İnternet sitesinde kişilik haklarımı ihlal eden haberin kaldırılması için ne yapmalıyım?

Uzlaşma Dilekçesi Örneği

İnternet sitesinde kişilik haklarımı ihlal eden haber var. Bu haberlerin kaldırılması için ne yapmalıyım?

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden gerçek ve tüzelkişiler ile kurum ve kuruluşlar, içerik sağlayıcısına, içerik sağlayıcısına ulaşamamaları halinde ise yer sağlayıcısına başvurarak uyarı yöntemi ile içeriğin yayından çıkarılmasını isteyebileceği gibi, doğrudan Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak içeriğe erişimin engellenmesini de isteyebilir.

İnternet ortamında yapılan yayın nedeniyle kişilik haklarının ihlal edildiğini iddia eden kişilerin talepleri, içerik ve/veya yer sağlayıcısı tarafından en geç yirmi dört saat içinde cevaplandırılmaktadır. Bu nedenle, içerik ve yer sağlayıcılarına yapılan başvurunun sonuçsuz kalması halinde kişilik haklarınızın ihlal edildiği gerekçesiyle en yakın Sulh Ceza Mahkemesine başvurarak, 5651 sayılı Kanun uyarınca, dilekçenizde belirteceğiniz internet adresine/adreslerine erişimin engellenmesini talep etmeniz gerekmektedir.

Sulh Ceza Mahkemesi, 5651 sayılı yasanın 9. maddesi kapsamında yapılan başvuruyu en geç yirmi dört saat içinde duruşma yapmaksızın karara bağlayacak ve kişilik hakları ihlal edilenlerin başvuruları doğrultusunda, herhangi bir ihlal olduğunu tespit etmesi halinde, talep edilen siteler hakkında erişimin engellenmesi kararı verebilecektir.

İnternet sitesinde/sitelerinde kişilik haklarımı ihlal eden habere/haberlere erişimin engellenmesi için Sulh Ceza Mahkemesinden karar aldım. Mahkemenin bu kararının kesinleşmesi gerekli midir?

Sulh Ceza Mahkemesinden alacağınız ERİŞİMİN ENGELLENMESİ kararları, doğrudan kararı veren merci tarafından Birliğimize gönderildiği takdirde ve bu kararlarda aksine hüküm bulunmadığı sürece, KESİNLEŞME ŞARTI ARANMAKSIZIN UYGULANMAKTADIR. Ancak mahkemenin vermiş olduğu kararın bir üst mercii tarafından kaldırılmasına karar verilmesi halinde, bu kararın birliğimize tebliğ edilmesi halinde engellenen adresler tekrar erişime açılacaktır.

İnternet sitesinde/sitelerinde kişilik haklarımı ihlal eden habere/haberlere erişimin engellenmesi için Sulh Ceza Mahkemesinden karar aldım. Bu kararı, uygulanması için ESB’ye hangi yollarla ulaştırmam gerekir?

Erişimin engellenmesi kararlarının uygulanabilmesi için ilgili mahkeme kararının önemi gözetilerek, kararı veren merci tarafından ve tebligat kanunu hükümleri uyarınca Birliğimize tebliğ edilmesi gerekmektedir. Faks, posta ve elden yapılan bildirimler Birliğimiz tarafından uygulanmamakta ve bu konuda ilgisine bilgi verilmektedir. Mahkeme kararında “elden takiplidir” şeklinde ibare bulunması halinde, anılan karar, ilgili kişi veya vekili tarafından Birliğimize elden teslim edilebilmekte ve bu halde Birliğimiz karar gereğini yerine getirmektedir.

UYAR-KALDIR SİSTEMİ nedir ?

UYAR-KALDIR sistemi, 5651 sayılı yasada yer almamasına karşın “facebook, twitter ve youtube” gibi sitelerle yapılan yasa dışı yayınların, Mahkemeye başvurulmadan kaldırılmasını amaçlamaktadır. Bu bakımdan UYAR-KALDIR sistemi ile yasa dışı yayın yapan sitelerin ilgili adreslerinin kaldırılması için önce uyarılması, daha sonra ise o içeriğe site kapatılmadan müdahale edilmesi gerekmektedir.

Aleyhinde yayın yapılan kişinin, öncelikle ilgili sitelerin şikayetleri karşılayacak yardım merkezlerine (birimlerine) veya anlaşmalı hukuk bürolarına başvurarak söz konusu içeriklerin kaldırılmasını talep etmesi, bu talebinden olumlu bir sonuç alamaması halinde ise 1. maddede belirttiğimiz yolu izleyerek en yakın Sulh Ceza Mahkemesinden belirteceği adresler hakkında erişimin engellenmesine dair karar alınmasını sağlaması gerekmektedir.

Mahkemelerin vermiş olduğu Erişimin Engellenmesi, Yayından-İçerikten/Kaldırma-Çıkarma gibi kararlarda geçen ibarelerin hepsi ESB tarafından uygulanmakta mıdır?

5651 sayılı Yasanın 6/A maddesi uyarınca Birliğimiz, sadece aynı Kanunun 9 ve 9/A maddeleri uyarınca verilecek Erişimin Engellenmesi kararlarının uygulanması konusunda koordinasyon görevine sahiptir. Bu nedenle Erişimin Engellenmesi Mahiyetinde Olmayan Yayından- Kaldırma-Çıkarma gibi kararlarının, Birliğimiz yahut birliğimiz üyesi erişim sağlayıcıları tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır. Bu gibi kararların, ilgili içerik/yer sağlayıcı işletmecilere gönderilmesi gerekmektedir.

Kamu Kurumlarının vermiş olduğu erişimin engellenmesi kararları ESB tarafından uygulanmakta mıdır?

Birliğimiz, 5651 sayılı Yasanın 6/A maddesi uyarınca sadece aynı Kanunun 9 ve 9/A maddeleri uyarınca verilecek erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması konusunda koordinasyon görevine sahiptir. Bu nedenle 5651 sayılı Yasa kapsamı dışında verilen kararlar Birliğimiz tarafından uygulanamamaktadır. Bu gibi kararların, ilgili içerik/yer sağlayıcı işletmecilere gönderilmesi gerekmektedir.

5651 sayılı Kanun’un 8. Maddesi kapsamında verilen kararlar ESB tarafından uygulanmakta mıdır?

Birliğimiz, 5651 sayılı Yasanın 6/A maddesi uyarınca sadece aynı Kanunun 9 ve 9/A maddeleri uyarınca verilecek erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması konusunda koordinasyon görevine sahiptir. Mahkemelerce 5651 sayılı Kanun’un 8 inci maddesi uyarınca (özel hayatın gizliliği) verilmiş olan Erişimin Engellenmesi kararının/kararlarının, Birliğimize tebliğ edilmesi halinde, bu karar/kararlar muhatabı olması gereken Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na gönderilmektedir.

“https” ile başlayan adresler hakkında Erişimin Engellenmesi teknik olarak mümkün mü?

‘’http’’ ile başlayan adreslere ilişkin olarak internette yayınlanan içeriklere erişimin engellenmesi mümkün olabilmekte; fakat, çoğunlukla hesap oluşturularak kullanılan ‘’facebook.com’’, ‘’youtube.com’’, ‘’twitter.com’’ gibi internet adresleri sayfalarında yer verilen içeriklerin ‘’https’’ protokolünü kullanmalarından dolayı URL den erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanması teknik olarak mümkün bulunmamaktadır. Bu doğrultuda gelen kararlarlar, Birliğimiz tarafından uygulanmak üzere erişim sağlayıcılara gönderilse de https formatında verilen kararların teknik olarak uygulanmasının mümkün olmadığına ilişkin mahkemelere bilgi verilmektedir.

Sadece internet siteleri hakkında mı erişimin engellenmesini talep etmek mümkün? Mail adresine erişimin engellenmesi talep edilebilir mi?

5651 sayılı Yasa kapsamında sadece internet sitesi adresine/adreslerine ve URL adresine/adreslerine ilişkin olarak verilen Erişimin Engellenmesi kararları Birliğimizce uygulanmaktadır. Bu çerçevede mail adresinin kapatılması/mail adresine erişiminin engellenmesi yönünde verilen kararların Birliğimizce yahut birliğimiz üyesi erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilmesi mümkün bulunmamaktadır.

Kararların uygulanması için URL adreslerinin, mahkeme kararlarının hüküm kısmında açıkça yazması gerekir mi? İnternet sitesinde/sitelerinde başlıklı haberlerin erişime engellenmesi talep edilebilir mi?

Mahkemeler tarafından verilen ERİŞİMİN ENGELLENMESİ kararlarının Birliğimiz tarafından uygulanabilmesi için HÜKÜM kısmında engellenecek internet sitesinin/sitelerinin veya URL adresinin/adreslerinin açıkça yer alması gerekmektedir. Mahkemelerce, talepte bulunan şahıs hakkındaki haberlerin ………. İnternet sitesinden kaldırılması şeklinde adres belirtilmeksizin verilen kararlar, Birliğimiz tarafından uygulanamamaktadır. Bu şekilde gelen kararlara karşılık, ilgili mahkemeye/mahkemelere bir yazı yazılarak, engellenecek URL adreslerinin açıkça yazılıp Birliğimize ulaştırılması halinde engelleme işleminin yapılacağı bildirilmektedir.

Mahkemeden kişilik haklarımın ihlal edildiği gerekçesiyle almış olduğum erişimin engellenmesi kararı ile aynı mahiyette başka haberlerin/yayınların olması halinde bu haberlere/yayınlara erişime engellenmesi için de ESB’ye doğrudan başvurabilir miyim?

5651 sayılı Yasanın 9. maddesi uyarınca yapacağınız müracaatınız, daha önce bu konuda karar vermiş olan ilgili mahkemeye bildirilmekte ve mahkemenin görüşü talep edilmektedir. Mahkeme, daha önce vermiş olduğu kararla talebinizin aynı mahiyette olup olmadığını değerlendirdikten sonra vereceği karar uyarınca Birliğimizce işlem yapılmaktadır.

Kararların uygulandığına veya uygulanamadığına dair ilgili mahkemelere bilgi verilmekte midir?

Birliğimizce mahkemelerin vermiş olduğu kararların uygulandığına ilişkin bildirim yapılmamaktadır. Kararların Birliğimize tebliğinden itibaren 4 saat içinde ilgili adrese/adreslere erişim engellenmektedir.

Mahkeme kararlarının, 5651 sayılı Kanun dışında olması durumunda veya engellenmesi belirtilen adreslerle ilgili hata-eksik-adresin bulunmaması-teknik olanaksızlık-adresin okunamaması vb. gibi durumların mevcut olması halinde Birliğimizce kararların uygulanamadığına ilişkin ilgili mahkemeye bildirim yapılmaktadır.

URL adresleri yazmayan, ancak “…Haberlerin/içeriğin kaldırılması” şeklinde verilen kararlar ESB tarafından uygulanmakta mıdır?

Birliğimiz 5651 sayılı Yasanın 6/A maddesi uyarınca, sadece aynı Kanunun 9 ve 9/A maddeleri uyarınca verilecek erişimin engellenmesi kararlarının uygulanması konusunda koordinasyon görevine sahiptir. Bu nedenle, Mahkemelerce Erişimin Engellenmesi Mahiyetinde Olmayan “…Haberlerin/içeriğin kaldırılması” şeklindeki kararlarının Birliğimizce yahut birliğimiz üyesi erişim sağlayıcılar tarafından yerine getirilmesi mümkün değildir.

Bu şekilde verilen kararların Birliğimize gönderilmesi halinde, içerik veya yer sağlayıcılara gönderilmek üzere ilgili mahkemeye iade edilmektedir.

Engellenmesini talep ettiğim adresin/adreslerin içinde s-g-u-c-i gibi harfler olmasına rağmen mahkeme kararında sehven ş-ğ-ü-ç-ı harfleri yazılmış. Bu durumda ne yapmalıyım?

Birliğimize gönderilmiş olan kararlarda yer alan bu gibi bariz hatalar, bu hatalardan arındırılarak uygulanmakta ve konu hakkında ilgili mahkemeye bilgi verilmektedir.

Mahkemelerin vermiş olduğu tekzip ve düzeltme kararları, ESB’nin görev alanına girmekte midir?

Mahkeme veya ilgili kişilerce gönderilen TEKZİP ve Düzeltme kararları, Birliğimizin görev alanına girmediğinden uygulanamamaktadır. Bu konuda muhatabına bilgi verilmektedir.

Facebook, twitter ve youtube gibi sitelerde yer alan olumsuz haberlerin mahkemeye başvurmadan kaldırılmasına ilişkin izlenecek farklı bir yöntem var mı?

TWİTTER:

“twitter.com” internet sitesinde kullanıcıların şikayetlerini bildirmelerini sağlamak üzere https://support.twitter.com/linki kullanılmakta olup, bu linkte yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikayete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikayetin çözümü sağlanabilmektedir. Açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada “twitter.com” internet sitesini işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin [email protected][email protected] şeklinde olduğu tespit edilmiştir. Buraya yapılacak başvuru neticesinde ilgili içerikler yetkililer tarafından değerlendirilmektedir.

FACEBOOK:

“facebook.com” internet sitesinde kullanıcıların şikayetlerini bildirmelerini sağlamak üzere https://www.facebook.com/help linki kullanılmakta olup, bu linkte yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikayete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikayetin çözümü sağlanabilmektedir. Açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada “facebook.com” internet sitesini işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin [email protected] şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye’de bulunan ve söz konusu ticari şirketi temsil eden avukatlık bürosunun iletişim bilgileri; BTS Partner Avukatlık Ortaklık Bürosu, Meşrutiyet Cad. No:19 Güneş Han Kat:2 Beyoğlu/İSTANBUL şeklinde olup ve buraya yapılacak başvuru neticesinde ilgili içerikler yetkililer tarafından değerlendirilmektedir.

YOUTUBE:

“youtube.com” internet sitesinde kullanıcıların şikayetlerini bildirmelerini sağlamak üzere https://support.google.com/youtube linki kullanılmakta olup, bu linkte yer verilen menüden ilgi yazıya konu şikayete ilişkin adımlar takip edilerek, söz konusu ticari şirketler nezdinde şikayetin çözümü sağlanabilmektedir. Açık kaynaklar üzerinden yapılan araştırmada “youtube.com” internet sitesini işleten ticari şirketin elektronik posta adresinin [email protected] şeklinde olduğu tespit edilmiştir.

Türkiye’de bulunan ve söz konusu ticari şirketi temsil eden avukatlık bürosunun iletişim bilgileri; ELİG Hukuk Bürosu, Çitlenbik Sok. No:12 Beşiktaş/İSTANBUL şeklinde olup ve buraya yapılacak başvuru neticesinde ilgili içerikler yetkililer tarafından değerlendirilmektedir.

ESB’nin kuruluşundan önce verilen ERİŞİMİN ENGELLENMESİ kararları, ESB tarafından uygulanmakta mıdır?

Birliğimizin gerek kuruluşundan önce gerekse 5651 sayılı yasanın yürürlüğe girdiği tarihten (19 Şubat 2014) sonra verilen ERİŞİMİN ENGELLENMESİ kararlarının, Birliğimize tebliği halinde gereği yerine getirilmektedir. Bu kapsam dışındaki diğer kararlar uygulanmayarak ilgili merciine iade edilmektedir.

18. ESB’ye ERİŞİMİN ENGELLENMESİ hakkında mahkeme kararı olmaksızın bireysel başvuru yapabilir miyim?

Yasa gereği Birliğimize bireysel başvuru yapılamamaktadır. Sulh Ceza Mahkemelerinden ERİŞİMİN ENGELLENMESİ kararı alınması gerekmektedir.

Kişilik haklarımın ihlal edildiği gerekçesiyle internet sitesinde/sitelerinde yer alan habere/haberlere erişimin engellenmesini talep etmeme rağmen mahkeme, haber sitesinin tamamına erişimin engellenmesine hükmetmiştir. Bu durumda ESB tarafından bu karar uygulanacak mıdır?

Mahkeme, bu madde kapsamında vereceği erişimin engellenmesi kararlarını, yalnızca kişilik hakkının ihlalinin gerçekleştiği yayın, kısım, bölüm ile ilgili olarak (URL, vb. şeklinde) içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle verebilecek, zoorunlu olmadıkça internet sitesinde yapılan yayının tümüne yönelik erişimin engellenmesine karar veremeyecektir.

Ancak Mahkeme, URL adresi belirtilerek içeriğe erişimin engellenmesi yöntemiyle ihlalin engellenemeyeceğine kanaat getirirse, gerekçesini de belirtmek kaydıyla, internet sitesindeki tüm yayına yönelik olarak erişimin engellenmesine de karar verebilecektir.

Bu bakımdan ilgili haberin değil de bu haberi yapan sitenin kapatılmasına karar verilmesi halinde, 5651 sayılı Kanunun amacı gereğince bu yönde karar/kararlar veren mahkemeye bildirim yapılıp erişimin engellenmesi uygulamasının yapılıp yapılamayacağı sorulmakta; alınacak yanıta göre işlem yapılmaktadır.

Özel Hayatımın Gizliliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle ilgili adreslere erişimin engellenmesi için Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) doğrudan başvurabilir miyim? TİB başvurumu kabul edip bu adreslerin engellenmesi için tedbir kararı verip ESB’ye gönderirse ne kadar süre içinde mahkeme kararının ESB’ye ulaşması gereklidir?

İnternet ortamında yapılan yayın içeriği nedeniyle özel hayatının gizliliğinin ihlal edildiğini iddia eden kişiler, TİB’e doğrudan başvurarak içeriğe erişimin engellenmesi tedbirinin uygulanmasını talep edebilmektedirler. Yapılan bu talepte hakkın ihlaline neden olan yayının tam adresi (URL), hangi açılardan hakkın ihlal edildiğine ilişkin açıklama ve kimlik bilgilerini ispatlayacak bilgilere yer verilmesi gerekmektedir. Bu bilgilerde eksiklik olması halinde başvuru TİB tarafından işleme alınmamaktadır.

TİB, talepçinin başvurusunu haklı görmesi halinde ilgili siteye/sitelere erişimin engellenmesi için TEDBİREN aldığı kararı uygulamak üzere Birliğimize göndermektedir. Birliğimiz, TİB tarafından belirtilen adrese/adreslere ilişkin TEDBİREN verilecek kararı 4 saat içinde yerine getirmektedir. Ancak talepte bulunanın ilgili mahkemeden, 72 saat içerisinde karar alınmasını sağlaması ve bu kararın Tebligat Kanunu hükümlerine göre Birliğimize tebliğ edilmesi gerekmektedir. Kararın, 72 saat içerisinde Birliğimize tebliğ edilmemesi halinde, TEDBİREN erişimin engellendiği adres/adresler tekrar erişime açılacaktır.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat