İnfaz Hakimliği Nedir? Hangi Davalara Bakar?

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İnfaz Hakimliği Nedir? Hangi Davalara Bakar?

İnfaz Hâkimliğinde Görev Yapan Kişiler

Hâkim
Yazı İşleri Müdürü
Zabıt Kâtibi

İnfaz Hâkimi Kimdir?

Hâkimlik yargı çevresinde olan ceza ve tutukevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklulara karşı idarenin gerçekleştirmiş olduğu işlem ve eylemleri duruma göre başvuru üzerine veya kendiliğinden harekete geçerek inceleyen ve karar veren yargı mensubudur.

Yazı İşleri Müdürü

İnfaz hâkimliğine gelen başvuruları ve cezaevi izleme kurulu kararlarını karşılayarak hâkime ileten, hâkimin vermiş olduğu kararları taraflara tebliğ eden, vaki itirazları ağır ceza mahkemesine ileten ve gerekli klasör ve defterleri tutan kişidir.

Zabıt Kâtibi

İnfaz hâkiminin verdiği kararları yazan, yazı işleri müdürünün uhdesinde bulunan görevlere yardımcı olan kişidir.

İnfaz Hakimliğinde Görülen Davalar / İşler

Ceza infaz kurumlarında yönetim tarafından yapılan işlem ve eylemlere karşı tutuklu ve hükümlülerin şikayet ve itirazlarını karara bağlamak.
Gerektiğinde hükümlü ve tutukluları yerinde dinlemek.
Cezaevi izleme kurulunun raporlarını incelemek.
Hukuka aykırılıkları belirlemek ve bu konuda karar vermek.
Disiplin cezaları, nakil ve açık infaz kurumuna geçme taleplerine ilişkin işlemleri inceleyip sonuçlandırmak.
İdarenin genel olarak tutuklulara yansıyan yönetim işlemlerini denetlemek.

İnfaz Hakimliğinde Dava Akışı

Tutuklu ya da hükümlülerin itiraz veya şikâyeti infaz hâkimliğine ulaştıktan sonra hâkim evrakı duruşmasız olarak esasa kaydeder.
Gerekli araştırmayı yapar.
Gerekirse şikâyetçiyi ve tanığı dinleyebilir.
Kararları ağır ceza mahkemesine itiraza tabidir.
İtiraz karşısında ağır ceza mahkemesinin verdiği kararlar kesindir.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat