığı görülen ibraname, alacaklı du­rumunda bulunan işçinin borçlu durumundaki işverene karşı sahip ol­duğu bir veya birden çok alacağını ortadan kaldıran bir sözleşmedir.

Çalışma hayatında iş sözleşmesinin sona ermesiyle dava riskine kar­şı korunmak isteyen işverenler, mevcut olan bir alacağı ortadan kaldır­mayı sağlayan bir sözleşmeyi-ibranameyi-işçiye imzalattırmaktadırlar. Ancak çoğu zaman işçiye imzalattırılan ibranameler hukuksal anlamda geçerlik taşımamakta ve yok hükmünde olmaktadır.

Yargıtay tarafından ibranın tam bir tanımı yapılmaksızın daha çok hakkı ortadan kaldıran bir belge olduğu üzerinde durulmuştur. Uygu­lamada ibraname, ibra belgesi, ibra senedi, ibra sözleşmesi gibi çeşitli adlarla düzenlenmekte ancak içerik olarak bazen bir başka sözleşme, feragat, sulh, menfi borç ikrarı veya bir ödeme makbuzu niteliği taşımak­ladır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat