Hükümlüler Cezaevinden Nasıl İzin Alır?

Fazla çalışmaya ilişkin yasal düzenlemeler

Hükümlüler Cezaevinden Nasıl İzin Alır?

Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Dışına Çıkma Hâlleri

Hükümlü; izin, hastaneye, Cumhuriyet Başsavcılığına veya duruşmaya sevk, eğitim, öğretim, işyurdu, cezanın ertelenmesi, salıverilme, nakil, deprem, sel gibi doğal afet ve yangın hâlleri dışında ve yetkili makamca verilmiş yazılı bir emir ol­madıkça kapalı kurumun dışına çıkarılamaz, (m. 92/1)

5271 sayılı Kanunun 250 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan suçlarla ilgili olarak alman bilgilerin doğruluğunun araştırılması bakımından zorunlu görü­len hâllerde, hükümlü veya tutuklular, rızaları alınmak koşuluyla, ilgili makamın ve Cumhuriyet Başsavcılığının talebi üzerine hâkim kararı ile geçici sürelerle ceza infaz kurumundan alınabilirler. Bu süreler, hükümlü veya tutuklu dinlendikten son­ra işin niteliğine göre, her defasında dört günü ve hiçbir surette onbeş günü geç­memek üzere hâkim tarafından tayin olunur ve hükümlülük ve tutuklulukta geçmiş sayılır. Ceza infaz kurumundan ayrılış ve dönüşlerinde hükümlü veya tutuklunun sağlık durumu doktor raporu ile tespit edilir. Yer gösterme sırasında yapılan işlem­lere ilişkin belgelerin bir örneği ilgilinin dosyasında muhafaza edilmek üzere Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilir, (m. 92/2)

İzinler

Yüksek güvenlikli ceza infaz kurumlarında bulunanlar dışındaki hükümlülere mazeret izni, özel izin veya iş arama izni verilebilir. İzinde geçen süreler hükümlülükte geçmiş sayılır, (m. 93)

Mazeret İzni

Hükümlülük süresinin beşte birini iyi hâlle geçirmiş olanlara hükümlünün isteği ile;

  • Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun ölümü nedeniyle ceza infaz kurumu en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile,
  • Ana, baba, eş, kardeş veya çocuğunun yaşamsal tehlike oluşturacak önemli ve ağır hastalık hâllerinin veya deprem, su baskını, yangın gibi felâketler nedeniyle zarara uğradıklarının belgelendirilmesi koşuluyla kurum en üst amirinin görüşü, Cumhuriyet Başsavcılığının önerisi ve Adalet Bakanlığının onayı ile,

Yol dışında on güne kadar mazeret izni verilebilir, (m. 94/1) Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş-dönüş için toplam dört günü geçmemek üzere yol izni verilir (Tüz. m. 138/2).

Tehlikeli hükümlüler hariç olmak üzere, hükümlünün, infaz kurumunun bulunduğu yerde olmak ve dış güvenlik görevlisinin refakatinde bulunmak şartıyla, talebi ve Cumhuriyet Başsavcısının onayı ile ana, baba, eş, kardeş ve çocuk cenazesine katılmasına izin verilebilir, (m. 94/2)

İzin verilmesi sırasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulur :

a- Gidilecek yerin yol ve hava şartlarının uygun olması,

b- Hükümlünün iznini geçireceği yere gitmesinde sakınca olup olmadığına ilişkin, gideceği yerde bulunan kolluk görevlilerine tahkikat yaptırılması,

c)Hükümlü ile hasta olduğu belirtilen kişi arasındaki yakınlık derecesinin nüfus idaresinden alınacak kayıt ile belgelendirilmesi,

d)hastalığı belgeleyen resmi raporun, biri hastalığın uzmanı olmak üzere en az iki uzman hekim tarafından imzalanmış olması,

e- Ölüm ve ölen kişiyle yakınlığının resmi belge ile tespit edilmiş olması,

f- Deprem, su baskını, yangın gibi felaketler nedeniyle verilecek mezaret izin­lerinde söz konusu mazeretin. Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, ilgili kuruluş­lardan araştırılması yapılarak tespit edilmiş olması,

Önemli ve ağır hastalık hâlleri veya deprem, su baskını, yangın gibi felâketler gereğince, Bakanlıktan onay alınmak üzere gönderilecek izin evrakına, yukarda be­lirtilen (e) bendi dışındaki belgelerin tamamı eklenir.

Mazeret izni verilen hükümlü kapalı kurumda ise mutlaka dış güvenlik görev­lilerin refakatinde, harcırah ve yol giderleri hükümlü tarafından karşılanmak kaydıyla, açık kurum ya da çocuk eğitim evlerinde ise refakatsız gönderilir.

Hükümlünün mazeret izin talebi, Cumhuriyet Başsavcılığınca uygun görül­memesi halinde, durum gerekçesiyle birlikte hükümlüye bildirilir.

Özel İzin

Açık ceza infaz kurumlarında bulunanlarla kapalı ceza infaz kurumunda olup da açık ceza infaz kurumlarına ayrılmaya hak kazananlara, aileleriyle bağlarını sürdürmelerini veya güçlendirmelerini ve dış dünyaya uyumlarını sağlamak ama­cıyla kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile yılda en çok üç kez olmak üzere her defasında yol hariç üç güne kadar izin verilebilir, (m. 95) Hükümlülerin özel izinlerini nasıl kullanacakları Tüzüğün 140. maddesinde ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir.

Kaçmayacağı yönünde hakkında kanaat oluşanlar ile işyurdu çalışmaları ve diğer iyileştirme programlarına uyum göstermiş olanlardan,

a- Hükümlülük süresi onbeş yıl ve daha fazla kalanlara yılda bir defa,

b- Hükümlülük süresi on yıldan onbeş yıla kadar kalanlara yılda iki defa,

c- Hükümlülük süresi on yıldan az kalanlara yılda üç defa,

izin verilir.

İzinler o güne kadar infaz edilen sürenin hükümlülük süresinden indirilerek bulunacak süreye göre hesaplanır.

  • Haklarında özel izin kullanılmasına karar verilen hükümlülere kurumdan ayrılmadan önce kurum idaresince “izin belgesi” düzenlenerek verilir. Bu belge, hükümlülünün iznini geçireceği yer Cumhuriyet Başsavcılığınca onaylanır.
  • Hükümlülerin özel izin kullanmasında iç ve dış güvenlik görevlilerinin gözetimi aranmaz.
  • Gidilecek mesafe göz önünde bulundurularak gidiş geliş için toplam dört günü geçmemek üzere yol izni verilir.
  • Belirlenen sürelere uygun olarak izne gönderilen hükümlüler, aynı yıl için- ıh infaz ettikleri ceza süreleri dikkate alındığında yeni izin hakları elde ederlerse, bu kez daha izne gidebilme imkanında yararlanırlar.

Kanun ve Tüzük hükümleri birlikte değerlendirildiğinde, hükümlülerin özel izin hak ettikleri tarihin, açığa ayrılmaya ilişkin idare ve gözlem kurulu karar tarihi olduğu anlaşılmakladır.

İş arama izni

Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz geçirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirin önerisi ve Cumhuriyet Başsavcılığının onayı ile çalışma günleri içinde sekiz saate kadar izin verilebilir.(m.96)

İş arama izni ile ilgili işlemler (Yön. m. 37)

Ceza infaz kurumlarında hükümlülük sürelerinin en az altı ayını kesintisiz ge­çirmiş ve koşullu salıverilmelerine bir ay kalmış hükümlülere olağan yaşantılarına döndüklerinde uyum sorunu ile karşılaşmamaları ve iş bulma olanakları sağlanmak üzere kurum en üst amirinin önerisi ve Cumhuriyet başsavcılığının onayı ile çalış­ma günleri içinde sekiz saate kadar iş arama izni verilebilir.

Kendisine iş arama izni verilen hükümlünün Cumhuriyet başsavcılığınca şube müdürlüğü veya büroya başvurması istenir. Ayrıca şube müdürlüğü veya büroya bilgi verilir. İş arama iznini kullanmak için ceza infaz kurumundan ayrılan hüküm­lünün şube müdürlüğü veya büroya başvurmaması hâlinde durum gereği yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir.

Şube müdürlüğü veya büroca başvuru kaydı, iş arama izin defterine kaydedi­lir.

Şube müdürlüğü veya büro, hükümlünün gözlem ve sicil dosyasını inceleyerek ve yetki alanı içinde bulunan özel ve kamu işyerlerine ait listeleri değerlendire­cek bunlardan en uygun olanını hükümlüye önerir ve bu işyerleri ile irtibat kurma­sını sağlar. Ayrıca, şube müdürlüğü veya büro işyerlerine hükümlü hakkında bilgi /erir.

İzin süresi içinde ve sonunda şube müdürlüğü veya büroca önerilen işyerlerine hükümlünün herhangi bir başvuru yapıp yapmadığı ile başvuru sonucu sorularak iefterin ilgili bölümüne kaydedilir. Hükümlünün başvurmaması hâlinde durum gereği yapılmak üzere Cumhuriyet başsavcılığına bildirilir ve defterdeki kayıt kapatır.

İzinden Dönmeme, Geç Dönme

İzinden dönmeyen veya iki günden fazla bir süre geçtikten sonra dönen hükümlüler hakkında Türk Ceza Kanununun 292 nci ve izleyen maddelerinde yazılı hükümler uygulanır. İzin süresini iki gün veya daha az bir süre geçiren hükümlüler hakkında disiplin işlemi yapılır. İzinli iken firar eden hükümlüye bir daha izin verilmez.

Hastalık veya zorunlu bir nedenle dönüşün imkansız hale gelmesi durumunda hükümlü izin belgesiyle bulunduğu yer Cumhuriyet Başsavcılığına başvurur. Bu kaide, hükümlü o yer kurumuna alınır ve durum, en seri haberleşme araçlarıyla izne ayrıldığı kuruma bildirilir.

Hastalığın tedavisinin tamamlanması veya zorunlu nedenin ortadan kalkması halinde, hükümlü dış güvenlik nezatinde izne ayrılmış ise, yine dış güvenlik görev- si nezaretinde, aksi takdirde serbest olarak izne ayrıldığı kuruma gönderilir.

İzne gidiş veya dönüş sırasında yolda herhangi bir zorunlu nedenin doğması alinde, hükümlü en yakın kuruma alınır, bu durum izne ayrıldığı kuruma derhal bildirilir.

İzin dönüşlerinde, yolda geçecek yeterli süreyi dikkate almayan hükümlülerin akarda belirtilen süreler içerisinde gecikmeleri durumunda, mazeretlerine bakılmaksızın haklarında disiplin işlemi yapılır.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat