Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına Nasıl İtiraz Edilir?

… AĞIR CEZA MAHKEMESİ’NE

İTİRAZ EDEN MÜDAHİL :

VEKİLİ :

İTİRAZA KONU KARAR : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihli, …/… Esas ve …/… Karar sayılı kararı.

KONU : … Ceza Mahkemesi’nin …/…/… tarihinde sanık … … ile ilgili olarak vermiş olduğu …/… Esas ve …/… Karar sayılı Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Kararına itirazlarımızdan ibarettir.

AÇIKLAMALAR :

1-) … Ceza Mahkemesi’nin… suçundan yapılan yargılama sonunda …/…/… tarihinde sanık … … aleyhine vermiş olduğu hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı yasal düzenlemelere ve hukuka uygun değildir. Şöyle ki;

2-) 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 231. maddesi hükmüne göre hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adlî para cezası olması, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkûm olmamış bulunması, mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması ve suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tazmin suretiyle tamamen giderilmesi gerekmektedir. Görüldüğü gibi sanık hakkında verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için dört koşulun bir arada bulunması ve mahkemece bu dört koşul açısından da değerlendirme yapılarak kanaat oluşturulması zorunluluğu vardır.

3-) Hükmolunan cezanın … ay olması ve sanık … … daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış bulunmakla birlikte sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılıp varılmadığı ve suçun işlenmesiyle müvekkilimizin uğradığı zararın tazmin edilip edilmediği hususlarında mahkemece bir değerlendirme yapılmamış, hükümde de yasanın aradığı bu şartlar açısından herhangi bir gerekçe ortaya konmamıştır.

4-) Sanık … …, yargılama sırasında …/…/… tarihli duruşmada müvekkilimize karşı tehditkar ifadelerde bulunmuş ve bu durum ısrarlarımız sonucu duruşma tutanaklarına geçirilmiştir. Sonraki duruşmalarda da sanığın rahatsız edici davranışları devam etmekle birlikte bunları duruşma tutanaklarına geçirmemiz mümkün olmamıştır. Bu gerçeğin tespiti için gerekirse duruşmayı izleyenlerden … … ve … … isimli şahıslar da dinlenebilir. Hal böyleyken sayın mahkeme sanığın bu tutumlarını değerlendirme konusu yapmamış, gerekçeli kararda yasanın aradığı “sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması” şartı konusunda hiçbir değerlendirme yapılmamıştır. Bu durum usulün 232. maddesi hükmüne de aykırıdır.

HUKUKİ NEDENLER : 5271 S. K. m. 231, 232 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM : Yukarıda açıkladığımız nedenlerle, … Ceza Mahkemesi’ nin vermiş olduğu hükmün yeniden incelenerek sanık … … hakkında … suçundan verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kaldırılmasına ve açıklamalar bölümünde sözü edilen nedenlerle “hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına yer olmadığına” ve sanık hakkında verilen … ay mahkumiyet hükmünün açıklanmasına karar verilmesini müvekkilimiz adına itirazen talep ederiz. …/ …/ …

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat