İcradan Satın Alınan Evin İçerisindeki Kiracının Tahliyesi

Borçludan senet alırken alacaklının dikkat etmesi gereken hususlar nelerdir?

İcradan Satın Alınan Evin İçerisindeki Kiracının Tahliyesi

T .C.
MERSİN
1. İCRA HUKUK MAHKEMESİ
ESAS NO : 2011/1017 Esas
KARAR NO : 2011/1030
HAKİM : REFİKA NURGÜL ÜNAL 36862
KATİP : HÜSEYİN ÇETİNKAYA 45090
DAVACI : AHMET POLAT –
VEKİLİ : Av. MEHMET POLAT -Hastane Cad. 4815 Sok. Ünal apt. K:1 MERSİN
DAVALI : HASIMSIZ –
DAVA : Şikayet
DAVA TARİHİ : 02/11/2011
KARAR TARİHİ : 11/11/2011
KARAR YAZIM TARİHİ : 14/11/2011

Mahkememizde açılan davanın dosya üzerinde yapılan incelemesi neticesinde;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ: Davacı vekili mahkememize verdiği dilekçesi ile takip borçlusu olan Mersin ili, Mezitli ilçesi, Fatih mah. 19. Sok. Alden sitesi, C/Blok, K:6, No:18 adresinde bulunan daireyi 8. İcra Müd. yaptığı ihale neticesinde Asya Katılım Bankası A.Ş. tarafından satın alındığını, daireyi işgal eden Meral Çaylı’ nın tahliye edilmesi için tahliye emri tebliğ edildiğini ve işgal eden evi boşaltması için süre verildiğini, bu süre içerisinde daireyi müvekkilinin satın aldığını, verilen süre içerisinde işgalcinin evi boşaltmadığı icra müdürlüğünün resen evi boşaltması gerekmesine rağmen evi boşaltmadığını, evin tahliyesi için yapmış oldukları başvuruda dosyada taraf olmadıkları gerekçesiyle evin tahliyesini talep edemeyeceklerini belirterek bu taleplerinin red edildiğini belirterek icra müdürlüğünce verilen red kararının kaldırılmasını talep etmiştir.

Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2009/736 sayılı dosyası incelendiğinde, alacaklı Asya Katılım Bankası A.Ş. vekili tarafından borçlular Meral Çaylı vs. hakkında ipoteğin paraya çevrilmesi yolu ile ilamsız icra takibi başlattığı, Mersin ili, Fatih mah. 19. Sok. Alden sitesi, C/Blok, K:6, No:18 nolu taşınmaz Asya Katılım Bankası tarafından alacağa mahsuben satın alındığı ve daha sonra davacı Ahmet Polat tarafından 07.03.2011 tarihinde satın alındığı ve davacının satın almış olduğu daireyi boş olarak teslim edilmesi talebinin icra müdürlüğü tarafından 3. şahıs vekili Av. Mehmet Polat’ ın dosyada taraf olmadığından talep hakkıda bulunmaması nedeniyle bu talebinin red edildiği anlaşılmıştır.

Dava müdürlük kararını şikayettir. Davacı ihale alıcısından satın aldığı taşınmazın tahliyesi hususunda ihale alıcısının haklarına halef olduğu iddiasındadır. İcra müdürlüğü de davacının takibin tarafı olamaması nedeni ile talebi red etmiştir.

İİK nun 135. maddesinde ihalenin kesinleşmesinden sonra, taşınmaz içerisinde bulunan 3. kişinin tahliyesi ile ilgili hükümler düzenlenmiştir. Alıcı taşınmazı ihaleden sonra bir başkasına devrederse, birinci alıcının haklarına halef olduğundan bu kişi de taşınmazın tahliyesini isteyebilecektir. Yargıtay 12. HD nin 19.07.2006 tarih 12876 esas 16152 karar sayılı kararı da aynı doğrultudadır. Bu nedenle davanın kabulüne müdürlük kararının iptaline karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM SONUCU: Gerekçesi ayrıntılı olarak yukarıda açıklandığı üzere;
1-Davanın kabulüne, Mersin 8. İcra Müdürlüğünün 2009/736 sayılı takip dosyasında icra müdürlüğünün 31.10.2011 tarihli kararının iptaline,
2-Peşin alınan harcın mahsubuna,
3-Davacı tarafından peşin olarak ödenen karar harcının karar kesinleştiğinde iadesine,
4-Yaptığı yargılama giderlerinin davacı üzerinde bırakılmasına,
Dair, dosya üzerinde yapılan inceleme sonucunda kararın tebliğinden itibaren 10 gün içinde mahkememiz aracılığı ile Yargıtay’a temyizi kabil olarak verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 11/11/2011

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat