Haksız Rekabetin Önlenmesi Dava Dilekçesi


ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA
                                                                                                                   
(İhtiyati Tedbir İstemlidir)
 
DAVACI                          :
 
VEKİLİ                           :
 
DAVALI                          :
 
D.KONUSU                     :Dava konusu bononun iptali ve öncelikle tedbir kararı verilmesi
talebidir.
 
OLAYLAR                       :
1-(MÜVEKKİLİN NE İŞ YAPTIĞI)
2-(davalının nasıl haksız rekabette bulunduğu)
3-(bundan müvekkilin nasıl zarar gördüğü)
4-Davalının faaliyeti ekonomik bakımdan haksız rekabet oluşturup müvekkile büyük zararlar verdiğinden,Mahkemenizin kararının kesinleşmesinden sonra bu durumun Türkiye’nin en yüksek tirajlı  gazetesinde ilan ettirilmesini de talep ediyoruz.
5-Davalının faaliyeti dava sonuna kadar sürdüğü takdirde bu durum müvekkilimin zararlarının daha da artmasına sebep   olacaktır. Zararın artmaması için takdir edilecek teminat karşılığında ihtiyati tedbir talep etmekteyiz.
6-Açıklanan sebeplerle işbu davanın açılması zarureti hasıl olmuştur.
 
 
 
 
 
HUKUKİ SEBEBLER  :T.T.K.,T.B.K.,H.U.M.K.,ve sair ilgili mevzuat.
 
DELİLLER                  :  …………..tanık beyanı ,keşif,bilirkişi incelemesi ve her türlü kanuni delil.
 
SONUÇ VE İSTEM    :Yukarıda arz ve izah edilen sebeplerle talebimizin kabulü ile;
1-Öncelikle müvekkilin zararının artmasını önlemek için dosya üzerinden ihtiyati tedbir kararı verilmesine,
2-Davalının fiilinin haksız rekabet olduğunun tespitine:
3-Davalının haksız rekabetinin önlenmesine,
4-(Mevcut malların toplatılarak imha edilmesine)
5-(Davalının kusurundan dolayı …………….. maddi zararın tazminine,)
6- (Davalının kusurundan dolayı …………….. manevi tazminata mahkum
edilmesine,)
7-Kararın kesinleşmesinden sonra haksız rekabetin önlenmesi hususunun
Türkiye’nin en yüksek tirajlı gazetesinde ilan ettirilmesine
8-Yargılama giderleri  ile ücreti vekaletin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini vekaleten saygılarımla arz ve talep ederim.
 
Davacı Vekili
Av.
 
EKİ                .:
Tebliğ zarfı ve pulu
Onanmış vekaletname sureti

Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat