İdare Mahkemesi Red Kararına Karşı İstinaf Başvuru Dilekçesi

Önalım Nedeniyle Tapu İptali Tescil Davasında Vekalet Ücreti

İdare Mahkemesi Red Kararına Karşı İstinaf Başvuru Dilekçesi

…… BÖLGE İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

Sunulmak Üzere

… İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI’ NA

İSTİNAF KANUN YOLUNA BAŞVURAN DAVACI/DAVACILAR;

 

ADI VE SOYADI                                         :

 

TC KİMLİK NUMARASI                          :

 

ADRES                                                          :

           

VEKİLİ                                                        :

 

KARŞI TARAF (DAVALI)                        :

 

VEKİLİ                                                        :

 

TALEBİN KONUSU                                   :…İdare Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K.   sayılı kararının istinaf incelemesi isteminden ibarettir.

 

İDARİ İŞLEMİN YAZILI BİLDİRİM TARİHİ : …/…/…

KARARIN ÖZETİ                                      :Müvekkilimizin … Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde İl Müdürü olarak görev yapmakta iken, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne müşavir olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemimiz …İdare Mahkemesi’nin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K.   sayılı kararı ile reddedilmiştir.

BAŞVURU SEBEPLERİ                            :

 • Müvekkilimiz … Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nde İl Müdürü olarak görev yapmakta iken, Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’ne müşavir olarak atanmasına ilişkin işlemin iptali istemimiz üzerine … İdare Mahkemesi’nce red kararı verilmiştir.
 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/G maddesinde; memurun brüt aylığından 1/30 ile 1/8 arasında kesinti yapılmasını gerektiren eylem ve durumlar aynı Kanunun 125/B maddesinde ise eylemin ağırlık derecesine göre memurun bulunduğu kademede ilerlemesinin 1-3 yıl durdurulmasını gerektiren eylem ve durumlar sayılmış, Kanunun <Uygulama> başlıklı 132. maddesinin 4. fıkrasında, kendilerine disiplin cezası olarak aylıktan kesme veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilenlerin, valilik, büyükelçilik, müsteşarlık, müsteşar yardımcılığı, genel müdürlük, genel müdür yardımcılığı ve daire başkanlığı görevlerine atanamayacakları öngörülmüştür. Böylece, Kanun ile aylıktan kesme ve/veya kademe ilerlemesini durdurma cezası alanların atanamayacakları görevler sınırlı olarak sayılmıştır.
 • Müvekkilimiz İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü’nde il müdürü kadrosunda olup, genel müdür yardımcısı vekili olarak görev yapmakta iken İl müdürü olarak görev yaptığı dönem ile ilgili olarak yapılan soruşturma sonucunda düzenlenen …/…/… tarih ve … sayılı soruşturma raporu (EK-1) uyarınca, müvekkilimize uyarma ve kınama cezası verilerek ayrıca, kuruma iş yapan bir müteahhide cep telefonu ve hattı aldırdığı, kuruma bağış yapılan bu telefon ve hattı kendi ihtiyaçları için kullandığı gerekçesiyle 1/15 oranında aylıktan kesme cezası verilmiştir. Bu ceza … İdare Mahkemesi’nin …/… Esas sayılı kararıyla iptal edilmiştir.
 • …/…/… günü Bakan onayı ile Genel Müdürlük Müşavirliğine vekaleten görevlendirilen müvekkilimizin sicil raporları (EK-2) çok iyi olmakla birlikte il müdürü olarak sosyal hizmetler alanında yaptığı işler ve gösterdiği başarılı çalışmalardan, özellikle de … yılında bölgede yaşanan sel felaketi sonrasında yaptığı hizmetlerden dolayı birçok ödülü ve takdirnamesi (EK-3) bulunmaktadır.
 • 657 sayılı Kanun’un yukarıda açıklanan 132. maddesinde; aylıktan kesme ve/veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanların atanamayacakları görevler arasında İl müdürlüğü görevi sayılmadığına göre, il müdürlüğü görevinin daire başkanlığı görevi ile eşdeğer olduğundan bahisle davacının il müdürlüğü görevi için aranan koşullardan birini yitirdiğinden söz etmeye hukuken olanak bulunmamaktadır. Diğer taraftan, almış olduğu disiplin cezalarına konu eylemleri 657 sayılı Kanun’un 76. maddesi uyarınca davacının il müdürlüğü görevinden alınmasını gerektirir nitelikte eylemler de değildir. Tüm bu nedenlerle İdare mahkemesinin …/…/…. Gün ve …/… E. …/… K.   sayılı kararının (EK-4) kaldırılarak esas hakkında hukuka uygun bir karar verilmesi gereklidir.

DAYANILAN DELİLLER                         :

 • …/…/… tarih ve … sayılı soruşturma raporu
 • Sicil raporları
 • Sel felaketinde yapılan hizmetlerden alınan ödüller

SONUÇ VE İSTEM                                     : Yukarıda açıkladığımız nedenler ve dosyanın re’sen incelenmesi sonucunda ortaya çıkacak nedenler dikkate alınarak;

 • ….İdare Mahkemesi’nin davanın reddine ilişkin kararının kaldırılması suretiyle davamızın tümden kabulüne,
 • Yargılama giderlerinin davalıya yükletilmesine, karar verilmesini;

arz ve talep ederiz.

EKLER                                                                     :

 • …/…/… tarih ve … sayılı soruşturma raporu
 • Sicil raporları
 • Sel felaketinde yapılan hizmetlerden alınan ödüller
 • Dava konusu kararın ve belgelerin asılları

(İSTİNAF YOLUNA BAŞVURAN)

DAVACI/DAVACILAR VEKİLİ

 1. (…)
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat