Haksız Haciz Maddi Tazminat Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

Haksız Haciz Maddi Tazminat Bilirkişi Raporuna İtiraz Dilekçesi

MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

DOSYA NO                : .…/… E.

DAVALI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                     : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                       : Av. (Ad, Soyad)

KONU                          : Bilirkişi raporuna karşı itiraz ve avukatlık mesleğinin icrası ve özellikle avukatların cebri icra işlemleri ve haciz muameleleri sırasındaki davranış şekilleri hakkındaki usul ve teamüller konusunda tecrübeli kıdemli avukatlardan oluşacak bir bilirkişi kurulu tayin edilerek dava konusu haciz, muhafaza ve depolama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde davalı avukatların kusurunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi için yeni bir bilirkişi raporu alınması talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Bilirkişi raporu hukuki görüş bildirmekte ve Sayın Mahkemenin yerine geçerek hüküm oluşturmaktadır. Bilirkişilerden hukuki görüş alınması yasaklanmışken bilirkişi raporu davalıların olayda kusurlu oldukları hukuki görüşünü açıkça sunmuşlardır. Oysa bu Sayın Mahkemenin takdirlerindeki bir konu olup ancak Sayın Mahkeme bu konuda hüküm oluşturabilir.

2. Bilirkişi raporu tamamen taraflı olarak hazırlanmıştır.

3. Alacaklı vekilinin borçlunun istediği malları haczetmek gibi bir mecburiyeti yoktur.

Borçlu tarafın tanıkları kendi çalışanları olup tamamen taraflıdır, bilirkişi raporuna da hükme de esas teşkil edebilecek güçte değildir.Haciz sırasında öncelikle daha değerli olan mallardan başlanarak ve bu sistematikle devam edilerek depodan hacze devam edilmiştir.

Alacaklının ve devletin sorumluluğu konusunda, İİK gereği icra ve iflas dairesi görevlilerinin kusurlarından doğan tazminat davaları, ancak idare aleyhine açılabilir.

Alacaklı vekillerinin görev ve yetkisi icra müdürlüğüne talepte bulunmaktan ibaret ve bununla sınırlıdır. Haciz kararını verecek olan alacaklı vekili olmadığı gibi haczi infaz edecek olan da alacaklı vekili değildir. Zira böyle bir yetkisi yoktur.

Takip alacaklısının davacı taraftan alacaklı olduğu kesinleşmiş mahkeme kararıyla sabittir.

4. Haciz ve muhafaza işlemi sırasında oluştuğu iddia olunan zararlardan davalı avukatların sorumlu tutulmaları mümkün değildir.

5. Haczedilen ürünlerin serilerinin satışına devam edilmiş olması sebebiyle herhangi bir yoksun kalınan kar mevcut değildir.

6. Alacaklı vekillerinin yasal bir haciz talimatıyla, yine yasada belirtildiği şekilde resmi memur eşliğinde ve hatta bizzat memur tarafından icra edilen haciz işlemi sebebiyle herhangi bir manevi zarardan sorumlu tutulmaları söz konusu olamaz.

7. Borçlu taradın müterafik kusuru sebebiyle takdir edilecek tazminat tutarından indirim yapılmalıdır.

HUKUKİ SEBEPLER          : 6100 s. HMK/279; 2004 s. İİK/5; 6098 s. TBK/52, 54 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM

Açıklanan sebeplerle;

1. Hatalı yorum ve görüşlerle ve açıkça taraflı bir izlenim verecek şekilde düzenlenmiş bilirkişi raporunun dikkate alınmamasını,

2. Bilirkişi raporuna ilişkin itirazlarım doğrultusunda, avukatlık mesleğinin icrası ve özellikle avukatların cebri icra işlemleri ve haciz muameleleri sırasındaki davranış şekilleri hakkındaki usul ve teamüller konusunda tecrübeli (Sayın Mahkemenin takdirine göre İstanbul, Ankara veya İzmir Barosu ya da TBB Disiplin Kurullarında görev yapan) kıdemli avukatlardan oluşacak bir bilirkişi kurulu tayin edilerek dava konusu haciz, muhafaza ve depolama işlemlerinin gerçekleştirilmesinde davalı avukatların kusurunun bulunup bulunmadığının belirlenmesi için yeni bir bilirkişi raporu alınmasını,

3. Her türlü dayanaktan yoksun davanın reddine karar verilmesini arz ve talep ederim.

Saygılarımla,

(Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)