Haksız Rekabetin Önlenmesi Dava Dilekçesi

ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

                                                                                                                   

(İhtiyati Tedbir İstemlidir)

 

DAVACI                          :

 

VEKİLİ                           :

 

DAVALI                          :

 

D.KONUSU                     :Dava konusu bononun iptali ve öncelikle tedbir kararı verilmesi

talebidir.

 

OLAYLAR                       :

1-(MÜVEKKİLİN NE İŞ YAPTIĞI)

2-(davalının nasıl haksız rekabette bulunduğu)

3-(bundan müvekkilin nasıl zarar gördüğü)

4-Davalının faaliyeti ekonomik bakımdan haksız rekabet oluşturup müvekkile büyük zararlar verdiğinden,Mahkemenizin kararının kesinleşmesinden sonra bu durumun Türkiye’nin en yüksek tirajlı  gazetesinde ilan ettirilmesini de talep ediyoruz.

5-Davalının faaliyeti dava sonuna kadar sürdüğü takdirde bu durum müvekkilimin zararlarının daha da artmasına sebep   olacaktır. Zararın artmaması için takdir edilecek teminat karşılığında ihtiyati tedbir talep etmekteyiz.

6-Açıklanan sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.

 

 

 

 

 

HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K.,T.B.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.

 

DELİLLER                  :  …………..tanık beyanı ,keşif,bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.

 

SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;

1-Öncelikle müvekkilin zararının artmasını önlemek için dosya üzerinden ihtiyati tedbir kararı verilmesine,

2-Davalının fiilinin haksız rekabet olduğunun tespitine:

3-Davalının haksız rekabetinin önlenmesine,

4-(Mevcut malların toplatılarak imha edilmesine)

5-(Davalının kusurundan dolayı …………….. maddi zararın tazminine,)

6- (Davalının kusurundan dolayı …………….. manevi tazminata mahkum

edilmesine,)

7-Kararın kesinleşmesinden sonra haksız rekabetin önlenmesi hususunun

Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesinde ilan ettirilmesine

8-Yargılama giderleri  ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.

 

Davacı Vekili

Av.

 

EKİ                .:

Tebliğ zarfı ve pulu

Onanmış vekaletname sureti

ÖNEMLİ UYARI: Bu makale, Av. Metin Polat tarafından www.metinpolat.av.tr için kaleme alınmıştır. Kaynak gösterilse dahi makalenin tamamı özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan makalenin bir bölümü, aktif link verilerek kullanılabilir. Yazarı ve kaynağı gösterilmeden kısmen ya da tamamen yayınlanması şahsi haklara ve fikri haklara aykırılık teşkil eder. Aykırı hareket edenler hakkında işlem başlatılır. Devamı...