İdari Para Cezalarının Tebliği Usulü

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İdari Para Cezalarının Tebliği Usulü

Danıştay 13. Daire Başkanlığı
Esas No:2010/3730
Karar No:2015/3946

İstemin Özeti : Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi’nin 17.11.2009 tarih ve E:2008/1717, K:2009/1792 sayılı kararının; dava konusu işlemin dayanağı idari para cezasının kendisine tebliğ edilmediği ileri sürülerek bozulması istenilmektedir.

Savunmanın Özeti : Temyiz isteminin reddi ile usul ve yasaya uygun olan İdare Mahkemesi kararının onanması gerektiği savunulmaktadır.

Danıştay Tetkik Hâkimi Düşüncesi : Temyiz isteminin kabulü gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ ADINA

Karar veren Danıştay Onüçüncü Dairesi’nce, Tetkik Hâkiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler incelendikten sonra işin gereği görüşüldü:

Dava; davacı adına, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından verilen idari para cezasının tahsili amacıyla düzenlenen 05.08.2006 tarih ve 5955 sayılı ödeme emrinin iptali istemiyle açılmış; İdare Mahkemesi’nce; taşıma lisansı bulunmadan akaryakıt taşıma tankeri ile taşıma faaliyetinde bulunduğundan bahisle davacının Enerji Piyasası Düzenleme Kurul’unun 30.10.2007 tarih ve 1364/24 sayılı işlemi ile ..TL tutarında idari para cezası ile tecziyesine karar verildiği, para cezası verilmesine ilişkin işlemin iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmadığı, bu durumda, dava konusu ödeme emrinin dayanağı olan idari para cezasının usulüne uygun tebliğ edildiği, anılan işleme karşı dava açılmadığı göz önüne alındığında vadesinde ödenmeyen amme alacağının tahsili amacıyla düzenlenen dava konusu ödeme emrinde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş, bu karar davacı tarafından temyiz edilmiştir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun uyuşmazlık tarihinde yürürlükte bulunan şekliyle 10. maddesinde tebligatın, tebliğ yapılacak şahsa bilinen en son adresinde yapılacağı, 28. maddesinde adresi meçhul olanlara tebligatın ilânen yapılacağı, kanun gereğince tebligat yapılamayan ve ikametgâhı, meskeni veya iş yeri de bulunamayan kimsenin adresinin meçhul sayılacağı kurala bağlanmış, 5015 sayılı Kanun’un 14. maddesinin altıncı fıkrasında, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından 5015 sayılı Kanun’a göre yapılacak her türlü tebligat hakkında 7201 sayılı Tebligat Kanunu hükümlerinin uygulanacağı, ancak ilanen yapılacak tebligatların Resmî Gazete’de yayımlanacağı belirtilmiştir.

Yukarıda aktarılan düzenlemelerden; tebligat yapılacak kişinin adresinin bulunamaması durumunda, farklı yöntemlerle araştırılacağı, bu araştırmaya rağmen adresinin bulunamaması durumunda, ilânen tebligat yoluna gidileceği anlaşılmaktadır.

Dosyanın incelenmesinden; dava konusu ödeme emrinin dayanağı Kurul kararının, 29.11.2007 tarihinde Kural Köyü – Birecik/Şanlıurfa adresinde adına çıkarıldığı, söz konusu tebligatın üzerine köy dağıtıcısı tarafından “aynı isim ve soyadına sahip birden fazla şahıs olup baba adı ve doğum tarihinin bulunmadığı” şerhinin düşüldüğü ve tebligatın iade edildiği, bunun üzerine 11.01.2008 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanmak suretiyle ilanen tebliğ yoluna gidildiği anlaşılmaktadır.

Uyuşmazlıkta, idari para cezasının tebliği amacıyla çıkarılan tebligatın üzerine düşülen notun dikkate alınmadan doğrudan ilanen tebliğ yoluna gidildiği görülmekte ise de; tebligatın, iade edilen tebliğ suretinin üzerinde yer alan notta belirtildiği üzere, baba adı ve doğum tarihi belirtilerek tekrar yapılması mümkündür. Aksi bir yorum, aynı ad ve soyada sahip birden fazla kişinin bulunduğu yerleşim yerlerinde tebliği imkânsız hale getirecektir.

Bu durumda; dava konusu ödeme emri tebliğ edilmeden önce, usulüne uygun şekilde idari para cezasının tebliğ edilmesi gerektiğinden, davalı idarece yukarıda belirtildiği şekilde tebligat işlemlerinin yapılmadığı anlaşıldığından, dolayısıyla idarî para cezası uygulanmasına ilişkin uyuşmazlık konusu Kurul kararının kesinleştiği kabul edilemeyeceğinden, ödeme emrine karşı açılan davada, davayı reddeden İdare Mahkemesi kararında hukuki isabet görülmemiştir.

Açıklanan nedenlerle; temyiz isteminin kabulü ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 49. maddesi uyarınca Şanlıurfa 1. İdare Mahkemesi’nin 17.11.2009 tarih ve E:2008/1717, K:2009/1792 sayılı kararının BOZULMASINA, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Mahkeme’ye gönderilmesine, bu kararın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde kararın düzeltilmesi yolu açık olmak üzere, 17.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat