Borç Ödemekten (Aciz) Güçsüzlük Belgesi Nasıl Alınır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Borç Ödemekten (Aciz) Güçsüzlük Belgesi Nasıl Alınır?

İlgili Yasa

İCRA VE İFLÂS YASASI MADDE 251- İdare, paraları dağıtırken alacağının tamamını alamamış olan her alacaklıya ödenmemiş miktar için aciz vesikası verir. Vesikada müflisin alacağı kabul veya reddettiği yazılır. Kabul halinde vesika 143’ncü maddede yazılı olan haklan verir. Fakat, müflis yeni mal iktisap etmedikçe hakkında yeniden takip talebinde bulunulamaz. Müflis, bu yeni takip üzerine kendisine gönderilen ödeme emrine yeni mal iktisap etmediği yolunda itiraz ederse, ihtilaf tetkik merciinde genel hükümler ve basit yargılama usulüne göre karara bağlanır.

Muvakkat dağıtmalar:

MADDE 252- İtiraz müddetinin bitmesinden sonra muvakkat dağıtmalar yapılabilir.

İtiraz üzerine mahkemece henüz intaç edilmemiş bulunan ihtilaflı alacaklar için pay ayrılıp 250 nci madde hükmü dairesinde muhafaza edilir.

Kaydettirilmemiş alacaklar:

MADDE 253- Evvelce kaydedilmenıesinden dolayı tasfiyeye girmemiş olan alacaklara aciz vesikası verilen alacaklar hakkındaki hükümler tatbik olunur.

Borç Ödemekten (Aciz) Güçsüzlük Belgesi Açıklama

İflâs idaresi, alacaklıların paralarını dağıtırken, alacaklarının tümünü almamış olan her alacaklıya, ödenmeyen miktar için (aciz) Ödeme güçsüzlüğü belgesi (vesikası) verecektir. Belgede iflâs edenin alacağı kabul veya reddettiği daire yazılacaktır, iflâs eden, alacağı kabul etmişse bu belge 68/1 ‘e göre senet hükmünü taşır.

İflâs eden yeni mal kazanmadıkça hakkında yeniden icra takibi yapılamıyacaktır. Buna rağmen iflas eden hakkında takip yapılmışsa ödeme emrine yeni mal kazanmadığından sözederek itirazda bulunabilir. Bu itiraz üzerine anlaşmazlık İcra Tetkik Mercinde çözümlenecektir. Zira, iflâs eden ödeme emrine yeni mal edinmediği iddiasıyla yaptığı itiraz takibi durduracaktır. Takibin devamı için bu takibi yapan alacaklı Tetkik Merciine başvurarak itirazın kaldırılmasını istemesi gerekir.

İcra İflas Tetkik Mercii basit yargılama usulü uygulayacaktır. Taraflara Usulün 509, 510 uncu maddesi gereğince çağrı kâğıdı gönderilir. Taraflardan birisi gelmese bile duruşma yapılacaktır. Gözönünde tutulacak husus yeni mal kazanması olmuşmudur, bu durum saptanacaktır.

İtirazın kaldırılması konuları bundan önceki maddelerin açıklanmasında belirtilmiş olmakla burada tekrar edilmemiştir.

Bundan başka İİY 252 inci maddeye göre, iflas masasına yazdırılmayan alacaklar için itiraz süresi dolduktan sonra, geçici dağıtmalar yapılacaktır. İflâs masasına yazdırılmayan alacaklar bu dağıtmalardan yararlanamazlar. Ancak, iflâs kapandıktan sonra iflâs edenden alacağın istenmesi gerekecektir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat