Husumet itirazı Dilekçesi  

          … …  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

 

DAVACI                                :

TC KİMLİK NUMARASI :

ADRES                                  :

VEKİLİ                                 :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

ADRES                                  :

(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)

DAVALI                                :

ADRESİ                                :

KONU                                    :  Husumet itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.

DAVA DEĞERİ                   :

(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)

AÇIKLAMALAR                 :

1-) Davacı  ……  tarafından müvekkilimiz …. Sulama Birliği Başkanlığı aleyhine, sulama borularının patlaması nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğü iddiasıyla  …. Mahkemesinin … E. …. K. sayılı dosyası ile maddi tazminat davası açılmıştır. (EK-1)

2-) Ancak sulama borularının mülkiyeti DSİ ‘ye ait olup, müvekkilimiz sulama birliği sadece işletme ve bakımdan sorumludur.

3-) Dolayısıyla davanın, mülkiyet sahibi DSİ’ye karşı açılması gerekmekte olup, müvekkilimizin ilgili olayda husumeti bulunmamaktadır ve davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.

4-) Ayrıca bir kamu tesisinin gerek yapılmasındaki, gerekse kullanılması veya korunmasındaki kusurdan doğan zararlar; idari karar ve eylemlerden doğan zararlar niteliğinde bulunduğundan tam yargı davasının konusunu oluşturmakta olup, bu nitelikteki davaların idari yargı yerinde açılması gerekmektedir.

HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 27, 50, 2577 S. K. m. 14, 15

HUKUKİ DELİLLER          :

1-) …. Mahkemesinin … E. ….K. sayılı dosyası

 

SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, husumet itirazımızın kabulüne ve müvekkilimiz hakkındaki uyuşmazlığın esasını inceleme olanağı bulunmadığından davanın incelenmeksizin reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. …/ …/ …

EKLER:

1-) …. Mahkemesinin … E. ….K. sayılı dosyası

2 -) Bir adet onaylı vekaletname örneği.

 

                                                                                                                  Davalı Vekili

     Av.

 

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...