ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İSTEMİ – İNTERNET ÜZERİNDEN KİŞİLİK HAKLARININ İHLAL EDİLDİĞİNİ ÖĞRENEN KİŞİNİN YERLEŞİM YERİ HAKİMLİĞİNE GİDİP TALEPTE BULUNMASININ DÜŞÜNÜLEMEYECEĞİ – OLUMSUZ YETKİ UYUŞMAZLIĞI – BULUNULAN YER HAKİMLİĞİNDEN TALEPTE BULUNULABİLECEĞİ

T.C YARGITAY
5.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 6847
Karar: 2015 / 12839
Karar Tarihi: 22.06.2015

ÖZET: Talep edenin S… Cezaevinde bulunduğunun anlaşılması karşısında S… Sulh Ceza Hakimliği’nin yetkili olduğu 5651 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi hükmü dikkate alınarak Sulh Ceza Hakimliği’nin 24 saat içerisinde karar verme zorunluluğa da nazara alınıp internet üzerinden kişilik haklarının ihlal edildiğini öğrenen kişi, bulunduğu ilden yolculuk yaparak yerleşim yeri Hakimliğine gidip talepte bulunması düşünülemez. Zaten genel mantığa da kanun hükmüne göre aykırılık teşkil eder. Kanun düzenlenirken bu taleplerle ilgili kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bulunduğu yer Hakimliğinden talepte bulunulması imkanı verilmiştir. Şu hale göre; talep konusunda S… Sulh Ceza Hakimliği’nin inceleme ve karar vermesi gerektiği cihetle Hakimliğimizin yetkisizliği nedeniyle olumsuz yetki uyuşmazlığı ortaya çıkmıştır.

(5271 S. K. m. 12, 268) (5651 S. K. m. 9)

Dava: Erişimin engellenmesi talebi üzerine yapılan yargılama sırasında; Silivri Sulh Ceza Hakimliğiyle Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliği arasında oluşan olumsuz yetki uyuşmazlığının giderilmesi ve yargı yerinin belirlenmesi istemiyle gönderilen dosya Yargıtay C.Başsavcılığından tebliğnameyle daireye verilmekle incelenerek gereği düşünüldü:
İncelenen dosya içeriğine, talebin niteliğine, 5651 sayılı Yasanın 9 uncu maddesine ve Silivri Sulh Ceza Hakimliğinin kararındaki gerekçeye göre, yerinde görülmeyen Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 12/02/2015 gün ve 2015/653 Değişik İş sayılı yetkisizlik kararının KALDIRILMASINA, dosyanın mahalline gönderilmesi için Yargıtay C.Başsavcılığına TEVDİİNE, 22.06.2015 tarihinde oybirliği ile karar verildi.
Yerel Mahkeme Kararı:
Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğinin 12/02/2015 gün ve 2015/653 Değişik İş sayılı Yetkisizlik Kararı Talep eden vekili 25/12/2014 tarihli dilekçesinde ..Tv isimli internet sitesinde yayınlanan haberde müvekkilinin kişilik haklarını ihlal edildiğinden bahisle 5651 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi gereğince Silivri Sulh Ceza Hakimliğinden içeriğe erişimin engellenmesi talebinde bulunmuş, bu taleple ilgili dilekçede müvekkilinin Silivri 6 Nolu L Tipi Kapalı Cezaevinde bulunduğunu adres olarak beyan etmiş, talep konusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği ise; 4721 Sayılı Medeni Kanunun 25/son maddesine dayanarak talep edenin yerleşim yerinin Ankara olması nedeniyle Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nin yetkili olduğuna karar vermiştir.
Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin yetkisizlik kararı üzerine dosya hakimliğimize tevzi edilmiş olup yapılan incelemede; erişimin engellenmesine ilişkin taleplerle ilgili hangi yer hakimliğinin yetkili olduğu 5651 Sayılı kanunda düzenlenmemiştir. Ancak bu durumda 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun yetki kuralları geçerli olacaktır.
CMK’nun 12/5 madde fıkrasında “Görsel veya işitsel yayınlarda da bu maddenin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır. Görsel ve işitsel yayın, mağdurun yerleşim yerinde ve oturduğu yerde işitilmiş veya görülmüşse o yer mahkemesi de yetkilidir.” hükmü öngörülmüş olup, internet üzerinden yapılan yayınlar konusunda kişilik haklarına ihlal edildiğini öğrenen kişinin oturduğu yerde bu durumu öğrenmesi halinde oturduğu yer Hakimliğinin yetkili olacağı genel hukuk kuralıdır.
Talep edenin Silivri Cezaevinde bulunduğunun anlaşılması karşısında Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin yetkili olduğu 5651 Sayılı Kanunun 9 uncu Maddesi hükmü dikkate alınarak Sulh Ceza Hakimliği’nin 24 saat içerisinde karar verme zorunluluğa da nazara alınıp internet üzerinden kişilik haklarının ihlal edildiğini öğrenen kişi, bulunduğu ilden yolculuk yaparak yerleşim yeri Hakimliğine gidip talepte bulunması düşünülemez. Zaten genel mantığa da kanun hükmüne göre aykırılık teşkil eder. Kanun düzenlenirken bu taleplerle ilgili kişilere kolaylık sağlanması amacıyla bulunduğu yer Hakimliğinden talepte bulunulması imkanı verilmiştir.
Şu hale göre; talep konusunda Silivri Sulh Ceza Hakimliği’nin inceleme ve karar vermesi gerektiği cihetle Hakimliğimizin yetkisizliği nedeniyle olumsuz yetki uyuşmazlığı ortaya çıktığından aşağıdaki şekilde karar vermiştir.
Hüküm: Gerekçesi açıklandığı üzere;
1- Taleple ilgili inceleme ve karar verme yönünden Hakimliğimizin YETKİSİZLİĞİNE,
2- Silivri Sulh Ceza Hakimliğiyle Hakimliğimiz arasında olumsuz yetki uyuşmazlığı ortaya çıktığından yetki ihtilafının çözülmesi için dosyanın Yargıtay 5. Ceza Dairesi’ne gönderilmesine,
3- Kararın talep eden vekiline tebliğine,
Dair, CMK’nun 268 maddesi gereğince 7 gün içerisinde Hakimliğimize verilecek bir dilekçe veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt katibine beyanda bulunulması suretiyle kararın tebliğinden itibaren Ankara 9. Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itiraz yolu açık olmak üzere dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 12.02.2015

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat