Kovuşturmaya Yer Olmadığına Dair Karar Nedir?

TCK m. 301 nedir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?

Kovuşturmaya yer olmadığı dair karar, Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan soruşturma sonucunda şüpheli kişi hakkında yargılamayı gerektirecek yeterli delil bulunmadığından dava açılmasına gerek olmadığını ifade eder. Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara “takipsizlik kararı” da denmektedir.
Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir. Bu karar, suçtan zarar gören ile önceden ifadesi alınmış veya sorguya çekilmiş şüpheliye bildirilir. Kararda itiraz hakkı, süresi ve mercii gösterilir. (CMK/172-1)
Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra yeni delil meydana çıkmadıkça, aynı fiilden dolayı kamu davası açılamaz. (CMK/172-2)

Ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar nedir?

(Ek takipsizlik kararı)
Bir dosya kapsamında birden fazla suç için soruşturma yapılıyorsa, yeterli delil bulunan suçlarla ilgili iddianame düzenlenip dava açılır. Yeterli delil bulunmayan suçlarla ilgili “ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” verilir. Buna “ek takipsizlik kararı” da denir. Ek takipsizlik kararına karşı mağdur ve müştekinin tebliğden itibaren 15 gün içinde sulh ceza mahkemesine itiraz hakkı vardır.
Örneğin bir kişi hakkında hem yaralama hem de hakaret ve tehdit nedeniyle şikayette bulundunuz ve her hangi bir tanığınız yok. Adli tıp raporu ile yaralandığınız sabit olduğu için tanık olmasa da yaralamadan dava açılır. Ancak hakaret ve tehdit eylemi ile ilgili olarak tanığınız veya başka bir deliliniz yoksa Cumhuriyet savcısı “ek kovuşturmya yer olmadığına dair karar” verir.

Hangi durumlarda kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilir?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar aşağıdaki durumlarda verilir:
Suçla ilgili yeterli delil elde edilememesi.
Şahsî cezasızlık sebebinin varlığı: Örneğin suçun failinin 12 yaşından küçük olması veya akıl hastası olması gibi
Etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanmasını gerektiren koşulların oluşması: Örneğin karşılıksız yararlanma suçunda elektrik, su, doğal hattını kaçak kullanan kişinin pişmanlık göstererek meydana gelen zararı soruşturma tamamlanmadan önce tamamen tazmin etmesi halinde kamu davası açılmaz. (TCK/168)
Dava konusu eylemin suç teşkil etmeyip, hukuki uyuşmazlık niteliğinde olması durumunda Cumhuriyet savcılığı kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verir. Bu durumda dava konusu eylemin hukuki uyuşmazlık niteliğinde olması nedeniyle hukuk mahkemelerinde hak aranabilecektir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karara karşı nereye itiraz edilir?

Suçtan zarar gören kişi, kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren 15 gün içinde, bu kararı veren Cumhuriyet savcısının yargı çevresinde görev yaptığı ağır ceza mahkemesinin bulunduğu yerdeki sulh ceza hâkimliğine itiraz edebilir. (CMK/173-1)
İtiraz dilekçesinde, kamu davasının açılmasını gerektirebilecek olaylar ve deliller belirtilir. (CMK/173-2)
Sulh ceza hâkimliği, kararını vermek için Cumhuriyet başsavcılığından soruşturmanın genişletilmesini isteyebilir.
Sulh ceza hâkimliği, kamu davasının açılmasını gerektirecek yeterli neden görmezse itirazı gerekçeli olarak reddeder; itiraz edeni giderlere mahkûm eder ve dosyayı Cumhuriyet savcısına gönderir. Cumhuriyet savcısı, kararı itiraz edene ve şüpheliye bildirir. (CMK/173-3)
Sulh ceza hâkimliği itirazı yerinde bulursa, “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar”ı kaldırır. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı iddianame düzenleyerek ilgili mahkemeye dava açar.

Kovuşturma yer olmadığına dair karar kesinleştikten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulabilir mi?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar kesinleştikten sonra etkin soruşturma yapılmadığından bahisle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurulabilir.
Ancak Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurmadan önce Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulunulması gerekir.
Kovuşturmaya yer olmadığına dair kararın etkin soruşturma yapılmadan verildiğinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kesinleşmiş kararıyla tespit edilmesi üzerine, kararın kesinleşmesinden itibaren üç ay içinde talep edilmesi hâlinde yeniden soruşturma açılır. (CMK/172-3)
Bir başka ifadeyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde “kovuşturmaya yer olmadığına dair karar” hakkında ihlal kararı verilmiş ve siz davayı kazanmış olsanız bile, Cumhuriyet savcılığı kendiliğinden soruşturmaya devam etmez. Soruşturmaya devam edilebilmesi için Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı kesinleştikten sonra üç ay içinde yeniden talepte bulunmak gerekmektedir.

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
WhatsApp chat