Haksız Haciz Tazminat Davası Dilekçesi

………. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ’NE

DAVAC:Adı ve Soyadı…………………TC.No………………………..
ADRESİ:…………………………………………………………………..

DAVALI: …………………………………………………………………..
ADRESİ:……………………………………………………………………

DAVA KONUSU: Haksız ihtiyati hacizden doğan ………..TL bedelli tazminat davasıdır.

OLAYLAR:

1-Davalı, …/…/20…… tarihinde bana karşı ……. Asliye Ticaret Mahkemesinden ../…/20…. tarihli ve ….. sayılı ihtiyati haciz kararı alarak, mallarımı haczettirerek muhafaza altına aldırmıştır.

2- Daha sonra yapmış olduğu bu icra takibi ,sonunda davalının haksız olduğu ve dolayısıyla mallarıma haksız ihtiyati haciz koydurduğu anlaşılmıştır ………..İcra Dairesi dosya no …./……

3- Mallarımın ihtiyaten haciz nedeniyle ………..TL zararım ortaya çıkmıştır. Şöyle ki: üstlendiğim iş nedeniyle kullanacağım mallara el konulunca, başka yerden mal sağlamam mümkün olamadığından; işin bitirilmesi geciktirilmiş ve iş sahibi benden ……. TL gecikme zammı (cezai şart) talep etmiştir. Sözleşme gereğince bu para kendisine ödenmiştir. Eğer bahse konu mallarıma ihtiyati haciz konulmamış olsa idi, böyle bir gecikme zammı ödemek durumunda kalmayacaktım.
Bu nedenlerle; Davalının uğradığım zararı tazmin etmesi gerekmektedir.

HUKUKSAL NEDENLER: İKK m.259

DELİLLER: İcra dosyası, iş sözleşmesi makbuz ve diğer yasal deliller.

İSTEM SONUCU: Yukarda anılan nedenlerle, davalının ../../20…. tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizle birlikte ………Tl tazminat ödemeye mahkum edilmesini saygılarımla arz ve talep ederim. ../../2015

DAVACI
Adı ve Soyadı
İmza

CategoryDilekçeler
Yorum Yazın:

*

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Call Now Button
WhatsApp chat