Husumet itirazı Dilekçesi

Tapu Kaydına Tedbir Konulması İstemi Dilekçe Örneği

Husumet itirazı Dilekçesi  


          … …  MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE
 
DAVACI                                :
TC KİMLİK NUMARASI :
ADRES                                  :
VEKİLİ                                 :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
ADRES                                  :
(Varsa tarafların kanuni temsilcilerinin)
DAVALI                                :
ADRESİ                                :
KONU                                    :  Husumet itirazlarımızın sunulmasından ibarettir.
DAVA DEĞERİ                   :
(Malvarlığı haklarına ilişkin davalarda)
AÇIKLAMALAR                 :
1-) Davacı  ……  tarafından müvekkilimiz …. Sulama Birliği Başkanlığı aleyhine, sulama borularının patlaması nedeniyle ürünlerinin zarar gördüğü iddiasıyla  …. Mahkemesinin … E. …. K. sayılı dosyası ile maddi tazminat davası açılmıştır. (EK-1)
2-) Ancak sulama borularının mülkiyeti DSİ ‘ye ait olup, müvekkilimiz sulama birliği sadece işletme ve bakımdan sorumludur.
3-) Dolayısıyla davanın, mülkiyet sahibi DSİ’ye karşı açılması gerekmekte olup, müvekkilimizin ilgili olayda husumeti bulunmamaktadır ve davanın husumet yokluğundan reddi gerekmektedir.
4-) Ayrıca bir kamu tesisinin gerek yapılmasındaki, gerekse kullanılması veya korunmasındaki kusurdan doğan zararlar; idari karar ve eylemlerden doğan zararlar niteliğinde bulunduğundan tam yargı davasının konusunu oluşturmakta olup, bu nitelikteki davaların idari yargı yerinde açılması gerekmektedir.
HUKUKİ NEDENLER        : 6100 S. K. m. 27, 50, 2577 S. K. m. 14, 15
HUKUKİ DELİLLER          :
1-) …. Mahkemesinin … E. ….K. sayılı dosyası
 
SONUÇ VE İSTEM             :  Yukarıda açıkladığımız sebeplerle, husumet itirazımızın kabulüne ve müvekkilimiz hakkındaki uyuşmazlığın esasını inceleme olanağı bulunmadığından davanın incelenmeksizin reddine, yargılama giderleri ve vekalet ücretinin karşı tarafa yükletilmesine, karar verilmesini, müvekkilimiz adına vekaleten arz ve talep ederiz. …/ …/ …
EKLER:
1-) …. Mahkemesinin … E. ….K. sayılı dosyası
2 -) Bir adet onaylı vekaletname örneği.
 
                                                                                                                  Davalı Vekili
     Av.
 

Leave a Reply

Call Now Button
WhatsApp chat