İPOTEĞİN KALDIRILMASI DAVASI

UYUŞMAZLIĞIN MAHİYETİ VE İPOTEK ALACAKLISI MİRASÇILARININ İDDİALARININ DİKKATE ALINMASI – DOSYA ÜZERİNDE YAPILAN EKSİK İNCELEME İLE HÜKÜM TESİSİNİN İSABETSİZLİĞİ – HÜKMÜN BOZULMASI

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 10995
Karar: 2017 / 3082
Karar Tarihi: 02.03.2017

ÖZET: Uyuşmazlığın mahiyeti ve ipotek alacaklısı mirasçılarının iddiaları dikkate alınarak, öncelikle duruşma açılıp taraf teşkili sağlandıktan ve tarafların beyanları alındıktan ve varsa gösterecekleri deliller incelendikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dosya üzerinde yapılan eksik inceleme ile hüküm tesisi isabetsizdir.

(2004 S. K. m. 153)
Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde temyizen tetkiki ipotek alacaklısı mirasçıları tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi … tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
İpotek borçluları vekili icra dairesine başvurusunda; İİK’nun 153. maddesi uyarınca ipoteğin fekkini talep etmiş, icra dairesince dosya karar verilmek üzere icra mahkemesine gönderilmiş, mahkemece, dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda, talebin kabulü ile ipotek kaydının terkinine karar verilmiştir.
İİK’nun 153. maddesinde; “İpotekle temin edilmiş ve vadesi gelmiş bir alacağın borçlusu icra dairesine müracaatla alacaklısının gaip ve yerleşim yerinin meçhul bulunduğunu veya borcu almaktan ve ipoteği çözmekten imtina ettiğini beyan ederse, icra dairesi on beş gün içinde daireye gelerek parayı almasını ve ipoteği çözmesini alacaklıya usulüne göre tebliğ eder. Alacaklı bu müddet içinde gelmediği veya gelip de kanunen makbul bir sebep beyan etmeksizin parayı almaktan ve ipoteği çözmekten imtina eylediği takdirde borçlu borcunu icra dairesine tamamiyle yatırırsa icra mahkemesi verilen paranın alacaklı namına hıfzına ve ipotek kaydının terkinine karar verir. Bu karar tapu dairesine tebliğ edilerek ipotekli taşınmazın sicilline geçirilir. Vadesi gelmeyen borcun ipotek senedi mucibince işlemiş ve işleyecek bütün faizleri ile birlikte tediyesini deruhde eden borçlu hakkında da yukarıki hüküm cereyan eder” hükmüne yer verilmiştir.
Somut olayda, dosya üzerinde verilen karardan, ipotek alacaklısı mirasçılarının gerekçeli kararın tebliği ile haberdar olmaları üzerine, vekillerince sunulan temyiz dilekçesinde, şikayet konusu ipoteğin, taraflar arasında yapılan inşaat sözleşmesinden kaynaklandığı, sözleşmedeki yükümlülükler yerine getirilmeden İİK’nun 153. maddesinin uygulanamayacağı ileri sürülmüştür.
Bu durumda uyuşmazlığın mahiyeti ve ipotek alacaklısı mirasçılarının iddiaları dikkate alınarak, öncelikle duruşma açılıp taraf teşkili sağlandıktan ve tarafların beyanları alındıktan ve varsa gösterecekleri deliller incelendikten sonra oluşacak sonuca göre karar verilmesi gerekirken, dosya üzerinde yapılan eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm tesisi isabetsizdir.
Sonuç: İpotek alacaklısı mirasçılarının temyiz itirazlarının kabulü ile mahkeme kararının yukarıda yazılı nedenlerle İİK’nun 366 ve HUMK’nun 428. maddeleri uyarınca BOZULMASINA, peşin alınan harcın istek halinde iadesine, ilamın tebliğinden itibaren 10 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 02.03.2017 gününde oybirliğiyle karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat