İflasın Kaldırılması Dava Dilekçesi

Zilyetliğin İadesi İstemi ve El Atmanın Önlenmesine İlişkin Dava Dilekçesi Örneği

İflasın Kaldırılması Dava Dilekçesi


……. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİNE
 
İFLASIN KALDIRILMASI
İSTEMİNDE BULUNAN  :
 
TC KİMLİK NUMARASI             :
 
ADRES                                 :
 
VEKİLİ                                :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
ADRES                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
 
DAVALI                               : Maddi İlgili
 
KONU                                    :Tüm Borçların İtfası Nedeniyle İflasın Kaldırılması İstemimize ilişkindir.
 
AÇIKLAMALAR               :
 
1-)  Müvekkilimiz … hakkında mahkemenizin …/…E. ve …/…K. sayılı ilamıyla (EK 1) iflas kararı verilmiş bulunmaktadır. Ancak müvekkilimiz iflas kararı verilmesine neden olan tüm borçlarını itfa etmiş olmakla beraber; şu anda herhangi bir borcu bulunmamaktadır. (EK 2)
2-) Bu nedenle İİK. m. 182 hükümleri gereğince müvekkilimiz hakkında verilmiş bulunan iflasın kaldırılmasını talep etme zorunluluğu hasıl olmuştur.
 
HUKUKİ NEDENLER                  : 2004 S. K. m. 182.
 
HUKUKİ DELİLLER                    :
 

  1. …/…E. ve …/…K. sayılı ticaret mahkemesi ilamı
  2. Borçların ödendiğine ilişkin imzalı ve onaylı makbuzlar
  3. 3. …/…E. ve …/…K. sayılı icra dosyası
  4. 4. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları gösterir tanık listesi,

 
SONUÇ VE İSTEM                                    : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, müvekkilimin tüm borçlarını itfa etmiş olması nedeniyle İİK. m. 182 uyarınca hakkında verilmiş bulunan iflasın kaldırılmasına, karar verilmesini Yüce Mahkemenizden saygıyla talep ederiz.  …/…/…
 
EKLER         : 1. …/…E. ve …/…K. sayılı ticaret mahkemesi ilamı

  1. Borçların ödendiğine ilişkin imzalı ve onaylı makbuzlar
  2. 3. …/…E. ve …/…K. sayılı icra dosyası
  3. 4. Tanıkların isimleri ve adresleri ile tanıklık edecekleri konuları

gösterir tanık listesi,

  1.  5. Bir adet onaylı vekaletname örneği.

Davacı Vekili
Av.

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat