İhtiyati Haciz İstemi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İhtiyati Haciz İstemi

Antalya BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ
11. Hukuk Dairesi
Esas: 2017 / 884
Karar: 2017 / 633
Karar Tarihi: 21.06.2017

ÖZET: İhtiyatı haciz konusu çek hakkında Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/808 esas sayılı dosyasında verilen iptal kararı veya ödemeden men yasağının ihtiyati hacze etki etmeyeceği, itiraz eden borçlu vekilinin ödeme iddiası ve diğer itiraz nedenlerinin esasa yönelik olup, ihtiyati hacze itiraz taleplerinin İİK’nun Maddesinde sınırlı sayıda gösterildiği, itiraz eden borçlu vekili tarafından ileri sürülen sebeplerin bu madde kapsamında kalmadığı, mahkemenin aynı gerekçelerle ihtiyati hacze itirazın reddine ilişkin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmıştır. Bu nedenle, borçlu – itiraz eden vekilinin istinaf isteminin esastan reddine karar vermek gerekmiştir.

(2004 S. K. m. 50, 265) (6100 S. K. m. 6, 333)

İlk Derece Mahkemesinin dava dosyası istinaf yasa yolu incelemesi yapılmak üzere dairemize gönderilmiş olmakla, dosya içerisinde bulunan belgeler okunup incelendi. Üye hakimin görüşü değerlendirildi.

İDDİA: İhtiyati haciz isteyen vekilinin, borçlular aleyhine 15.000,00 TL tutarında çeke dayalı ihtiyati haciz talebi İlk Derece Mahkemesince kabul edilmiştir.

İTİRAZ: İhtiyati hacze itiraz eden N. Ltd. Şti. vekili, müvekkilinin keşidecisi olduğu, çek nedeniyle ihtiyati haciz kararı verildiğini, ancak şirketin sektöründe lider şirketlerden biri olup, mal kaçırma ya da kaçma ihtimalinin bulunmadığını, ihtiyati hacze konu çek hakkında lehtar …. Deri Mamulleri San ve Tic. Ltd. Şti. tarafından ihtiyati hacze konu ve başkaca çeklerin çalındığını ileri sürerek Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2015/808 esas sayılı dosyasından zayi nedeniyle açılan iptal davasının kabul edildiğini, kararın kesinleştiğini, iptal kararı sonrasında müvekkili tarafından …. Deri Mamulleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ne ödeme yapıldığını, müvekkilinin çek nedeniyle sorumluluğunun kalmadığını ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

İtiraz eden ASD Deri Mamulleri San ve Tic. Ltd. Şti. Vekili, ihtiyati haciz kararına konu çekin çalıntı olduğunu, çek hakkında Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/808 esas sayılı dosyasında çekin iptaline karar verildiğini, çekin kambiyo özelliğini kaybettiğini, çekin keşide yerinin İstanbul olması nedeniyle ihtiyatı haciz için mahkemenin yetkili olmadığını, çek üzerindeki müvekkilinin cirosunun sahte olduğunu ileri sürerek ihtiyati haciz kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

İtiraz Eden Borçlu Vekili Tarafından İleri Sürülen Sebeplerin Kanun Maddesi Kapsamında Kalmadığı

İLK DERECE MAHKEMESİ KARARININ ÖZETİ:

Mahkemece “İİK’nun 265/1. maddesinde, borçlu kendisi dinlenmeden verilen ihtiyati haczin dayandığı sebeplere, mahkemenin yetkisine ve teminata karşı itiraz edilebileceği belirtilmiştir.

İhtiyati haciz kararına konu çek üzerinde ciro imzası bulunan borçlu M. Tekstil Ltd.Şti.’nin adresi mahkememiz vargı çevresi içinde (Denizli) bulunduğu anlaşılmakta İİK’nun 50 ve HMK’nun 6.maddesi gereğince mahkememizin yetkili olduğu anlaşılmakla yetki itirazının yerinde olmadığı tespit edilmiştir. Ayrıca diğer itiraz sebepleri yönünden, karara konu çek hakkında alınan iptal kararının ihtiyati haciz kararı verilmesine engel teşkil etmeyeceği gibi diğer itiraz sebeplerinin işin esasına yönelik olup, İİK’nun 265.maddesinde sayılan itiraz nedenlerinden olmadığı, ihtiyati hacze itiniz aşamasında değerlendirilemeyeceği ancak asıl dava aşamasında dinlenileceği takdir ve kanaatiyle itirazın reddine karar verilmiştir.

Karara karşı N. Ltd. Şti. tarafından istinaf başvurusunda bulunulmuştur.

İLERİ SÜRÜLEN İSTİNAF SEBEPLERİ:

İstinaf başvurusunda bulunan N. Ltd. Şti. vekili; ihtiyatı haciz koşullarının müvekkili yönünden gerçekleşmediğini, çek hakkında zayi nedeniyle iptal kararı verildiğini, çek bedelinin lehtara ödendiğini ileri sürerek, itirazın reddine ilişkin kararın kaldırılmasına karar verilmesini talep etmiştir.

İhtiyati haciz talep eden vekili istinaf dilekçesine cevabında, çek hakkında iptal kararı bulunmasının ihtiyati haciz kararı verilmesine engel olmadığını, ileri sürülen sebeplerin İİK 265. maddesinde sınırlı olarak sayılan sebeplerden olmadığını, itiraz eden tarafından çek bedelinin ödenmiş olması nedeniyle ihtiyati haciz kararının konusuz kaldığını ileri sürerek istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmesini talep etmiştir.

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE:

İstinaf başvurusuna konu karar, İİK’nun 265. maddesi uyarınca ihtiyati hacze itirazın reddi kararıdır.

İhtiyatı haciz konusu çek hakkında Bakırköy 4. Asliye Ticaret Mahkemesi’nin 2015/808 esas sayılı dosyasında verilen iptal kararı veya ödemeden men yasağının ihtiyati hacze etki etmeyeceği, itiraz eden borçlu vekilinin ödeme iddiası ve diğer itiraz nedenlerinin esasa yönelik olup, ihtiyati hacze itiraz taleplerinin İİK’nun 265. Maddesinde sınırlı sayıda gösterildiği, itiraz eden borçlu vekili tarafından ileri sürülen sebeplerin bu madde kapsamında kalmadığı, mahkemenin aynı gerekçelerle ihtiyati hacze itirazın reddine ilişkin kararının usul ve yasaya uygun olduğu anlaşılmıştır.

Bu nedenle, borçlu – itiraz eden vekilinin istinaf isteminin esastan reddine karar vermek gerekmiş, bu şekilde aşağıdaki hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM: Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Aleyhine ihtiyati haciz talep edilen borçlu N. Ltd. Şti. vekilinin istinaf başvurusunun ESASTAN REDDİNE,

2-  Harç peşin alındığından yeniden alınmasına YER OLMADIĞINA,

3-Kullanılmayan gider avansının HMK.333 maddesi uyarınca İlk Derece Mahkemesince İADESİNE,

4- İnceleme duruşmasız yapıldığından ihtiyati haciz talep eden lehine vekalet ücreti takdirine YER OLMADIĞINA,

5- Kararın ilk derece mahkemesince taraflara tebliğine,

Dair, Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda oybirliğiyle, 6100 sayılı HMK.nun 362/1-f maddesi gereğince kesin olarak karar verildi. 21.06.2017

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat