İflas Alacaklıları Sıra Cetvelinin ve İkinci Alacaklılar Toplantısının İlanı

T.C.                            Örnek No..:72
…………………………İCRA MÜDÜRLÜĞÜ
DOSYA NO.:………………………………….
İFLAS ALACAKLILARI SIRA CETVELİNİN VE İKİNCİ
ALACAKLILAR TOPLANTISININ İLANI
Müflisin adı, soyadı ve ikametğahı.:
            Müflis ……………………………hakkındaki alacak ve istihkak iddialarının tahkik ve tetkik işlemi bitmiş,İcra ve İflas Kanunu’nun 206 ve 207.maddeleri gereğince düzenlenen alacaklılar sıra cetveli incelemeye hazır bulundurulmuştur.
            Sıraya ve alacağın esasına ve miktarına ilişkin itirazların,ilandan itibaren 7 gün içinde İcra ve İflas Kanunu’nun 235.maddesi hükmüne göre yapılması,gereken kanuni işlemlerin ifası (müflis alacaklılarına karşı konkordato teklif ettiğinden bu cihetin müzakeresi)için ikinci alacaklılar toplantısı günü olarak  tayin edilen …………….. günü saat …………de ………..  ……….. dairesinde hazır bulunmaları veya yetkili bir vekil göndermeleri lüzumu,İcra ve İflas Kanunu’nun 232,234,235.maddeleri gereğince ilan ve tebliğ olunur.
(İc.İf.K.232,234,235)İcra ve İflas Müdürü
Mühür ve İmza
Yönetmelik Örnek No.37

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat