İhtiyati Tedbir Konulması Dava Dilekçesi

TCK m. 249 nedir?

İhtiyati Tedbir Konulması Dava Dilekçesi

…………………………………………….. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİR TALEPLİDİR

DAVACI : ……………………..

VEKİLİ :…………………….

DAVALI :…………………….

D.DEĞERİ : 190.392,00 TL

T.KONUSU :

1-) Öncelikle iş bu davamızın kabulü halinde, dava sonunda müvekkil şirketin davalı kooperatiften alacağı miktarın sonuçsuz kalma ihtimali bulunduğundan, tüm bankalarda davalı kooperatifin her türlü hesapları araştırmasına, ve ilgili bankalarda davalı kooperatif adına hesaplar bulunması halinde, söz konusu hesapların tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

2-) Davamızın kabulüne ve ………. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/131 D.İş sayılı dosyası üzerinden tespit edilerek, belirleyebildiğimiz; müvekkil şirketin yapmış olduğu fazla imalatların bedeli olan 190.392,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsiline,

3-) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile yargılama aşamasında belirlenecek olan ve tarafımızca belirlenemeyen ; müvekkil şirketin 4 ayrı sözleşmeye istinaden, sözleşmelerin hukuken ayakta kalabilmesi için sözleşme dışı yapmış olduğu fazla imalatların TESPİTİNE,

4-) Yargılama aşamasında belirlenen tespit sonucu belirlenen miktarın, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsiline, ( Tespit sonucu miktara göre eksik harcımız tamamlanacaktır.)

5-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesi talebi hakkında.

AÇIKLAMALAR :

1-) Müvekkil şirket ile davalı Yapı Kooperatifi arasında …….. İli, Akçaova Mahallesi, Kanlıkuyu Mevkii, 114 Ada, 1 Nolu parsel sayılı arsa niteliğindeki taşınmaz üzerinde yer alan Kooperatifin 9 Blok 62 Daire inşaatının;

A-) Davalı Konut Yapı Koop. 9 Blok 62 Daire Konut İnşaatı Çevre Tanzim İşlerinin yapımına ilişkin 23.02.2010 tarihli,

B-) “Sıvı şap, mermer ve tesisat işleri” ne ait imalat işlerinin yapımına ilişkin 26.04.2010 tarihli,

C-) Mekanik tesisat (Sıhhi tesisat ve Kalorifer Tesisatı), Elektrik Tesisatı, PVC Doğrama, Seramik Kaplama, Alüminyum korkuluk, imalat işlerinin yapımına ilişkin 30.07.2010 tarihli,

D-) Kooperatifin “ Kazan Daireleri, Kapıcı Dairesinin tamamlama işlerinin yapılması işleri, A Blok, D Blok kazan daireleri etrafları ile bölme duvar tuğla ile 13,5 cm kalınlığında duvar örülmesi, iç ve dış sıvalarının boyalarının yapılması, zemin taban borularının ve kablolarının kaplanması için tesviye betonu dökülmesi, örülen duvarların projeye uygun kapı ve pencerelerin yapılması, kapıcı dairesinin iç ve dış kapılarının yapılması, mutfak dolabı, Banyo, Vitrifiye, Armatür montajlarının yapılması, kapıcı dairesinin elektrik tesisatının tamamlanması, Teras ev ve dubleks evlerin teras balkonları önlerine 3 cm kalınlıkta beyaz mermer konulması, dubleks ve teras evlerin elektrik panosuna saatlerin toplanması işleri” ne ait imalat işlerinin yapımına ilişkin 10.06.2011 tarihli, 4 ayrı sözleşme imza altına alınmıştır.

Müvekkil şirket yukarıda belirtilen 4 ayrı sözleşmeye uygun olarak edimlerini ifa etmiş ve edimlerine istinaden yapmış olduğu işleri davalı kooperatif yetkililerine teslim etmiştir.

2-) Müvekkil şirket ayrıca sözleşmede belirtilmeyen, tarifi yapılamayan sözleşme konusu imalatları yapım sürecinde ortaya çıkan ancak SÖZLEŞMELERİN HUKUKEN AYAKTA KALABİLMESİ İÇİN YAPILMASI ZORUNLU pek çok kalem işi de yapmıştır. Sözleşme kapsamında olan işlerin yapımı esnasında ortaya çıkan ve sözleşme konusu işlerin gerçekleşmesi için yapılması zorunlu olan, ancak unutulduğu ya da düşünülemediği için sözleşme kapsamına alınamayan ve tanımı yapılmayan ama yapılması şart olan birçok kalem imalat davalı kooperatif yönetim kurulunun sözlü onayı ile yapılmış, ancak bedeli müvekkil davacıya ödenmemiştir.

Yapılan bazı imalat işlerinin, teknik şartnamede tanımı yapılmadan Bayındırlık İşleri Genel Teknik Şartname ve Birim Fiyat tarifleri göz önüne alınarak sözleşme ekine konmuştur. Bu imalat kalemleri kalınlık ve içerik açısından sınırlı olup tarifleri o çerçevede yapılmıştır. Ancak müvekkil şirketin yapmış olduğu imalat sırasında bu imalatların ölçüsü ve içeriği tanımlanan fiyat koşullarını aşarak yeni bir fiyat tanımı yapılması gereği ortaya çıkmıştır.

Bu çerçevede sözleşme kapsamında düşünülemeyen, net veri olmadığı için tanımı yapılmadan genel ifadelerle geçiştirilen, ancak yapılması kaçınılmaz olan bazı imalat kalemlerinin tespiti yapılarak yeni imalat analizleri yapılması ve buna göre birim fiyat oluşturulması gerekirken ve bu hususta müvekkil şirket defalarca davalı kooperatif yetkililerine başvurduğu halde, davalı kooperatif yetkilileri tarafından bu durum göz ardı edilmiştir.

3-) Taraflar arasında imza altına alınmış olan 26.04.2010 tarihli sözleşme de imalatı müvekkil şirket tarafından yapılacak olan tesviye şapının kalınlığı 3 cm olarak belirlenmiş, ancak müvekkil şirket bu sözleşmeye istinaden edimin ifa ederken, binaların düzgün zemine oturmadığı da düşünüldüğünde yer yer 25 cm kalınlığı bulan tesviye şapı dökmek zorunda kalmıştır. Bu durumda müvekkil sözleşme hükümlerine göre edimini ifa etmek için fazladan imalat yapmak zorunda kalmıştır. Diğer yandan 30.07.2010 tarihli sözleşme göz önüne alındığında, , teknik şartname ve projeye uygun kazan dairesinin yapılması bina sağlığı açısından fayda sağlamayacağından, müvekkil tarafından sözleşme dışı fazla imalat yapılarak ek kazan ve buna bağlı kolon sistemi yapılmıştır.

4-) Hal böyle iken müvekkil şirketin sözleşme kapsamı dışında yapmış olduğu fazla imalatlar ile ilgili bu fazla imalatların müvekkil şirkete maliyetinin tespiti amacıyla …….. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/……. D. İş sayılı dosyası üzerinden yapılmış olan tespit sonucu Bilirkişi Heyetince müvekkil şirketin sözleşmeler kapsamı dışında, sözleşmede ki edimlerini yerine getirmesi amacıyla yapmış olduğu zorunlu işler tespit edilmiş ve bu işlerin müvekkil şirkete maliyeti ise toplamda 190.392,00 TL olarak belirlenmiştir. Bu bakımdan ……. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/……. D. İş sayılı dosyası üzerinden müvekkil şirketin bahsi geçen sözleşmelerin hukuken ayakta kalabilmesi için yapmak zorunda olduğu fazla imalatların bedeli olan 190.392,00 TL’yi davalı kooperatiften talep etme zorunluluğu doğmuştur.

5-) Diğer yandan …….Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/…….. D. İş sayılı dosyası ile tespitini istediğimiz hususlardan “Mevcut binalar arasında moloz ve kazı atıklarının makine ile kazılması ve yer yer dolgu yapılmasının binalara zarar vermeden makine ile yapılmasının mümkün olup, olmadığı ve hak edişlerin incelenerek kaç kamyon moloz atığının yapıldığı ve bunun müvekkil şirkete maliyetinin ve kaç yevmiye karşılığı elle kazı ve dolgu yapıldığının ve maliyetinin” tespiti talep edildiği halde, bu hususta bilirkişi heyetince herhangi bir tespit yapılmamıştır. Bu bakımdan bu hususların yargılama sırasında tespitine ve tespit sonucu oluşan miktarın davalı kooperatiften tahsilini talep etmekteyiz.

5-) ……… Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/…… D.İş sayılı dosyası mahkemenizce incelendiğinde de anlaşılacaktır ki, müvekkil davacının sözleşmeler kapsamında olan işlerin yapımı esnasında ortaya çıkan ve sözleşme konusu işlerin gerçekleşmesi için yapılması zorunlu olan, ancak unutulduğu ya da düşünülemediği için sözleşme kapsamına alınamayan ve tanımı yapılmayan ama yapılması şart olan birçok kalem imalatı davalı kooperatif yetkililerinin sözlü onayı ile yapmış ve bedeli davalı kooperatif yetkilileri tarafından ödenmemiştir.

6-) Diğer yandan taraflar arasında imzalanmış olan yukarıda bahsedilen sözleşmelerin; “SÖZLEŞME KAPSAMINDA YER ALMAYAN İŞLER” BAŞLIKLI 17. MADDELERİNDE “İşin devamı esnasında proje ve kapsamında olmasına rağmen, sözleşme kapsamında yer almayan herhangi bir imalat ve iş kalemini yapılması durumu ortaya çıkması halinde yüklenici, kooperatifin yazılı talimatına göre (Bu tarihteki piyasa şartlarındaki fiyatlara göre bedeli hesaplanıp fiyat tutanağına bağlanarak ödenmek üzere) itirazsız yapmak zorundadır” hükmü bulunmaktadır.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz üzere müvekkil şirket tarafından defalarca kooperatif yetkililerine işin devamı esnasında sözleşme kapsamında ki işlerin devamı açısından sonradan ortaya çıkan imalatların yapımı esnasında, kooperatif yetkilerince yazılı talimat verilmesi hususunda sözlü olarak başvurulsa da kooperatif yetkilileri tarafından bu yazılı talimat verilmemiş, aksine sözlü olarak talimat verilmiştir. Kaldı ki sözleşme kapsamında işlerin yapılabilmesi için, sonradan ortaya çıkan imalatların yapılması zorunlu ki, taraflar arasında sözleşmeler devam edebilsin.

Bu durum değerlendirildiğinde taraflar arasında imza altına alınmış olan sözleşmelerin eser sözleşmesi olduğu tartışmazsızdır. Diğer yandan söz konusu sözleşmelerin her iki tarafça feshedilmediği ve hukuken ayakta oldukları da tartışmasızdır. Bu bakımdan müvekkil şirketin sözleşmeler kapsamı dışında yapmış olduğu fazla imalatlarla ilgili bedeli de BK MADDE 355 VE DEVAMI hükümleri gereğince davalı kooperatiften talep etme hakkı bulunmaktadır. Bu husus yukarıda da bahsi geçen sözleşmelerin 17. maddelerinde ki hükümle de örtüşmektedir. Burada yalnızca sözleşmelerin 17. maddeleri gereğince şekil şartı yani yazılı talimat şartı sağlanmamış, ancak taraflar irade beyanları ile ortak sözlü irade beyanlarını ortaya koymuşlar ve sözleşmeler feshedilmemiş ve hukuken ayakta birer sözleşme olmaya devam etmişlerdir. Bir an için davalı kooperatifin sözlü onayı olmadığı düşünülse dahi ki bu durum tarafımızca kabul edilememektedir. Bu halde müvekkil şirket sözleşme edimlerini yerine getiremeyecek ve sözleşmeler feshedilecekti. Çünkü söz konusu sözleşmelerin hukuken ayakta kalabilmesi için müvekkilin zorunlu olarak fazla imalatları yapması şarttı. Bu bakımdan ortada feshedilmiş bir sözleşmenin varlığı da bulunmadığından, davalı kooperatif yetkililerin sözlü talimat vermediği de düşünülemez. Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 17.03.2008 tarih ve 2007/2000 E. – 2008/1701 K. sayılı kararında da “…Sözleşmenin 7. maddesi ise keşifte ve sözleşmede öngörülmeyen iş artışı ve eksilişinin zorunlu hale gelmesi durumunda tarafların uygun görmesi halinde ise devam edileceği düzenlenmiş olan fazla imalatın aynı bedelle yapılacağı ve bunun iş bedeline dahil olduğu anlamını taşımamaktadır. Davacı yüklenici bu madde hükmüne göre sözleşme dışı iş çıkmışsa sözleşme feshedilmedikçe işe devam edilecek olup bedelini vekaletsiz iş görme hükümlerine göre isteyebileceğinden…” hükmüne yer vermektedir. Bu durum yukarıda bahsi geçen Yargıtay kararı ile de örtüşmektedir.

7-) Diğer yandan müvekkil şirketin yapmış olduğu fazla imalatların bedelini imza altına alınmış 4 ayrı sözleşme hükümleri gereğince talep etme hakkı bulunmadığı düşünülse dahi, müvekkil şirketin sözleşmelerde ki edimlerini sözleşmelerin eki olan projeler ve teknik şartnameler uygun yerine getirebilmesi için YAPMAK ZORUNDA OLDUĞU FAZLA İMALATLAR İLE İLGİLİ TALEP HAKKI BK. MADDE 410 VE DEVAMI HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE GÖRE BULUNMAKTADIR. Nitekim Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 16.06.2008 tarih ve 2008/506 E. – 2008/3394 K. sayılı kararında “…OYSA SÖZLEŞMEDE BELİRTİLEN TEKNİK KOŞULLAR DIŞINDA DAVACIYA AİT BAĞIMSIZ BÖLÜMLERDE FAZLADAN YAPILMIŞ OLAN VE KARŞI DAVADA İDDİA EDİLEN İMALATLARIN BULUNMASI DURUMUNDA DAVALI VE KARŞI DAVACI BEDELİNİ İSTEYEBİLİR…” hükmüne yer vermektedir. Yine Yargıtay 15. Hukuk Dairesi 18.03.2010 tarih ve 2009/775 E. – 2010/1552 K. sayılı kararında “… Ancak sözleşme dışı iş, sözleşme konusu olmayan işler olduğundan,bu nitelikteki işlere, yanlar arasındaki sözleşme hükümleri uygulanmaz. Sözleşme dışı işlerin bedeli B.K. MADDE 410 VE İZLEYEN MADDELERİ hükümleri gereğince ve vekaletsiz iş görme kuralları uyarınca işlerin yapıldığı zamanlardaki serbest piyasa rayiçlerine göre ….” Hükmüne yer vermektedir. Görüldüğü üzere Yargıtay 15. Hukuk Dairesi kararlarında, fazla yapılmış olan imalatlarda BK MADDE 410 VE DEVAMI HÜKÜMLERİ gereğince vekaletsiz iş göreme hükümlerine göre talep edilebileceğini benimsemiştir.

Müvekkil şirket ile davalı kooperatif arasında 4 ayrı sözleşme ve buna bağlı proje ve teknik şartnameler hazırlanarak imza altına alınmıştır. Ancak müvekkil şirket sözleşmeler kapsamında edimini ifa ederken, söz konusu edimlerin ifa edilebilmesi için sözleşmelerde belirtilmemiş, ancak sözleşmelerin hukuken ayakta kalabilmesi için yapmak zorunda olduğu imalatları kooperatif yetkililerinin sözlü onayı ile yapmıştır. Her ne kadar sözleşmelerin 17. maddelerinde sözleşme dışı imalatlar için müvekkilin davalı kooperatiften yazılı talimat alması gerekiyorsa da davalı kooperatif yetkilileri tarafından sözlü olarak müvekkil şirkete talimat verilmiştir. Nitekim müvekkil şirket tarafından sözlü talimat alınmasaydı, müvekkil sözleşme kapsamında ki işlerin devamı açısından yapmış olduğu fazla imalatları yapamayacak ve sözleşmeler taraflardan biri tarafından feshedilecekti. Ancak sözleşmelerin taraflar arasından feshedilmediği göz önüne alındığında, müvekkil ile davalı kooperatif arasında fazla imalatların yapılması hususunda ortak irade beyanı oluştuğu da tartışmasızdır.

9-) Yukarıda açıkladığımız nedenlerle müvekkil şirket iyi niyetli olarak sözleşmelerde ki edimlerini ifa etmiştir. Bu husus tartışmasızdır. Dava konusu olgu müvekkilin sözleşmeler kapsamında edimini ifa etmesi için yapmak zorunda olduğu fazla imalatlardır. Bu bakımdan müvekkilin BK MADDE 410 VE DEVAMI HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE VEKALETSİZ İŞ GÖRME HÜKÜMLERİNE göre fazla yapmış olduğu imalatların bedelini talep etme zorunluluğu doğmuştur.

H.NEDENLER : B.K madde 410 ve devamı ,355 ve devamı , M.K, İlgili Mevzuat

H. DELİLLER :

1-) (…) Konut Yapı Koop. 9 Blok 62 Daire Konut İnşaatı Çevre Tanzim İşlerinin yapımına ilişkin 23.02.2010 tarihli sözleşme

2-) “Sıvı şap, mermer ve tesisat işleri” ne ait imalat işlerinin yapımına ilişkin 26.04.2010 tarihli sözleşme

3-) Mekanik tesisat (Sıhhi tesisat ve Kalorifer Tesisatı), Elektrik Tesisatı, PVC Doğrama, Seramik Kaplama, Alüminyum korkuluk, imalat işlerinin yapımına ilişkin 30.07.2010 tarihli sözleşme

4-) Kooperatifin “ Kazan Daireleri, Kapıcı Dairesinin tamamlama işlerinin yapılması işleri, A Blok, D Blok kazan daireleri etrafları ile bölme duvar tuğla ile 13,5 cm kalınlığında duvar örülmesi, iç ve dış sıvalarının boyalarının yapılması, zemin taban borularının ve kablolarının kaplanması için tesviye betonu dökülmesi, örülen duvarların projeye uygun kapı ve pencerelerin yapılması, kapıcı dairesinin iç ve dış kapılarının yapılması, mutfak dolabı, Banyo, Vitrifiye, Armatür montajlarının yapılması, kapıcı dairesinin elektrik tesisatının tamamlanması, Teras ev ve dubleks evlerin teras balkonları önlerine 3 cm kalınlıkta beyaz mermer konulması, dubleks ve teras evlerin elektrik panosuna saatlerin toplanması işleri” ne ait imalat işlerinin yapımına ilişkin 10.06.2011 tarihli sözleşme

5-) Sözleşmelerin eki niteliğindeki proje ve teknik şartnameler (1 Klasör halinde sunulmuştur.)

6-) …………..Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/……. D.İş sayılı dosyası

7-) Keşif ve Bilirkişi raporu

Tanık (İsimler daha sonra bildirilecektir.)

9-) Yasal her türlü delil

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle ve resen göz önüne alınacak nedenlerle;

1-) Dava sonunda müvekkil şirketin davalı kooperatiften alacağı miktarın sonuçsuz kalma ihtimali bulunduğundan, tüm bankalarda davalı kooperatifin her türlü hesapları araştırmasına, ve ilgili bankalarda davalı kooperatif adına hesaplar bulunması halinde, söz konusu hesapların tamamı üzerine ihtiyati tedbir konulmasına,

2-) Davamızın kabulüne ve ……. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin 2011/……. D.İş sayılı dosyası üzerinden tespit edilerek, belirleyebildiğimiz; müvekkil şirketin yapmış olduğu fazla imalatların bedeli olan 190.392,00 TL’nin dava tarihinden itibaren işleyecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsiline,

2-) Fazlaya ilişkin haklarımız saklı kalmak kaydı ile yargılama aşamasında belirlenecek olan ve tarafımızca belirlenemeyen ; müvekkil şirketin 4 ayrı sözleşmeye istinaden, sözleşmenin hukuken ayakta kalabilmesi açısından sözleşme dışı yapmış olduğu fazla imalatların TESPİTİNE,

3-) Yargılama aşamasında belirlenen tespit sonucu belirlenen miktarın, dava tarihinden itibaren işletilecek yasal faizi ile birlikte davalı kooperatiften tahsiline, ( Tespit sonucu miktara göre eksik harcımız tamamlanacaktır.)

4-) Yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini saygıyla talep ederiz. 20.03.2012

DAVACI VEKİLLERİ

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat