EL KOYMAYA KONU HAYVANLARIN SATIN ALINMASINDAN BAŞKA TİCARİ ZARARININ OLMADIĞI – TALEPLE BAĞLILIK – TALEP EDİLEN MİKTARI GEÇMEYECEK ŞEKİLDE MADDİ TAZMİNATA HÜKMEDİLMESİ GEREĞİ – HÜKMÜN DÜZELTİLEREK ONANMASI

T.C YARGITAY
12.Ceza Dairesi
Esas: 2015 / 9866
Karar: 2016 / 9713
Karar Tarihi: 08.06.2016

ÖZET: Dava dilekçesinde el koymaya konu olan hayvanların 24.000 TL’ye satın alındığının belirtilmesi ve davacının dosyaya yansıyan bundan başka ticari bir zararının olmadığının anlaşılması karşısında, HMK‘nın 26. maddesinde düzenlenen “taleple bağlılık” kuralı uyarınca talep edilen miktarı geçmeyecek şekilde maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken, talepten fazla olarak 48.115 TL maddi tazminata hükmedilmesi hükmün düzeltilerek onanmasını gerektirmiştir.

(5271 S. K. m. 127, 141) (6100 S. K. m. 26)

Dava ve Karar: Davacı vekilinin 08.11.2013 tarihli dilekçesi ile müvekkili davacının sahibi olduğu hayvanlara bir suç soruşturması nedeniyle el konulduğunu, yapılan soruşturma sonunda üzerine atılı suçtan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini belirterek CMK’nın 141. ve devamı maddeleri gereğince maddi tazminat istemine ilişkin açılan davanın kısmen kabulü kararı, davalı vekili tarafından temyiz edilmekle, dosya incelenerek gereği düşünüldü;
Davacı yararına hükmedilen toplam tazminat miktarına göre karar tarihinde yürürlükte bulunan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi uyarınca nisbi vekalet ücretine hükmedilmesi gerekirken 3.000 TL maktu vekalet ücretine hükmedilmesi, temyiz edenin sıfatına göre bozma sebebi yapılmamıştır,
Dosya içeriğine göre; dava dışı …’nin yine dava dışı M. K. ile hayvan alım satımı konusunda anlaştıkları, 26.03.2013 tarihinde …’ın anlaşma doğrultusunda 2.000 TL kaparo vermek suretiyle 12 adet büyükbaş hayvanı …’den teslim aldığı, davacı …’in ise dava dışı …’tan 26.03.2013 tarihinde 12 adet büyükbaş hayvanı 24.600 TL karşılığında ücretini peşin ödemek suretiyle satın ve teslim aldığı, bu olaydan 2 gün sonra dava dışı …’nin dolandırıldığını iddia ederek Arpaçay Cumhuriyet başsavcılığına müracaat ettiği bunun üzerine Arpaçay Cumhuriyet başsavcılığının 2013/113 soruşturma sayılı ceza dosyası üzerinden Kars Cumhuriyet başsavcılığı’na, davacının evinde arama yapılmasını ve suça konu hayvanların bulunması halinde müşteki …’ye yediemin olarak tesliminin sağlanması, konusunda talimat yazdığı, bu talimat yazısı doğrultusunda Kars İl Jandarma görevlilerince davacının ahırında yapılan aramada bahse konu 12 adet büyükbaş hayvanın bulunduğu, davacının rızasıyla teslim ettiğine dair tutanak düzenlendikten sonra hayvanların yediemin olarak …’ye teslim edildiği, soruşturma sürerken davacı vekilince, el koyma kararının kaldırılması ve el konulan hayvanların iadesinin sağlanması amacıyla, Arpaçay Sulh Ceza Mahkemesi’ne talepte bulunulduğu, talebin reddedilmesi üzerine yapılan itiraz sonucunda Kars Ağır Ceza Mahkemesince itirazın reddine karar verildiği, yapılan soruşturma sonunda davacı hakkında üzerine atılı suçtan kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiği ancak kovuşturmaya yer olmadığına dair kararda yediemin olarak …’ye verilmesine ilişkin … tarafından yapılan itirazın kesin olarak reddedilmesi nedeniyle bu yönde bir karar verilmesine yer olmadığına da karar verildiği, tazminat davası kapsamında …’nin tanık sıfatıyla verdiği ifadesinde kendisine teslim edilen hayvanları kurban bayramında İstanbul’da sattığını beyan ettiği görülmüştür.
Davacı vekili, 08.11.2013 tarihli dilekçesi ile; müvekkilinin sahibi olduğu 12 adet büyükbaş hayvana 29.03.2013 tarihinde el konulduğunu, yapılan soruşturma sonunda da kovuşturmaya yer olmadığına karar verildiğini ancak hayvanların iadesine karar verilmemesi nedeniyle zarara uğradığını belirterek 5271 sayılı CMK’nın 141. ve devamı maddeleri gereğince 50.000 TL maddi tazminat verilmesini talep etmiştir.
Davacının kendi rızası ile hayvanlarını kolluk personeline teslim etmesi, işlemi CMK’nın 127. ve devamı maddelerinde yer alan el koyma mahiyetinde olmaktan çıkartmayacaktır. Elkoyma işlemi 29.03.2013 tarihinde yapılmış olup, hayvanların davacıya iadesine karar verilmemiş, fiilen teslimat da yapılmamıştır, el koyma işlemi CMK hükümlerine uygun olarak yapılmış ancak el koyma koruma tedbiri nedeniyle tazminat verilmesini öngören CMK’nın 141/1-j maddesi gereğince “eşyasına koşulları oluşmadığı halde elkonulması”, “korunması için gerekli tedbirlerin alınmaması” ve “zamanında geri verilmemesi” dolayısıyla davacının oluşan zararları nedeniyle tazminata hak kazandığı gözetilerek davanın kısmen kabulüne karar verilmesinde bir isabetsizlik görülmediğinden tebliğnamede yer alan düşünceye iştirak edilmemiştir.
Yapılan yargılamaya, toplanan ve karar yerinde açıklanan delillere, mahkemenin kovuşturma sonucunda oluşan inanç ve takdirine, gösterilen gerekçeye ve uygulamaya göre, davalı vekilinin sair temyiz itirazlarının reddine, ancak;
Dava dilekçesinde el koymaya konu olan hayvanların 24.000 TL’ye satın alındığının belirtilmesi ve davacının dosyaya yansıyan bundan başka ticari bir zararının olmadığının anlaşılması karşısında, HMK‘nın 26. maddesinde düzenlenen “taleple bağlılık” kuralı uyarınca talep edilen miktarı geçmeyecek şekilde maddi tazminata hükmedilmesi gerekirken, yazılı şekilde talepten fazla olarak 48.115 TL maddi tazminata hükmedilmesi,
Sonuç: Kanuna aykırı olup, davalı vekilinin temyiz itirazı bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle 5320 sayılı Kanunun 8. maddesi gereğince halen uygulanmakta olan 1412 sayılı CMUK’un 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, ancak yeniden yargılamayı gerektirmeyen bu konuda, aynı Kanunun 322. maddesi gereğince karar verilmesi mümkün bulunduğundan, aynı maddenin verdiği yetkiye istinaden hükmün 1. bendinde yer alan maddi tazminat miktarının “24.000 TL” ye indirilmesi suretiyle sair yönleri usul ve yasaya uygun bulunan hükmün DÜZELTİLEREK ONANMASINA, 08.06.2016 tarihinde oybirliği ile, karar verildi.

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat