İflas masasına alacak kaydı dilekçesi örneği

Çekten Cayma Talep Dilekçesi

İflas masasına alacak kaydı dilekçesi örneği

İSTANBUL … İFLAS MÜDÜRLÜĞÜ’NE
Dosya No : 20../..İflas

KAYIT TALEBİNDE
BULUNAN ALACAKLI
:

VEKİLİ : Av.
BORÇLU-MÜFLİS :
KONU : Müflis şirketten iflasın açıldığı tarih olan ………….. tarihi itibariyle, ……….İcra Müdürlüğü’nün …./……. E. sayılı dosyasından mütevellit kesinleşmiş ………. TL alacağımızın, fazlaya ilişkin her türlü hak ve alacaklarımızı talep ve kayıt hakkımız saklı kalmak kaydıyla iflas masasına kaydı talebidir.
AÇIKLAMALAR :
Müvekkil şirketin, müflis şirketten, İstanbul … İcra Müdürlüğü’nün 20../….. E. Sayılı dosyasından mütevellit, iflasın açılma tarihi olan 11.07.2013 tarihi itibarı ile, ekli derkenarda da görüleceği üzere …………….. ……………TL kesinleşmiş alacağı bulunmaktadır.
SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda izah edildiği üzere ek alacak kaydına, fazlaya, faize ve olası hesap hatalarına ilişkin haklarımız saklı kalmak ve tahsilde tekerrür etmemek kaydıyla,
1.Müvekkil ……………..’nin müflis ……………..A.Ş’den iflas tarihi olan ………….. tarihi itibariyle …………….. TL. alacağının iflas masasına kaydının yapılması;
2.İİK 196. maddesi gereğince iflasın açılmasıyla birlikte işleyecek faizlerin de hesaplanmasını,
3. İİK 223/3 gereğince iflas idaresi tarafından alınacak olan kararların tarafımıza tebliği için dosyaya masraf avansı alınmasını vekaleten saygılarımla talep ederim. …/…/

Alacaklı …………….
Vekili
Av. ………………

EKİ :
1. Vekaletname
2. Takip talebi
3. İstanbul …. İcra Müdürlüğü’nün 20../….. E. Sayılı dosyasından düzenlenen derkenar ve ….. tarihi itibarı ile dosya kapak hesabı dökümü.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat