İntihara Yönlendirme Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İntihara Yönlendirme Suçu Nedir? Unsurları Nelerdir?

İntihara Yönlendirme Suçunun Tipiklik Unsuru

Suçun temel şekli Türk Ceza Kanunu’nun 84/1. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre, “intihara azmettiren, teşvik eden, başkasının in­tihar kararını kuvvetlendiren ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile ceza­landırılır. ”

İntihara Yönlendirme Suçunda Korunan Hukuki Değer ve Suçun Konusu

İntihara yönlendirme suçu ile korunan huku­ki değer adam öldürme suçunda korunan hukuki değerle aynıdır. Bu suç ile insanın doğuştan sa­hip olduğu tabii bir hak olan yaşama hakkı, insan hayatı korunmaktadır.

HUKUKUMUZDA İNTİHARIN KENDİSİ­NİN DEĞİL, BUNA YÖNLENDİRMENİN SUÇ OLARAK DÜZENLENMİŞ OLDUĞUNA DİKKAT EDİLMELİDİR!

İntihara yönlendirme suçunun konusu ise tıpkı kasten öldürme suçunda olduğu gibi canlı bir başka insandır.

İntihara Yönlendirme Suçunun Maddi Unsuru

İntihara Yönlendirme Suçunun Hareket Unsuru

Suçun maddi unsurunun hareket kısmını bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, baş­kasının intihar kararını kuvvetlendirme, başkası­nın intiharına herhangi bir şekilde yardım etme oluşturur. Bu hareketlerden herhangi birinin her­hangi bir şekilde gerçekleştirilmesi yeterli oldu­ğundan “serbest hareketli” bir suçtur.

İntihara Yönlendirme Suçunun Netice Unsuru

Suçun işlenebilmesi için yukarıda belirtilen seçimlik hareketlerin icrasının neticesinde mağ­durun ölmüş olması gerekmez. Ölümün gerçek­leşmesi 84/2. maddede sucun ağırlaştırıcısı olarak düzenlenmiştir. Mağdur, bu hareketler­den birine bağlı olarak en azından intihara giriş­miş ise suç da oluşmuştur.

İntihara Yönlendirme Suçunun Manevi Unsuru

Suçun manevi unsuru kasttır. Bu suç ancak kasten işlenebilir. Failin bilerek ve isteyerek bir başkasını intihara azmettirmesi, teşvik etmesi, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme ya da başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etmesi gerekir. Bu suçta ayrıca saik aranmaz.

İntihara Yönlendirme Suçunun Nitelikli Hâlleri

Kanun’un 84/2, 3. maddesinde düzenlen­miştir. Ağırlaştırıcı sebeplerden ilki mağdurun öl­müş olmasıdır. Bir diğeri ise başkalarının intihara alenen teşvik edilmiş olmasıdır. Bu ağırlaştırıcı sebebin gerçekleşmiş sayılabilmesi için intihara teşvik edilen kişilerin belirsiz olması, eş söyle­yişle belirli bir kişinin muhatap alınmamış olması gereklidir.

Ayrıca işlediği fiilin anlam ve sonuçlarını al­gılama yeteneği gelişmemiş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenlerin kasten öldürme suçundan so­rumlu tutulacakları öngörülerek, yasa koyucu ta­rafından intihara yönlendirme suçu bakımından bir başka ağırlaştırıcı hâl oluşturulmuştur.

İntihara Yönlendirme Suçunun Özel Görünüş Biçimleri

İntihara Yönlendirme Suçunda Teşebbüs

İntihara yönlendirme suçu tehlike suçudur, suçun oluşması için ölüm neticesinin gerçekleş­miş olması aranmaz. Bu nedenle suça teşebbüs mümkün değildir. Zira yukarıda da belirttiğimiz gibi suçun hareket unsurunu bir başkasını intihara azmettirme, teşvik etme, başkasının intihar kararını kuvvetlendirme, başkasının intiharına herhangi bir şekilde yardım etme oluşturur. Bu hareketlerden herhangi birinin yapılması netice­sinde mağdurun intihara girişmiş olması suçun tamamlanabilmesi için yeterlidir; ölüm neticesinin gerçekleşmiş olması gerekmez. Ölüm neticesi meydana geldiğinde ise artık suçun ağırlaştırıcı hâli söz konusu olur. Mağdurun, azmettirilmesi- ne rağmen intihara yönelik herhangi bir girişimde bulunmamış olması durumunda ise zaten suçun icra hareketleri aşaması başlamış olmayacağın­dan, teşebbüs de mümkün olmayacaktır.

Kanun’un 84/4. maddesinde ön­görülen dolaylı faillik durumda ise (İşlediği fiilin anlam ve sonuç­larını algılama yeteneği gelişme­miş olan veya ortadan kaldırılan kişileri intihara sevk edenlerle cebir veya tehdit kullanmak suretiyle kişileri intihara mecbur edenler, kasten öldürme suçun­dan sorumlu tutulurlar).

İntihara Yönlendirme Suçunda İçtima

İntihara yönlendirme suçu açısından, suç­ların içtimaına yönelik genel kurallar geçerlidir.

İntihara Yönlendirme Suçunda İştirak

İntihara yönlendirme suçu, iştirak bakımın­dan herhangi bir özellik taşımamaktadır. Bu suç açısından, iştirakin her şekli mümkündür.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat