Fatura Alacağına Dayalı İlamsız Takip İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi

Fatura Alacağına Dayalı İlamsız Takip İtirazın İptali Temyiz Dilekçesi

YARGITAY … HUKUK DAİRESİNE GÖNDERİLMEK ÜZERE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE

TEHİRİ İCRA TALEPLİDİR

DOSYA NO                            : .…/… E., …/… K.

TEMYİZ EDEN DAVALI   : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

DAVACI                                 : (Ad, Soyad)

VEKİLİ                                   : Av. (Ad, Soyad)

KONU                                     : … tarihli Yerel Mahkeme kararının yapılacak temyiz in­celemesi sonucunda BOZULMASI talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

1. Davacı B. …. İcra Müdürlüğünün … sayılı dosyası ile haksız şekilde ilamsız icra takibi başlatmış ve davalının itirazı üzerine takip durmuştur. Herhangi bir ticari ilişkiye dayanmayan takip konusu faturaya … yevmiye numarasıyla … Noterliğinden itiraz edilmiştir.

2. Davalı ile davacı arasında ticari bir ilişki yoktur. Faturada belirtilen malları almadıkları gibi fatura ve irsaliyedeki imzalar da kendisine ait değildir.

3. Sayın Mahkeme tarafların ticari defterleri üzerinde inceleme yapmış ve davacı tarafın işletme hesabı defterinde dava konusu faturanın kaydının bulunduğunu tespit etmiştir. Hiçbir şekilde kabul edilmeyen ve imzaları davalıya ait olmayan fatura ve irsaliyeye dayanılarak yapılan takibin hukuki hiçbir dayanağı yoktur.

Yargıtay’ın yerleşik içtihatlarında da evrak aslı üzerinde yapılmayan imza incelemelerinden sağlıklı bir sonuç alınamayacağı vurgulanmaktadır.

4. Davacının defterleri ve sevk irsaliyesinin karbon suretinde yapılan imza incelemesi davanın kabulü için yeterli değildir. Davacı davasını ispatlayabilmiş değildir.

5. Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin yerleşik içtihadına göre, davalı, irsaliyelerdeki imzaların kendisine ait olmadığını, faturanın da kendisine gönderilmediğini ileri sürmüş ve defter incelemesi sonucu uyuşmazlık konusu mallara ilişkin kayıtların davalının defterinde olmadığı tespit edilmiş olduğuna göre, davacı defterlerinin kendisi lehine delil olarak kabulüne olanak bulunmamaktadır.

HUKUKİ SEBEPLER          : HMK, TTK/21 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM               : Yukarda açıklanan ve Sayın Heyetinizin re’sen göreceği nedenlerle haksız ve hukuki dayanaktan yoksun ve yerleşik Yargıtay içtihatları ile de çelişen hatalı Yerel Mahkeme kararının yapılacak temyiz incelemesi sonunda BOZULMASINA karar verilmesini saygı ile arz ve talep ederiz.

Saygılarımla,

 (Tarih)

DAVALI VEKİLİ

(Ad, Soyad, İmza)