Taşınmazların İlamlı İcrasında Alınacak Harçlar

İcra Memur Muamelesini Şikayet

FON BANKALARININ HER TÜRLÜ RESİM VE HARÇTAN MUAF OLDUĞU – HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNUNDA YER ALAN PARA CEZALARININ FON HAKKINDA UYGULANMAYACAĞINA DAİR BİR HÜKÜM BULUNMADIĞI – TAVZİH İSTEMİNİN REDDİ

T.C YARGITAY
12.Hukuk Dairesi
Esas: 2015 / 33148
Karar: 2016 / 171
Karar Tarihi: 11.01.2016

ÖZET: Fon Bankaları her türlü resim ve harçtan muaftır. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan para cezalarının fon hakkında uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmadığına göre alacaklı bankanın karar düzeltme isteminin reddi halinde HUMK.nun maddesi uyarınca para cezasına hükmedilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından tavzih isteminin reddi gerekmiştir.

(5411 S. K. m. 138, 140) (1086 S. K. m. 442)

Dava ve Karar: Yukarıda tarih ve numarası yazılı mahkeme kararının müddeti içinde tavzihen tetkiki alacaklı tarafından istenmesi üzerine bu işle ilgili dosya mahallinden daireye gönderilmiş olup, dava dosyası için Tetkik Hakimi…. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve dosya içerisindeki tüm belgeler okunup incelendikten sonra işin gereği görüşülüp düşünüldü:
…İcra Hukuk Mahkemesi’nin 21.10.2014 tarih ve 2014/…E. – 2014/… K. sayılı kararının alacaklı vekilince temyizi üzerine, Dairemizin 11.05.2015 tarih ve 2015/ Esas – 2015/.. Karar sayılı ilamı ile temyiz itirazlarının reddine, mahkeme kararının onanmasına karar verilmiştir. Alacaklı tarafından yasal sürede karar düzeltme talebinde bulunulması üzerine Dairemizin 22.10.2015 tarih ve 2015/… Esas 2015/… Karar sayılı ilamı ile istemin reddine, 250.00 TL para cezasının adı geçenden alınmasına karar verildiği görülmüştür.
Alacaklı TMSF vekili tarafından verilen 07.12.2015 tarihli dilekçe üzerine yapılan incelemede; 5411 sayılı Bankacılık Yasasının 140. maddesine göre Fon Bankaları her türlü resim ve harçtan muaftır. Aynı Yasanın 138. maddesi ise, fon hakkında 2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nda yazılı tazminat ve para cezalarının uygulanmayacağı düzenlenmiştir. Anılan maddelerde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yer alan para cezalarının fon hakkında uygulanmayacağına dair bir hüküm bulunmadığına göre alacaklı bankanın karar düzeltme isteminin reddi halinde HUMK.nun 442/3. maddesi uyarınca para cezasından sorumlu tutulmasında yasaya aykırılık bulunmamaktadır. Bu nedenle Dairemizin 22.10.2015 tarih ve 2015/…Esas-2015/…. Karar sayılı ilamında para cezasına hükmedilmesinde yasaya aykırılık bulunmadığı anlaşıldığından tavzih isteminin reddi gerekmiştir.
Sonuç: Alacaklının tavzih isteminin yukarıda açıklanan nedenlerle REDDİNE, 11.01.2016 gününde oybirliği ile, karar verildi.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat