İhtiyati Haciz Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

İhtiyati Haciz Kararına Nasıl İtiraz Edilir?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 265- (Değişik: 18.02.1965 – 538/105 md.) İhtiyati haciz kararı temyiz edilemez. Ancak, borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı; huzuriyle yapılan hacizlerde haczin tatbiki, aksi halde haciz tutanağının kendisine tebliği tarihinden itibaren yedi gün içinde mahkemeye müracaatla itiraz edebilir.

Mahkeme, gösterilen sebeplere hasren tetkikat yaparak itirazı kabul veya reddeder.

İtiraz eden, dilekçesine istinat ettiği bütün belgeleri bağlamaya mecburdur. Mahkeme, itiraz üzerine iki tarafı davet edip gelenleri dinledikten sonra, itirazı varit görürse kararını değiştirebilir veya kaldırabilir. Şu kadar ki, iki taraf da gelmezse evrak üzerine inceleme yapılarak karar verilir.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Açıklama

İhtiyatî haciz kararının temyizi mümkün değildir. Ancak, itiraz edilebilir. İtiraz edilebilmesi için de, ihtiyatî haciz kararırının borçlunun yokluğunda verilmiş olması gerekir. İhtiyatî haciz kararı verilmesi isteğinin reddi kararı da temyiz edilemez. Yasanın 265 inci maddesi itiraz ve itiraz sebeplerini açıklamıştır.

İhtiyatî haciz kararı alacaklı ve borçlu çağrılarak duruşma yapılıp yüzlerine karşı verilmişse, ayrıca itiraz da mümkün olmayacaktır. Bu durumda verilen karar kesindir.

İtiraz, kararı veren mahkemeye dilekçe ile yapılır. Yetkili mahkemede karar verilmediği, teminat gösterilmediği veya az olduğu, ihtiyatî haciz sebeplerinin yerinde bulunmadığı hususlarım kapsar.

İtiraz üzerine mutlaka duruşma yapılacaktır. Alacaklı ve borçluya çağrı kâğıdı çıkarılarak gelirlerse dinlenir, gelmezlerse dosya üzerinde inceleme yapılacaktır. Verilecek karar kesindir.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Görevli Mahkeme

İhtiyatî hacze karar veren mahkeme (Sulh Hukuk veya Asliye Hukuk yahut da Ticaret Mahkemesi).

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Yetkili Mahkeme

 1. Borçlunun konut mahkemesi,
 2. Sözleşmenin yapıldığı yer mahkemesi, (borç senedinde gösterilen yer mahkemesi).

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Davacı (İtiraz Eden)

Borçlu, (hakkında ihtiyatî haciz kararı verilen)

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Davalı (İtiraz Olunan)

Alacaklı, (mahkemeden ihtiyatî haciz kararı alan)

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Koşulları

 1. Borçlunun yokluğunda ihtiyatî haciz kararı verilmeli,
 2. İhtiyatî haciz karan, yetkisiz mahkemede verilmeli,
 3. İhtiyatî haciz kararında teminat az gösterilmeli veya hiç gösterilmemiş bulunmalı,
 4. İhtiyatî haciz verilme şartlan olmamalı, (yani 257 inci maddedeki şartlar doğmadan ihtiyatî haciz kararı verilmiş bulunmalı)

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz İtiraz Süresi

(7) gündür. Bu süre, borçlunun kendisi önünde yapılan ihtiyatî hacizlerde, haczin uygulanmasından; yokluğunda yapılan hacizlerde, haciz tutanağının kendisine bildirimi gününden itibaren başlar.

Süre geçirildikten sonra itirazda bulunulamaz.

İhtiyati Haciz Kararına İtiraz Gözönünde Tutulacak Hususlar

 1. Mahkeme, ihtiyatî haciz karar dosyasını getirtir.
 2. İcra takip dosyası da getirtilir.
 3. Taraflar, Usulün 509, 510 uncu maddeleri uyarınca açıklamalı çağrı kağıdıyla duruşmaya çağrılır.
 4. Taraflardan birisi gelmese de duruşma yapılır, dosya incelenir, dosya üzerinde karar verilir.
 5. İtiraz sebepleri araştırılır. Borçlunun delillerini dilekçesine eklemesi gereklidir.
 6. İtiraz haklı görülürse, ihtiyati haczin kaldırılmasına, teminat gösterilmemişse teminat gösterilmesine karar verilecektir.
 7. İtiraz haklı değilse reddolunacaktır.
 8. İtiraz üzerine verilen karar kesindir. Artık yeniden itiraz konusu yapılamaz. Yargıtay yoluna da gidilemez.
 9. İİY’nın 265 inci maddesindeki itiraz sebepleri gözönünde tutulacak itirazın incelenmesi ona göre yapılacaktır.
 10. İtirazın kaldırılması hakkında verilecek kararın bir örneği borçlu tarafından icra müdürlüğüne (takibi yapan) verildiğinde haciz kalkmış olacaktır.
 11. İhtiyatî haciz kararının 10 gün içinde uygulanması da gerekir. Verildiği günden itibaren 10 gün içinde icra müdürlüğüne verilerek uygulanmayan ihtiyatî haciz kararı geçerliğini yitirir. Bu hususta Tetkik Merciine borçlu itirazda bulunabilir. Bundan başka ihtiyatî haczin tutanağının ve haczin kendisine bildirilmediği itirazı da İcra Tetkik Merciinde incelenir.
 12. Ayrıca, ihtiyati haciz yoluyla alacaklının yaptığı icra takibine, imzanın kendisine ait olmadığı hususunda borçlu icra müdürlüğüne itirazda bulunabilir. Bu halde, borçlunun itirazının kaldırılması Tetkik Merciinde görülecektir.
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat