İhtiyati Tedbir Kararının Kaldırılması Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

İhtiyati Tedbir Kararına İtiraz Dilekçesi

Dosya Esas: …/…
……………..ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNE

İHTİYATİ TEDBİRE
İTİRAZ EDEN : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No
Adres
KARŞI TARAF : Adı ve Soyadı
Adres
TALEP KONUSU : İhtiyati tedbir kararına itiraz istemi
AÇIKLAMALAR :
1- ………1.Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 20../… Esas Değişik İş, 20…/… Karar Değişik İş sayılı kararı ile ihtiyati tedbir kararı verilmiş, bu karar çerçevesinde sahibi bulunduğum ….TC … plakalı aracın trafik tescil kaydına ihtiyati tedbir konulmuş ve araç otoparka çekilmiştir.
2- Oysa söz konusu araç işyerimin hacimli büyük eşyaların taşımasında kullandığı tek araçtır. Aracın trafik tescil kaydına ihtiyati tedbir konulması değil de otoparka çekilmesi mağduriyetimize neden olmaktadır. Gerekiyorsa mahkemenizce uygun görülecek teminat mukabilinde aracın tarafımıza teslim edilmesi için bu davayı açma zarureti hâsıl olmuştur.

DELİLLER : Her tür delil

HUKUKİ NEDENLER : HMK ve İlgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıklanan nedenlerle, mahkemenizce uygun görülecek teminat mukabilinde Erzincan Asliye Hukuk Mahkemesinin …/…/… tarih ve 20../… esas, 20…/… karar sayılı ihtiyati tedbir kararının kaldırılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

İhtiyati tedbir kararına itiraz eden
Adı ve Soyadı
İmza

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat