İflasın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İflasın Kaldırılması Davası Nasıl Açılır?

İlgili Yasa

İflâsın kaldırılması:

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 182- Borçlu bütün alacaklılarının taleplerini geri aldıklarına dari bir beyanname veya tekmil alacakların itfa olunduğu hakkında bir vesika gösterir veya akdolunan konkordato tasdik edilirse mahkeme, iflâsın kalkmasına ve borçlunun serbektçe tasarrufu için malların kendisine iadesine karar verir.

İflâsın kalkmasına, alacak hakkındaki taleplerin kaydı için muayyen müddetin bitmesinden iflâsın kapanmasına kadar karar verilir.

İflâsın kaldırıldığı ilân olunur.

İflâsın Kaldırılması Davası Açıklama

İflâs Yasası 182’nci maddesiyle iflâsın mahkemece kaldırılma koşullarını öngörmektedir. Buna göre; borçlunun tüm alacaklılarının isteklerini geri aldıklarını belirten bir (beyanname) hesap açıklaması göstermesi karşısında mahkeme iflâsın kalkmasına, malları üzerinde kullanma özgürlüğüne kavuşması için de mallarının kendisine geri verilmesine karar verir.

Bunun gibi tüm alacaklar (itfa) ödenmişse, bu bir belge ile borçlu tarafından ispatlanırsa yine mahkemece iflâsın kalkmasına karar verilecektir.

Bundan başka (düzenlenen) korkordato anlaşması onaylanırsa yine mahkemece iflâs kaldırılacaktır. Her iki halde de iflâs kalktığı için borçluya malları da geri verilecektir.

Bilindiği gibi borçlunun İflâsı Ticaret mahkemesinin kararı ile olur. İflâsın kaldırılmasında da aynı mahkeme görevlidir. Bu hususta iflâs eden borçlu mahkemeden iflâsın kaldırılmasını istemelidir. İflâs kaldırıldığı takdirde kaldırıldığına dair hüküm özeti ilân olunacaktır.

İflâs borçlunun alacaklılarının isteklerinin yazımı için belli sürenin bitiminden iflâsın kapanmasına kadar süre içinde kaldırılacaktır.

Sıra cetvelinde kabul edilmeyen alacakları red sebepleri ile birlikte gösterilecektir. Ancak; iflâs idaresince ipotekle temin edilmiş alacakla ilgili olarak, bunu doğuran sebep yahut ipotek limiti miktarı bakımından red kararı verilmeyip, kabul edilmediği 2.alacaklılar toplantısına bildirilecektir.

İflâs idaresi sıra cetvelini iflâs dairesine verecek ve bu durumdan alacakhlzrî ilânla tebliğ ve bildirimde bulunacaktır. İddialarının tamamı veya bir kısn reddedilen yahut iddia ettikleri sıraya kabul edilmeyen alacaklılara ilânla doğrudan tebligat yapılacaktır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat