İcra takibi başlatmak için ne kadar masraf gerekir? Müvekkilden istenecek masraf nasıl hesaplanır?

İcra takibi başlatmak için ne kadar masraf gerekir? Müvekkilden istenecek masraf nasıl hesaplanır?

İcra takibi başlatırken, bir kısım harç ve masrafların peşin olarak ödenmesi gerekmektedir. Yapılacak bu masraflar icra dosya borcuna eklenecek olup, başlangıçta alacaklı tarafından karşılanmalıdır.

Dosyaya yatırılması gereken harç ve masraflar, takibin ilamlı veya ilamsız olmasına göre farklılık gösterir.

İlamsız Takiplerde masraflar;

Başvuru harcı,

Peşin Harç,

Vekalet suret harcı,

Baro Pulu ve

Tebligat giderinden ibarettir.

Eğer alacaklı, bizzat takip başlatacaksa, Baro pulu ve vekalet suret harcı gerekmeyeceğinden, bu kalemler dışındaki masraflardan sorumlu olacaktır.

2015 yılı için;

Peşin Harç : Takip Tutarının %0 5’i (Binde beşi)

Başvuru Harcı : 27,70 TL,

Vekalet suret harcı: 4,10 TL

Dosya Masrafı: 0,60 TL

Baro Pulu: 6,50 TL

Tebligat gideri: Normal tebligatların her biri için 9,00 TL, APS için 20,00 TL’dir.

Örneğin, 10.000 TL olan ve iki borçlusu bulunan bir senedi icra takibine koymak ve APS ile tebligat yapmak istediğinizde, vade tarihinden takip tarihine kadar işlemiş faiziyle birlikte takip tutarının 10.500,00 TL olduğunu varsayacak olursak, takip için gerekecek masraf tutarı;

27,70 TL (Başvuru harcı) + 52,50 TL (Takip tutarının binde beşi oranında Peşin harç) + 4,10 TL (Vekalet harcı) + 0,60 TL (Dosya masrafı) + 6,50 TL (Baro pulu) + 40,00 TL (2 Adet APS tebligat masrafı) olmak üzere takip için toplam 131,40 TL masraf etmeniz gerekecektir.

Bu aşamadan sonra icra dosyasında yapılacak işlemler masraf gerektirdiğinde, her bir işlem için ayrı masraf verilir. Her ne kadar icra dosyasına masraf avansı yatırma ihtimali de bulunmakta ise de, uygulamada henüz bu sistem yerleşmemiştir.

Eğer vekil olarak yukarıda örnekte belirtildiği gibi bir evrakın, takibe konulmak üzere tarafınıza tevdii halinde,  masraf için 131,40 TL yerine, bila iade dönebilecek tebligatları düşünerek, müzekkereler için de bir kısım masraf avansını peşin olarak almak lehinize olacaktır. Çünkü müvekkilden talep edeceğiniz her masraf, alacağını tahsil etmek isterken cebinden para çıktığını hissettirdiğinden, miktarı küçük de olsa müvekkilinizi rahatsız edecektir. Aynı şekilde, eğer haciz ve benzeri masrafları da takibi kesinleştirmeden müvekkilden başlangıçta talep ederseniz, bu rakam 500-600 TL’yi bulacağından, bu durum yine müvekkilinie rahatsızlık verebilir.

Mümkün olduğunca gerektiği kadar masraf almakta fayda var. Gerektiğinden kasıt, 131,40 TL net masraf gerektiren bir takip için 200-250,00 TL civarı masraftır.Böylelikle hem takibi başlatabilir, hem de kesinleştirene kadar yapılacak yazışmalar için gereken masrafı uhdenizde bulundurmuş olursunuz. Ne zaman ki takip kesinleşir ve haciz aşamasına geçilir, o zaman yapacağınız işlemlerin türüne göre hesaplama yaparak müvekkilinizden masraf talep edebilirsiniz.

Müvekkillerinizden masraf taleplerinizi yazılı yapmanızı tavsiye ederim. Öyle durumlar olmakta ki, yapılması gereken işlem masraf gerektirmekte, müvekkil masraf göndermediğinden işlem yapılamamakta, icra dosyası zamanaşımı veya benzeri riskler altına girmektedir. Bu gibi durumlarda gerekli masrafı ve tutarını müvekkile bildirdiğinizi ispatlayamazsanız, dosyadaki hak kayıplarından sorumlu olur, hatta daha da ötesi görevi suistimal suçuyla yargılanabilirsiniz.

İlamlı takipler için ise, yukarıda sayılan kalemlerden sadece peşin harç ödenmemektedir. Oran sadece peşin harçta olduğundan ve diğer harç ve masraf kalemleri sabit olduğundan, tek borçluya ilamlı bir takip başlatacağınızda yapmanız gereken masraf tutarı:

27,70 TL (Başvuru harcı) + 4,10 TL (Vekalet harcı) + 0,60 TL (Dosya masrafı) + 6,50 TL (Baro pulu) + 20,00 TL (1 Adet APS tebligat masrafı) olmak üzere toplam 58,90 TL’dir. bu tutar sadece borçlu sayısına veya tebligat türüne göre değişiklik gösterir. (2 borçlu varsa 78,90 gibi…)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat