TAŞINMAZ İLE HÜKME ESAS ALINAN BİLİRKİŞİ RAPORUNDA EMSAL KABUL EDİLEN TAŞINMAZLARIN TAKDİR KOMİSYONU TARAFINDAN RESEN BELİRLENEN EMLAK VERGİSİNE ESAS DEĞERİNİN ARAŞTIRILMASI GEREKTİĞİ

T.C YARGITAY
5.Hukuk Dairesi
Esas: 2016 / 765
Karar: 2016 / 9028
Karar Tarihi: 04.05.2016

ÖZET: Değerlendirme tarihi olabilecek …………… (duruma göre çekişmesiz bedelin ödendiği) yıllarında, dava konusu taşınmaz ile hükme esas alınan bilirkişi raporunda emsal kabul edilen taşınmazların, Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas olan m² değerlerinin, ilgili Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesinden araştırılmadan eksik inceleme ile hüküm kurulması doğru görülmemiştir.

(2942 S. Geç. m. 6)

Dava ve Karar: Taraflar arasındaki imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması davasından dolayı yapılan yargılama sonunda: Davanın kabulüne dair verilen yukarıda gün ve sayıları yazılı hükmün duruşmalı olarak Yargıtay’ca incelenmesi, taraf vekillerince verilen dilekçeler ile istenilmiş ise de dosyada davetiye gideri bulunmadığından duruşma isteminin reddi ile incelemenin evrak üzerinde yapılmasına karar verilerek dosyadaki belgeler okunup iş anlaşıldıktan sonra gereği görüşülüp düşünüldü:
Dava, imar uygulaması sırasında bedele dönüştürülen davacı payına takdir edilen karşılığın arttırılması istemine ilişkindir.
Mahkemece davanın kabulüne karar verilmiş; hüküm, taraf vekillerince temyiz edilmiştir.
Arsa niteliğindeki taşınmaza emsal karşılaştırması yapılarak üstün ve eksik yönleri ile oranları belirtilmek suretiyle değer biçilmesi yöntem olarak doğrudur. Ancak;
1-Davacıların murisi İ. C.’ın bedele dönüştürülen payları için idarece tespit edilen karşılığın ödendiği tarafların kabulünde olduğundan, davalı idareden ödeme tarihi sorulup tespit edilerek ödeme tarihindeki değere göre pay bedelinin arttırılması gerektiği düşünülmeden, dava tarihine göre taşınmaza değer biçen bilirkişi kurulu raporuna göre hüküm kurulması,
2-a)Bilirkişi kurullarınca incelenen ve değer biçmeye esas alınan taşınmazların, bilirkişi raporlarında belirtilen tarihteki satışına ilişkin alıcı, satıcı, satış tarihi, satış bedeli ve yüzölçümünü gösterir şekilde tapu kayıtlarının Tapu Müdürlüğün’den getirtilmeden,
b)-Dava konusu taşınmazın değerlendirme tarihi itibariyle; hükme esas alınan bilirkişi raporunda somut emsal kabul edilen taşınmazların ise bilirkişilerce değerlendirmeye esas alınan satış tarihi itibariyle fiili imar uygulaması sonucu oluşan imar parselleri mi, yoksa imar planına dahil olmakla birlikte olduğu gibi bırakılan kadastro parselleri mi olduklarının ilgili Belediye İmar Müdürlüğü ile Tapu Müdürlüğünden ayrı ayrı sorulmadan,
c) Değerlendirme tarihi olabilecek 2013-2008-1994 (duruma göre çekişmesiz bedelin ödendiği) yıllarında, dava konusu taşınmaz ile hükme esas alınan bilirkişi raporunda emsal kabul edilen taşınmazların, Arsa Metrekare Rayiç Bedeli Takdir Komisyonu tarafından resen belirlenen emlak vergisine esas olan m² değerlerinin, ilgili Belediye Başkanlığı Emlak Vergi Dairesinden araştırılmadan,
Eksik inceleme ile hüküm kurulması,
Doğru görülmemiştir.
Taraf vekillerinin temyiz itirazları yerinde olduğundan hükmün açıklanan nedenlerle H.U.M.K.nun 428. maddesi gereğince BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harçlarının istenildiğinde iadesine ve temyize başvurma harçlarının Hazineye irad kaydedilmesine, 04.05.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat