Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Nedir?

Hırsızlık Suçunda Adli Sicil Kaydının Silinmesi

YARGITAY 2. Ceza Dairesi 
2015/16785 E. 
2015/20555 K.

Hırsızlık suçundan sanık .’nün 765 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 491/ilk, 522/1, 59 ve 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Kanun’un 4. maddeleri gereğince 250.000 lira ağır para cezası ile cezalandırılmasına, 647 sayılı Kanun’un 6. maddesi uyarınca cezasının ertelenmesine dair ÇEŞME Sulh Ceza Mahkemesinin 20/10/1992 tarihli ve 1992/98-69 sayılı kararına ilişkin adlî sicil arşiv kaydının silinmesi talebinin kabulü ile söz konusu kararın adlî sicil arşiv kaydından çıkartılmasına dair aynı Mahkemenin 07/03/2011 tarihli ve 2011/98 değişik iş sayılı karar aleyhine Yüksek Adalet Bakanlığınca verilen 20.08.2015 gün ve 2014-E.16922/54293 sayılı kanun yararına bozma talebine dayanılarak dava dosyası Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 07.09.2015 gün ve 2015/300662 sayılı tebliğnamesiyle dairemize gönderilmekle okundu.

Kanun yararına bozma isteyen tebliğnamede;

Karar tarihinde yürürlükte bulunan 5352 sayılı Adlî Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesi 2. fıkrasında “Birinci fıkra gereğince işlem yapılarak arşive alınan kayıtlar hakkında, 3682 sayılı Kanun’un 8 inci maddesinde öngörülen sürelerin dolduğu veya ertelenmiş olan hükmün esasen vaki olmamış sayıldığı hallerde bu tarih esas alınarak, Anayasanın 76. maddesi ve özel kanunlarda sayılan suç ve mahkûmiyetler dışındaki kayıtlar için ilgilinin, Cumhuriyet başsavcılığının veya Adlî Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğünün talebi üzerine hükmü veren mahkemece veya talep edenin bulunduğu yer asliye ceza mahkemesince arşiv kaydının silinmesine karar verilir.” şeklindeki düzenleme karşısında, sanığın eyleminin Anayasanın 76. maddesi kapsamında kaldığı ve 5352 sayılı Kanun’un geçici 2. maddesinin 2. fıkrası uyarınca mahkûmiyet hükmünün arşiv kaydından çıkarılmasının mümkün olmadığı gözetilmeden, yazılı şekilde karar verilmesinde isabet görülmediğinden 5271 sayılı CMK’nın 309. maddesi uyarınca anılan kararın bozulması lüzumu kanun yararına bozma talebine dayanılarak ihbar olunmuştur.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Hükümlünün, arşiv kaydında yer alan hırsızlık suçu, Anayasanın 76. maddesinde sayılan suçlardan olup, 5352 sayılı Adli Sicil Kanunu’nun geçici 2. maddesinin 2. fıkrasında 6290 sayılı Kanun ile yapılan değişiklikle, Anayasa’nın 76. maddesi ile bazı özel kanunlarda yer alan ve bir hak yoksunluğuna neden olan mahkumiyetlerin, arşive alınma koşullarının oluştuğu tarihten itibaren Yasa’nın 12. maddesinin 1. fıkrasındaki koşulların oluşması halinde silinmesi olanaklı hale gelmekle birlikte, arşiv kaydının silinmesine karar verildiği tarihte anılan maddede öngörülen süreler dolmadığı gibi, bu tür suçlar yönünden adli sicil ve arşiv kayıtlarının silinmesinde, cezanın erteli olmasının da durumu değiştirmeyeceğine ilişkin Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 27.04.2010 gün, 2010/6-46, 2010/93 sayılı kararı da dikkate alınarak kanun yararına bozma istemi yerinde görüldüğünden, (ÇEŞME) Sulh Ceza Mahkemesinden verilip kesinleşen, 07/03/2011 gün ve 2011/98 sayılı kararın, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 309. maddesinin 3. fıkrası uyarınca BOZULMASINA, aynı maddenin 4.fıkra (a) bendi uyarınca sonraki işlemlerin mahkemesince yerine getirilmesine, 12/11/2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

CategoryYargı Kararı
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat