İmzaya İtirazın Kaldırılması Dava Dilekçesi

…….İCRA HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

İTİRAZIN GEÇİCİ

OLARAK KALDIRILMASINI

İSTEYEN ALACAKLI :…….

VEKİLİ :…….

KARŞI TARAF

BORÇLU :…….

KNU :Borçlunun Yaptığı İmzaya İtirazın Kaldırılması

İCRA DOSYASI :

AÇIKLAMALAR : Müvekkilim karşı taraf borçlu aleyhine yukarıda icra müdürlüğünü ve esas numarasını belirttiğimiz dosyadan tahliye talepli icra takibi başlatmıştır.

Borçlu ödeme emrini tebellüğ ettikten sonra yasal süresi içerisinde takip dayanağı kira sözleşmesi altındaki imzanın kendisine ait olmadığını bildirerek takibi durdurmuştur.

Borçlunun bu itirazı haksızdır. Çünkü borçlu kira sözleşmesini müvekkilimin yanında imzalamıştır. Bu nedenle imza kendine aittir.

Borçlunun bu itirazının kaldırılması için mahkemenize başvurmak zorunluluğu doğmuştur.

H. NEDENLER : İİK. Ve İlgili Mevzuat

DELİLLER : İcra Dosyası, İmza İncelemesi vs.

İSTEM SONUCU : Arz edilen nedenlerle itirazın kaldırılarak takibin devamına, karşı taraf borçlunun % 20 dan az olmamak üzere tazminat ödemesine, yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun 4667 Sayılı Kanunla değişik 164/son fıkrası uyarınca karşı taraf vekalet ücretinin Avukat olarak adımıza hükmedilmesine karar verilmesini saygılarımızla arz ve talep ederiz.

DAVACI VEKİLİ

 

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat