T.C YARGITAY

9.Hukuk Dairesi

Esas: 1999 / 18403

Karar: 2000 / 590

Karar Tarihi: 27.01.2000

ÖZET:  Kıdem tazminatına esas alacak giydirilmiş brüt ücretin hesabında işverenin payına düşen sigorta primi de katılmıştır. İşveren tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen sigorta primi (işveren payı), davacının brüt ücret kapsamında dikkate alınması gereken bir ödeme olarak nitelendirilmez. Böyle olunca anılan işverenin payı dikkate alınmaksızın kıdem tazminatı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.

(1475 S. K. m. 14)

İşçilik Hakları Alacağı Davası

Dava: Davacı, ihbar ve kıdem tazminatı ile ücreti izin alacağının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Yerel mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıqştır.

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafındna temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

Karar: 1 – Dosyadaki yazılara, toplanan delillerle kararın dayandığı kanuni gerektirici sebeplere göre, davalının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yerinde değildir.

Ücreti İzin Alacağının Ödetilmesi İstemi

2 – Kıdem tazminatına esas alacak giydirilmiş brüt ücretin hesabında işverenin payına düşen sigorta primi de katılmıştır.

İşveren tarafından Sosyal Sigortalar Kurumuna ödenen sigorta primi (işveren payı), davacının brüt ücret kapsamında dikkate alınması gereken bir ödeme olarak nitelendirilmez. Böyle olunca anılan işverenin payı dikkate alınmaksızın kıdem tazminatı hesaplanarak hüküm altına alınmalıdır.

3 – Çalışılan süre 5 yıl, 2 ay 8 gün olduğu halde maddi hata sonucu bu sürenin 6 yıl, 2 ay, 8 gün olarak gözönünde tutulup daha fazla kıdem tazminatının hüküm altına alınması da ayrı bir bozma nedeni sayılmıştır.

Sigorta Priminin İşçinin Brüt Ücret Kapsamında Dikkate Alınması Gereken Bir Ödeme Olarak Nitelendirilmemesi Gereği

Sonuç: Temyiz olunan kararın yukarıda belirtilen nedenle BOZULMASINA, peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 27.01.2000 gününde  oybirliği ile  karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat