Hastane işyerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi mümkün müdür.

Hastane işyerinde sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetlerinin hizmet satın alınması yoluyla gördürülmesi mümkün müdür?

24.07.2003 tarih ve 25178 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 4924 sayılı Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu’nun 11. maddesi gereğince 657 sayılı Dev­let Memurları Kanunu’nun 36. maddesinin III. Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfı başlıklı kısınma eklenen fıkra ile “Bu sınıfa dahil personel tarafın­dan yerine getirilmesi gereken hizmetler, lüzumu halinde bedeli döner sermaye ge­lirlerinden ödenmek kaydıvla Bakanlıkça tespit edilecek esas ve usullere göre hiz­met satın alınması yoluyla gördürülebilir.” hükmü getirilmiş; sağlık ve yardımcı sağ­lık personeli tarafından yürütülen sağlık hizmetlerinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda öngörülen istihdam şekillerinden farklı olarak, gerektiğinde hizmet sa­tın alma yolu ile de gördürülebileceği ve anılan hizmetin satın alma işlemlerine iliş­kin esas ve usullerin de Bakanlıkça tespit edileceği hükme bağlanmıştır. Bu çerçe­vede gerek kanunun tanzim şekli, gerekse satın alınacak olan sağlık hizmetinin diğer hizmet alanlarına nazaran haiz olduğu önem ve hususiyet gözönüne alındığında, bu kabil hizmetlerin satın alınması işlemlerinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve bu kanuna dayanılarak hazırlanmış bulunan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönet­meliği hükümlerinin bire bir uygulanma imkanının olmaması nedeniy le temel ilkeler ve kurallarda anılan kanun ve yönetmelik hükümlerine bağlı kalmak koşuluyla, salt sağlık hizmetlerinin satın alma yoluyla gördürülmesine yönelik olarak bu esas ve usullerin hazırlanması zarureti doğmuş ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Kamu İhale Kurumu ve Sayıştay Başkanlığı’nın da uygun görüşü alınmak suretiyle Bakanlıkça hazırlanmış bulunan bu esas ve usuller 05.05.2004 ta­rih ve 25453 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Bu kapsamda üstlenilen işin 4857 sayılı Kanun’un 2. maddesine aykırı olmadığı durumlarda, işçinin, alt işveren nezdinde işe iadesi ve işe başlatmama tazminatı ile boşta geçen süre ücretinden hem asıl hem de alt işveren birlikte sorumlu olacaklardır. (Yargıtay 22. HD). 06.05.2013 tarih, 2013/8115 E, 2013/9925 K)

guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments
Call Now Button
error: Content is protected !!
WhatsApp chat