İdare Mahkemesi Cevap Dilekçesi

Anayasa Mahkemesi görevleri nelerdir?

İdare Mahkemesi Cevap Dilekçesi

.… İDARE MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI’NA

DOSYA NO : .

DAVACI :

VEKİLİ :

DAVALI : Bayındırlık ve İskan Bakanlığı –
KONU : Davalı idarenin …/…/….. tarihli cevap dilekçesine karşı cevaplarımızın sunulmasından ibarettir.

CEVAPLARIMIZ :
1. Müvekkilimin görevden alınması hukuka aykırı bir işlemdir. Müvekkilim 25 yılı aşkın bir süredir kamu hizmetinde çalışmaktadır. Devamlı olarak başarılı hizmetler vermiş ve sicilinde de herhangi bir olumsuzluk söz konusu olmayıp sicili olumludur. Dokuz yıla yaklaşan bir süre içinde beş değişik genel müdürle çalıştıktan sonra hiçbir makul sebebi olmadan Daire Başkanlığı görevinden alınarak normal mühendis kadrosuna atanmasının hukuki bir dayanağı yoktur. Bu itibarla söz konusu atama işleminin iptali gerekir.
2. Müvekkilim, davalı idarenin söz konusu işleminden dolayı maaş kaybına da uğramıştır. Müvekkilim daire başkanlığı görevinden mühendislik görevine atanması ile ………… (………………) TL.-ye ulaşan bir kaybı vardır. İdare de cevap dilekçesinde müvekkilimin maaş kaybını doğrulamaktadır. İdare objektif esaslar çerçevesinde dahi işlem yaparken ilgilinin özlük haklarının zarar uğramamasına özellikle dikkat etmek zorundadır. Ancak, somut olayda idare müvekkilimi, tenzili rütbe ile başka bir göreve atamış ve maaşından kayba uğramasına sebep olmuştur.
3. Diğer taraftan müvekkilimin halen içinde oturduğu lojman, görev tahsislidir. Görevinden alınma üzerine bu lojmandan ayrılması gerekmektedir. Günümüzün ekonomik koşulları içerisine eski maaşından ……………… (……………) TL daha az maaş almaya başlaması, bununla da kalmayıp aylık …………. (………………..) TL – …………. (……………) TL.- da ev kirası ödemeye başlamasının kendisinden istenilmesinin hukuka uygunlukla hiçbir alakası yoktur. Sözü edilen idari işlem açıkça hukuka aykırıdır. Uygulanması halinde müvekkilim, maddi ve manevi zararlara uğrayacaktır.
4. Ayrıca idarenin taktir hakkı objektif olarak kullanılmamıştır. Dava edilen atama işleminin yapılmasında davalı idare, Devlet Memurları Kanunu’nun kendisine tanımış olduğu taktir yetkisi sınırlarını aşarak sübjektif ve keyfi davranış içine girmiştir. Daire başkanlığı görevini uzun süredir başarı ile ve yüksek sicil notu ile sürdüren müvekkilimin görevden alınmasında başka bir gerekçe gösterilemez. Yerine ataması yapılan kişi de mesleğinin gerektirdiği bilgi ve eğitime sahip bir makine mühendisi değildir.
5. Bu nedenlerden dolayı açıkça hukuka ve idare hukukunun temel esaslarına aykırı olan söz konusu idari işlemin iptali gerektiğinden idarenin cevabına karşı iş bu cevap dilekçesinin verilmesi zorunluluğu doğmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER : İdari Yargılama Usul Kanunu ve diğer sair mevzuat.

SONUÇ ve TALEP : Yukarıdan sayılan nedenlerle, Müvekkilimin Afet İşleri Genel Müdürlüğü Acil Yardım ve Makine Dairesi Daire Başkanlığı görevinden alınarak Yapı İleri Genel Müdürlüğü emrine mühendis olarak atanmasına ilişkin idari işlemin iptaline, Kazanılmış tüm özlük haklarımızın iadesine ve yargılama giderleri ile ücreti vekaletin davalı idare üzerinde bırakılmasına karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/2012

Davacı Vekili
Av…………

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat